Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis z jednání Akademického senátu DAMU dne 1.12.2010

Přítomni:

Pedagogická komora:
Bečka Marek, Hrbek Daniel, Kudláčková Jana, Lázňovský Michal, Makonj Karel, Pavlata Michal, Tománek Karel František, Vostárková Ivana;

Studentská komora:
Adolfová Barbora, Hába Michal, Kubák Ivo Kristián, Rut Adam, Trpišovský Lukáš;

  1. Po setkání Akademické obce DAMU předseda Marek Bečka pozval děkana Jana Hančila, aby zodpověděl doplňující otázky členů AS DAMU.
   Karel Makonj požádal o vysvětlení jistého rozporu, který objevil v děkanově koncepci:
   na jedné straně tendence k posilování exkluzivity školy akcentem na výzkum, na druhé straně posilování spíše prakticistních disciplín (např. pedagogické minimum, herectví v dabingu). Děkan vysvětlil, že ve shodě s dlouhodobou koncepcí rozvoje AMU je věda vnímána jako kritérium vývoje vysokých škol, což potvrzuje řada stávajících výzkumných projektů na DAMU - Ústavu dramatické a scénické tvorby KČD, doktorandského studia při KTK, výzkum prostřednictvím umění na KATAP a KALD. Podle jeho názoru však neublížíme škole akcentem na praktické dovednosti, které usnadní absolventům jejich první kroky v profesionálním životě, je to jen otázka míry. Nechce jít cestou praxifikace, ale v dlouhodobém záměru ministerstva je koneckonců spolupráce s praxí akcentována.
   Druhá část dotazu K.Makonje se týkala mgr. studia herectví, které trvá 4 roky a vlastně nemá bakalářský stupeň. Děkan vysvětlil, že podle jeho názoru se současné studium herectví spíše podobá bakalářskému než magisterskému stupni vysokoškolského studia, u některých studentů chybí chuť studovat teoretické předměty. Podle jeho názoru by zmínění mohli zakončit čtyřleté studium bakalářskou zkouškou a odejít do praxe, zatímco studijní typy by mohly pokračovat v diferencovaněji zaměřených mgr. programech. J.Kudláčková upozornila na nebezpečí, že konzertvatoř a Vyšší odborná škola usilují o získání bakalářského stupně studia herectví, a pokud by se jim to podařilo, zmizel by viditelný signál toho, že výuka herectví na DAMU probíhá dlouhodobě na kvalitativně vyšší úrovni, což jasně dokazují umělecké úspěchy našich absolventů. Děkan zmínil, že tato problematika byla již několikrát diskutována v minulosti, aniž se dospělo ke shodě (naposled asi před rokem navrhoval tuto změnu děkan DiFa JAMU) Prosazení tohoto modelu by samozřejmě vyžadovalo široký konsensus – jak na úrovni kateder DAMU tak dohodu s JAMU na společném postupu. K. Makonj dodal, že podobný problém se bude zřejmě brzy řešit také v oblasti dramaturgie a režie. Podle DZ MŠMT by jen 50 procent studentů mělo z bakalářského stupně pokračovat ve stupni magisterském. I. Vostárková se zeptala, zdali je možné v rámci akreditovaného programu herectví pokračovat ve studiu v zahraničí. Děkan odpověděl, že je to možné, ale např. v Anglii je to studium plně hrazené studentem (umělecké školy přišly o státní příspěvek).
  2. Předseda AS DAMU požádal děkana, aby se odebral do své pracovny a vyčkal výsledku volby. Poté zopakoval stanovy, podle nichž musí být děkan zvolen nadpoloviční většinou všech členů Akademického senátu. Jelikož je k dispozici pouze jediný kandidát, stávající děkan, AS buď zvolí jeho, nebo nikoho, a v druhém případě bude až do dalšího výběrového řízení funkci děkana zastupovat 1. proděkan.
  3. Studentská komora vyhlásila ústy svého mluvčího Adama Ruta, že se zdrží hlasování, protože skutečnost, že se přihlásil pouze jediný kandidát, v nich vzbudila obavy, že by volba děkana mohla být pouhou formalitou. Tímto postupem se rozhodli zjistit, jak velikou podporu mezi reprezentanty pedagogů nynější a možná budoucí děkan má, protože děkan, jenž by byl zvolen především díky hlasům studentů, kteří za chvíli ze školy odejdou, by měl velice slabý mandát. Škola si v současné chvíli nemůže dovolit děkana se slabým mandátem.
   Tím, že nebudou hlasovat pro jediného kandidáta, chtějí v případě jeho zvolení ukázat jeho podporu pedagogickou komorou napříč katedrami.

V následující debatě se senátoři F.K.Tománek, D. Hrbek a J.Kudláčková snažili pochopit racionální podstatu stanoviska studentů. M.Pavlata na ně apeloval slovy, že povinností senátu je zvolit děkana. M.Bečka prohlásil, že si jejich postoje váží, protože jednají otevřeně. K.Makonj podotkl, že je spíše smutnou skutečností, že o funkci děkana DAMU nemá nikdo zvenku zájem.

 1. Předseda AS DAMU si ověřil, že volba děkana musí být tajná, a rozdal hlasovací lístky. Po sečtení hlasů spočítal, že 6 přítomných senátorů zvolilo jako děkana Jana Hančila a 7 nikoho. AS DAMU tedy v 1. kole voleb nezvolil děkana. Znamená to přistoupit k 2. kolu.
 2. Pedagogická komora požádala studenty, aby na 10 minut opustili jednání a radila se o dalším průběhu. Po návratu došlo k diskusi o možnostech a omezeních, které případné nezvolení děkana přinese, M. Pavlata a J. Kudláčková pozitivně hodnotili působení doc. Hančila v roli děkana, L. Trpišovský naopak mluvil o jeho spíše „udržovací“ funkci a o z jeho pohledu malé aktivitě ve vyhledávání alternativních zdrojů financování DAMU, což považuje za zásadní v době snižování rozpočtu školy ze zdrojů MŠMT ČR. M. Bečka konstatoval, že pokud opravdu děkana volilo šest pedagogů z osmi, není to tak malá podpora. Tentokrát si studentská komora vyžádala krátkou přestávku.
 3. Po návratu studenti ústy I.K. Kubáka požádali o přerušení jednání. Veřejným hlasováním bylo přerušení schváleno. Po složitém hledání termínu, kdy se mohou všichni pracovně vytížení pedagogové sejít, byl určen jako termín 2. kola volby děkana 13.prosinec 2010 v 17 hod v zasedací místnosti. Vzhledem k tomu, že funkční období stávajícího děkana končí 8.12., bude do 13.12. jeho funkci vykonávat proděkan Zdeněk A. Tichý.

Předseda AS DAMU doc. Marek Bečka