Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 17.2.2009

Zápis ze zasedání AS DAMU dne 17.2.2009 v 16 hod

Přítomni (bez titulů):
Marek Bečka, Karel Makonj, Martin Pacek, Přemysl Rut, Eva Salzmannová, Jan Vedral, Ivana Vostárková, Jana Zbořilová, Štěpán Pácl, Michaela Rýgrová
Hosté (bez titulů):
Jan Hančil, děkan DAMU, Jaroslav Provazník (KDV DAMU)

 1. AS DAMU schválil návrh děkana DAMU doc. J. Hančila na složení nové Disciplinární komise DAMU ve složení: Mgr. Z. Tichý, proděkan DAMU, předseda komise, Mgr. I. Vostárková (KDV), L. Gajdošová (KČD), B. Holiček (KALD). 10 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. Komise bude pracovat v období 1.3.2009–28.2.2011.
 2. Mgr. Jaroslav Provazník seznámil přítomné s časovým harmonogramem a postupem při volbách do AS AMU a AS DAMU po přípravné schůzce s prorektorem K. Foustkou.
  Přijímání návrhů bude administrovat pí. A. Krákorová.
  Formuláře na podání návrhů budou na webu, pošlou se i emailem, budou též na všech katedrách.
  AS DAMU projednala otázku toho, kdo může být volen do Studentské a Pedagogické komory AS DAMU a shodla se na následujícím návrhu:
  „Doktorandé, kteří jsou v pracovně právním smluvním vztahu se školou, mohou být voleni pouze do pedagogické komory.“
  9 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
 3. Propagace voleb
  Propagace bude pouze obecná – týkající se jejich konání. Plakát navrhne p. Taller, text dodá volební komise.
  Kandidáti si zajistí kampaň sami!
  AO DAMU, na které se kandidáti budou moci představit se svými koncepcemi, se uskuteční v pondělí 9.3.2009 v 16 hod. v Divadle DISK.
  Uzávěrka přihlášek do AS AMU je v pátek 6.3.2009 v 15 hod. v sekretariátu děkana.
  Uzávěrka přihlášek do AS DAMU je v pátek 27.3.2009.
 4. Rozhovor s prof. J. Hlaváčem pí. J. Machalické v Lidových novinách
  Senátoři diskutovali o obsahu celého materiálu, o jeho faktické pravdivosti, diskuse se pak soustředila na otázku, zda na tento článek, obsahující zjevné nepravdy, reagovat a jakým způsobem.
  Vzhledem k bezprostředně následujícímu zasedání AS AMU bylo rozhodnuto, že bude tato problematika přenesena na kompetentnější rovinu, a to na půdu AS AMU.
  Celým materiálem se cítí osobně poškozen především prof. P. Rut (KATaP).
 5. Senátoři byli seznámeni se situací, jak část studentů vnímá vypsání výběrového řízení na Katedře tělesné výchovy AMU a údajné „odvolávání“ p. P. Pachla. Byla konstatována objektivní regulérnost vypsání tohoto řízení. Situace bude nadále průběžně sledována. Je třeba se především vyvarovat manipulace s fakty i s emocemi.

Zapsali:
M. Rýgrová, doc. K. Makonj, v.r.