Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zasedání Akademického senátu DAMU dne 20. 4. 2010

Akademický senát schválil rozpočet DAMU.

Přítomni: M. Bečka, J. Kudláčková, D. Hrbek, M. Lázňovský, K. Makonj, M. Pavlata, K.F.Tománek B. Adolfová, I. Kubák, A. Rut, L. Trpišovský.
Hosté: J.Hančil, T.Horáková
Omluveni: I. Vostárková, M. Hába

  1. Předseda AS M.Bečka přečetl dopis předsedy AS UMPRUM na výzvu AS DAMU, který se připojuje ke stanovisku, že by se vysoké školy měly domluvit na společném protestu proti finanční politice státu a zkorumpovaným politickým elitám.
  2. Projednávání rozpočtu DAMU. Děkan J.Hančil vysvětlil zpožděný termín projednávání rozpočtu objektivní situací: vysoké školy nevěděly neúměrně dlouho, kolik vlastně na tento rok dostanou peněz. Oproti loňsku ve výsledku je tato částka nižší o 4,8 %. Rektor AMU společně s kvestorem hledali takové řešení, které by co nejméně zasáhovalo do rozpočtu jednotlivých fakult. Rozhodli se ušetřit 12 milionů na nákladech, na DAMU byly převedeny náklady na energie a stravenky (stravenky, jak známo, byly zrušeny a budou se vyměňovat kohouty ústředního topení za úspornější). Děkan informoval také o pohyblivých složkách rozpočtu, jako jsou granty na rozvojové projekty vědecko-výzkumné a pedagogické, jejichž úspěšnost byla kolem 40%. Tajemnice T.Horáková vysvětlovala jednotlivé položky rozpočtu a hovořila o nutnosti ponechat finanční rezervu do budoucna a na opravy místností (nahlášené jednotlivými katedrami).
  3. D.Hrbek se zarazil nad tím, za jak malou částku je schopno divadlo Disk produkovat inscenace. Doporučil jako mluvčí ekonomické skupiny AS rozpočet ke schválení s několika připomínkami, které se týkají jeho příští podoby. Podle jeho názoru v rozpočtu chybí konkrétní informace o organizační struktuře a počtu zaměstnanců, z něhož by se dal odvodit zaměstnanecký plat. Přehlednost je ztížena také tím, že si příslušná fakulta sama platí rektora a prorektory. Také údaje o finančních prostředcích pro KALD a KČD jsou nejasné – ke Katedře alternativního a loutkového divadla je připočtena scénografie, zatímco Katedra činoherního divadla a Katedra (činoherní) scénografie mají každá svůj vlastní rozpočet. Při součtu činoherní katedry a scénografie tato částka je asi o čtvrt milionu nižší než celková částka přidělená KALD. Tato nevyváženost, byť z větší části vysvětlovaná zástupcem KALD K. Makonjem právě faktem, že fakulta platí prorektora a proděkana, je už dlouhou dobu předmětem kritiky, ale dosud na ni senát nedostal uspokojivou odpověď. M.Pavlata navrhl, aby byl rozpočet KALD „rozklíčován“ na jednotlivé položky. Děkan J.Hančil doporučil zůstat u celkových položek. Předseda AS M.Bečka podotkl, že je třeba se na budoucí struktuře rozpočtu dohodnout s předstihem, nejpozději v říjnu nebo v listopadu.
  4. L.Trpišovský se dotázal, proč na DAMU není zaměstnán člověk, který by se zabýval získáváním peněz z evropských fondů. Děkan vysvětlil, že rektorát má referentku na získávání peněz z evropských fondů. Tajemnice dodala, že DAMU má vlastní referentku na granty, ing. L.Krůtovou. Kromě toho DAMU spolupracuje s Hlasovým centrem Praha na výzkumném a pedagogickém programu, kde se otevírá možnost získání evropských peněz.
  5. I.Kubák konstatoval, že v rozpočtu je věnováno hodně peněz výpočetní technice, zdá se mu, že to dubluje provoz počítačového centra.
    Požádal děkana, zda by AS DAMU nemohl mít odkaz na hlavní stránce DAMU, což děkan i tajemnice schválili a doporučuli vyřešit tento problém s M.Nohou.
  6. AS DAMU jednomyslně schválil rozpočet DAMU.
  7. Diskuse o struktuře budoucího rozpočtu, kdy zástupci KČD žádali analýzu finančních toků na KALD s přesným vyčíslením podílu scénografie, byla pro KČD nedostatečně vysvětlována zástupci KALD. Proto D.Hrbek navrhl hlasovat o tomto požadavku. Výsledek hlasování byl tento: 7 senátorů bylo pro, žádný proti, 4 se zdrželi hlasování. Paní tajemnice, resp. pan děkan jsou tedy tímto žádáni o vypracování materiálu, kde by byly tyto položky doplněny.
  8. Vzhledem k tomu, že 8. prosince 2010 končí děkanu J.Hančilovi funkční období čeká senát hlasování o volbě děkana. Příští zasedáni AS DAMU se bude konat 21. září 2010 v 16 hodin v zasedačce.

Zapsala J.Kudláčková