Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 11. 10. 2011

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel František Tománek, Ivana Vostárková, Barbora Adolfová, Michal Hába, Adam Rut, Michaela Rýgrová

Omluveni (bez titulů):  Daniel Hrbek, Karel Makonj, Michal Pavlata, Ivo Kristián Kubák

Hosté (bez titulů): Jan Hančil, Taťána Horáková, Markéta Kočvarová – Schartová, Petr Prokop

1. Děkan doc. Jan Hančil senátu představil nového proděkana pro studijní záležitosti MgA. Petra Prokopa. Petr Prokop pak AS DAMU přednesl svou vizi pro dobu svého působení ve funkci proděkana. Mezi zmíněnými tématy bylo znovuobnovení Rady Disku, ustanovení Rady festivalu ZLOMVAZ, nové webové stránky fakulty, rezervační systém učeben a další.

2. Dále děkan doc. Jan Hančil AS DAMU informoval o prodloužení akreditací studijních oborů DAMU, kterým schválená podoba akreditace skončí v červnu 2012. Jedinou větší změnou je návrh rozdělení programu herectví na KALD na bakalářský a navazující magisterský program a prodloužení doby doktorského studia na KALD na 4 roky.

3. Tajemnice Ing. Taťána Horáková senát informovala o proběhlých stavebních úpravách na fakultě. Šlo především o zázemí DISKu a prostor pro návštěvníky kavárny. Dále pak sociální zařízení v budově v Řetězové a novou klimatizaci v DISKu, Hallerově sále a učebně U22. Náklady na stavební úpravy převýšily 30 milionů Kč. Tajemnice AS DAMU informovala také o skutečnosti, že čerpání rozpočtu fakulty probíhá podle plánu.

4. Děkan doc. Jan Hančil dále AS DAMU oznámil, že DAMU byla zapojena do mezinárodního evaluačního programu ELIA (European League of Institutes for the Arts).

5. AS DAMU jednohlasně schválil nové složení disciplinární komise DAMU, kde MgA. Petr Prokop nahradil Mgr. Zdeňka A. Tichého.

6. Doc. Marek Bečka AS DAMU sdělil, že za DAMU byli do Rady vysokých škol pro příští funkční období navrženi prof. Karel Makonj a Barbora Adolfová.

7. Posledním tématem zasedání bylo každoroční letní hostování studentů DAMU na Zlaté koruně.  Doc. Marek Bečka AS DAMU vyzval k úvahám o budoucnosti tohoto projektu.

Příští zasedání AS DAMU proběhne v úterý 10. 1. 2012 v 16.00.

Zapsala: Barbora Adolfová

doc. Marek Bečka