Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 2. 12. 2014

Přítomni (bez titulů):  Jiří Havelka (část zasedání), Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Eva Slavíková, Ivana Vostárková, Josef Kačmarčík, Sylvie Rubenová

Nepřítomni (bez titulů): Robert Smolík, Zuzana Burianová, Jan Skovajsa, Mathias Straub

Hosté (bez titulů): Doubravka Svobodová

  1. S koncem roku 2014 končí funkční období členů Rady vysokých škol a je zapotřebí nominovat nové delegáty. Členem RVŠ za AMU je momentálně prof. Miloslav Klíma a za DAMU prof. Karel Makonj. Pro další funkční období byli navrženi oba stávající delegáti (M. Klíma za AMU a K. Makonj za DAMU). 

Hlasování ve prospěch prof. K. Makonje (z 8 přítomných): pro 7   proti 0    zdržel se 1
Hlasování ve prospěch prof. M. Klímy (z 8 přítomných):     pro 8    proti 0    zdržel se 0

Oba navržení delegáti do RVŠ byli AS DAMU odhlasováni a jejich nominace bude předána AS AMU. V případě, že AS AMU zvolí jiného delegáta za AMU, bude M. Klíma delegátem za DAMU.

  1. Rovněž je zapotřebí nominovat nového delegáta a náhradníka do studentské komory RVŠ (zde je momentálně jen náhradnice z FAMU Apolena Rychlíková). Vzhledem k absenci většiny členů studentské komory na zasedání, budou nominace předány AS DAMU po poradě celé SK AS DAMU a odhlasovány per rollam.
  2. Předseda AS DAMU (a zároveň místopředseda AS AMU) Karel Makonj informoval, že volby do AS AMU proběhnou 3. a 4. 3. 2015.
  3. Doubravka Svobodová obeznámila AS DAMU s dlouhodobým záměrem AMU na roky 2016-2020 s tím, že začátkem roku 2015 by měl vzniknout i dlouhodobý záměr DAMU na toto období, který bude vycházet z diskuze s vedoucími kateder a připomínek AS DAMU. AS DAMU přislíbil dlouhodobý záměr AMU podrobně prostudovat a opřipomínkovat v souvislosti s DAMU na příštím zasedání.
  4. Paní děkanka rovněž připomněla, že schránka na připomínky zatím stále zeje prázdnotou a vybízí všechny, aby do ní přispěli svými podněty.
  5. Příští jednání AS DAMU proběhne v úterý 13. ledna 2015 v 16 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Sylvie Rubenová

Příloha č. 1 k zasedání AS DAMU dne 2.12.2014

Hlasováním per rollam byli do Studentské komory Rady vysokých škol navrženi Sylvie Rubenová a jako náhradník Josef Kačmarčík.

V Praze dne 11. 12. 2014                                                              

prof. Karel Makonj předseda AS DAMU