Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 5. 4. 2011

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Daniel Hrbek, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Michal Pavlata, Karel František Tománek, Ivana Vostárková, Barbora Adolfová, Michal Hába, Ivo Kristián Kubák, Michaela Rýgrová

Nepřítomni (bez titulů):  Adam Rut

1. Senát projednal body statutu DAMU týkající se délky funkčních období vedoucích kateder a možnosti jejich opakování.

Hlasovalo se o návrhu omezit možnost opakování výkonu funkce vedoucího katedry na dvě po sobě jdoucí funkční období. Tento návrh nebyl přijat.

Dále se hlasovalo o délce funkčního období. Osmi hlasy bylo zvoleno čtyřleté funkční období, s tím, že po každém funkčním období musí být děkanem vyhlášeno výběrové řízení.

Finální znění bodu 5 článku 11 statutu DAMU tak bude znít:  „Funkční období vedoucího katedry je čtyřleté. Délka funkčních období vedoucích kateder stanovená jmenováními platnými v den, kdy vstupuje v platnost tento statut, není novelizací tohoto statutu dotčena.“

2. Michaela Rýgrová a Ivana Vostárková AS DAMU přednesly návrh nechat na DAMU udělat energetický audit. Ten by mohl pomoci snížit výdaje fakulty za energie. Michaela Rýgrová v této věci osloví tajemnici DAMU Taťjanu Horákovou a bude AS DAMU dále informovat.

Zapsala: Barbora Adolfová

doc. Marek Bečka