Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 22. 2. 2011

Přítomni (bez titulů): Marek Bečka, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Michal Pavlata, Karel František Tománek, Ivana Vostárková, Barbora Adolfová, Michal Hába

Hosté (bez titulů): Jan Hančil, děkan DAMU

 1. AS DAMU hlasováním per rollam podpořil návrh děkana Jana Hančila, aby Ondřeje Černého v UR DAMU nahradil děkan JAMU Zbyněk Srba.
 2. Michal Lázňovský, Karel Makonj a Jan Hančil přednesli AS DAMU návrhy změn statutu DAMU.
  1. Statut DAMU by měl být obecnější. Nemusí obsahovat informace o pracovištích s celoškolní působností a jednotlivých odděleních děkanátu.
  2. Katedra teorie a kritiky bude zařazena mezi ostatní katedry a kabinety. Není jedinou katedrou s celofakultní působností.
  3. Funkční období vedoucích kateder je v současné době tříleté. Tuto funkci smí stejná osoba vykonávat ve dvou po sobě bezprostředně jdoucích obdobích. Na příštím zasedání AS DAMU proběhne diskuse o délce funkčního období vedoucích kateder a možnosti jejich opakování.
  4. Senátoři byli vyzváni, aby si do příštího zasedání AS DAMU připravili připomínky k nové podobě statutu DAMU.
 3. Rozpočet DAMU pro rok 2011 by měl být koncem března připraven k projednání. Byla určena skupina, které tajemnice DAMU Taťána Horáková dodá rozpočet s předstihem. Úkolem této skupiny ve složení Daniel Hrbek, Michal Lázňovský a Barbora Adolfová je rozpočet prostudovat a na příštím zasedání ho jej přednést AS DAMU.
 4. Z rozhodnutí AMU je v současné době veškerá pošta pro jednotlivé fakulty posílána přes rektorát, což zdržuje její doručení až o několik dní. Kolegium děkana DAMU už vzneslo návrh pro zrušení tohoto rozhodnutí. V době zasedání AS DAMU nebyla známa odpověď, pokud tomu tak bude i při příštím zasedání, AS DAMU v této věci podnikne další kroky.
 5. Příští zasedání AS DAMU proběhne dne 29. 3. 2011 v 16.00.

Zapsala: Barbora Adolfová