Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zasedání AS DAMU dne 24.11.2009

Zasedání Akademického senátu DAMU dne 24.11.2009

Přítomni:     M. Bečka,

J. Kudláčková, I. Vostárková, M. Lázňovský, K. Makonj;

         M. Hába, I. Kubák, A. Rut, K.F.Tománek, L. Trpišovský.

Nepřítomni: D. Hrbek, M. Pavlata.

Omluveni:    B. Adolfová.

1)  Výstup z jednání ekonomické sekce AS DAMU s paní tajemnicí Horákovou, které se týkalo rozpočtu na příští rok a rozdělování mzdových prostředků pro jednotlivé katedry: paní tajemnice přislíbila dát AS rozpočet k prostudování ve větším časovém předstihu (tj. nikoli až v květnu 2010) a s podrobněji vysvětlenými položkami. Jen je třeba, aby AS upřesnil, které položky by měly být rozepsány podrobněji.

2)  M. Lázňovský navrhl vzít loňský rozpočet a posoudit, co je v něm nedostatečně strukturované.  Projednání konkrétních požadavků na podrobnější rozpracování konkrétních položek s paní tajemnicí si vzal na starost D.Hrbek již na minulém zasedání (vzhledem ke svým zkušenostem z řízení divadla) a bude o nich informovat AS na lednovém zasedání.

3)  Informaci o tom, že příspěvek určený na výuku a provoz školy bude      letos o 10% nižší (tj. o 25 milionů) doplnil K.Makonj výstupy z jednání AS AMU: pan rektor I.Mathé se snaží vytvořit koalici s rektory ostatních vysokých škol, která bude vyjednávat příznivější podmínky, protože AMU bude při snížení normativu (při koeficientu 5,9) značně postižena. Pan prorektor M.Klíma vypracoval materiál, v němž navrhl, aby v posuzování úspěšnosti absolventů AMU mohli být do kolonky zaměstnaných zařazeni i umělci působící tzv. na volné noze. Otevřel také otázku, jestli by umělecké výkony neměly být hodnoceny jako patenty.

4)  Proběhla debata o tom, že úspornými opatřeními budou nejvíce postiženy mzdy pedagogů, které v současné době ani nedosahují výše, na kterou mají podle zákona nárok. Mohlo by to vést k výraznému snížení kvality výuky.

3)  K.Makonj informoval také o tzv. bílé knize, kterou se ministerstvo školství snaží výrazněji zasahovat do akademických svobod a také snížit autonomii akademických senátů (do voleb do senátu by vstupovaly umělecké rady). L.Trpišovský navrhl napsat AS AMU žádost o podrobnější informaci k těmto otázkám. Předseda AS DAMU M.Bečka přislíbil, že v případě dramatického vývoje událostí svolá mimořádnou schůzi senátu. Jinak by se mohl rozpočet v lednu schválit.

         4) I.K.Kubák zprostředkoval založení informační emailové konference, do

které se přihlásilo 35 studentů během 24 hodin; aktivizoval také

Facebook. Obojí přispěje k výrazně lepší komunikaci s akademickou obcí.

5) A.Rut vyslovil přání, aby systém rezervací fungoval i na zkušebny. Zatím se to podařilo zprovoznit jen u Ŕetízku. Pořízení nového systému by podle I.K.Kubáka však stálo 15-20.000 Kč. Z debaty o této otázce vyplynulo, že spravování zkušeben je plně v kompetenci kateder, mělo by se tedy řešit interně, se šéfem a vrátným. Mělo by se důsledněji zabránit tomu, aby klíče ke zkušebnách, ve kterých jsou dekorace, kostýmy a rekvizity ke klauzurám, dostávaly nekompetentní osoby.

6) M. Hába vyslovil přání, aby doba, kdy je možné ve škole zkoušet, byla prodloužena až do půlnoci. Informace o tom, kdo má povolený vstup o víkendu, by se měla do vrátnice dostávat včas. K.Makonj doporučil, aby si studenti okopírovali povolení a předložili je při vstupu. M. Hába slíbil tyto otázky projednat s paní tajemnicí a informovat o nich AS DAMU.

7) Příští zasedáni AS DAMU se bude konat 26. ledna 2009 v 16 hodin v zasedačce.

                                                 Zapsala J.Kudláčková