Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Jednání Akademického senátu DAMU dne 2. 6. 2009

Jednání Akademického senátu DAMU dne 2.6.2009

 

Přítomí pedagogové: předseda AS M.Bečka, D.Hrbek, J.Kudláčková, K.Makonj, M.Pavlata, I. Vostárková. Omluven: K.F.Tománek

Přítomní studenti: B. Adolfová, L. Gajdošová, I.K.Kubák, A. Rut. Omluven: L.Trpišovský

Hosté: děkan DAMU J. Hančil a tajemnice T. Horáková

 

1/      Marek Bečka informoval senát o otázkách, které při zkoumání rozpočtu na tento fiskální rok řešila ekonomická skupina (M. Bečka, D. Hrbek, J. Kudláčková, M. Lázňovský, B. Adolfová, A. Rut). Přizvaná paní tajemnice T. Horáková se snažila vysvětlit rozdíly ve financování jednotlivých kateder tím, že tyto disproporce vznikly historickým vývojem. Nelze je posuzovat pouze podle počtu studentů, který se mění každý rok. Zaleží také na počtu profesorů a docentů, dokonce i platy děkana a proděkanů jdou z rozpočtu kateder DAMU, nikoli vedení AMU. Pan děkan J. Hančil dodal, že je třeba přihlížet ke speciálním nárokům výuky jednotlivých katedrách.

 

2/      Paní tajemnice vysvětlovala obsah jednotlivých položek rozpočtu. M. Bečka a D. Hrbek ji požádali, aby napříště AS dostal k celkové tabulce rozpočtu také přílohy s konkrétními rozpisy jednotlivých položek, k čemuž se připojil i A.Rut. Paní tajemnice slíbila, že se tak stane, a pan děkan souhlasil. D. Hrbek žádal, aby byl určen na příští schůzi kontrolní termín, kdy ekonomická skupina přinese zprávu o tom, v jakém stavu je rozkrytí rozpočtu. K.Makonj požádal, aby mohl také být členem této skupiny, ostatní souhlasili. Rozpočet DAMU na tento fiskální rok byl jednohlasně schválen.

 

3/      A. Rut přednesl žádost studentské komory, aby byli studenti lépe informováni o dění na AS. I.K.Kubák navrhl založit internetovou konferenci, kdy byli všichni studenti dotázáni, zdali chtějí dostávat pravidelné informační emaily. Tento nápad podpořila I. Vostárková a M. Lázňovský. M.Bečka varoval před formou veřejného diskusního fóra, které by se mohlo stát platformou subjektivních útoků. I.K.Kubák konstatoval, že věci, které se na nástěnku nedávají, by se daly rozesílat formou příloh.

 

4/      D.Hrbek navrhl, jestli by nebylo možné iniciovat jednání s řediteli pražských divadel o zapůjčení zkušeben, protože kapacity na škole jsou nedostačující. Databáze případných možností by mohla být k dispozici na katedrách. A. Rut připomněl žádost studentské komory, aby vznikl na webu rezervační systém zkušeben, z něhož by bylo jasné, kdo kdy a kde zkouší. M. Lázňovský informoval, že probíhá zaměření a pasportizace učeben, jejíž součástí bude elektronický systém, kde bude možné objednávat. Budou zde určena jasná provozní pravidla. Není jasné, zda se podaří tento systém zpřístupnit již na podzim, určitě by měl fungovat od ledna 2010. Je třeba požádat tajemnici, aby informovala AS o průběhu této akce, která by se měla co nejvíc uspíšit. I.K.Kubák se nabídl, že by se chtěl této problematice soustavně věnovat.

 

5/      A. Rut otevřel debatu o kavárně Disku a její další podobě. K. Makonj informoval, že vedení školy zadalo studii celkové úpravy prostoru, která již existuje, ale na její realizaci chybí finance. AS požádá tajemnici, aby mu ji umožnila prostudovat. M. Bečka připomněl, že tuto otázku řešil již minulý AS, kde byl projednáván návrh, aby kavárnu vedli sami studenti.

         M. Lázňovský konstatoval, že studentská kavárna by stála DAMU 30.000 Kč na provoz, nehledě na to, že již bylo ztraceno 200 hrnků. Buď to bude kavárna pro turisty a vzadu bude pár stolečků pro studenty, nebo je třeba najít nějaký kompromis. K řešení problému je třeba shromáždit připomínky k provozu a zahájit koncepční debatu o tom, co má ta kavárna být.

 

6/      M.Bečka požádal studentskou komoru, aby připravila anketní otázky pro studenty, které budou zveřejněny na webu do konce června a vyhodnoceny po prázdninách.

 

7/      Byl určen termín příštího zasedání AS DAMU na 13. října 2009, na které bude pozvána paní tajemnice a ing.Lucie Krůtová kvůli informaci o grantech. Také bývalá členka AS M. Riegrová, která by přinesla zprávu o již započatých projektech ekologického třídění a úpravy stipendií.

 

                                                                                           Zapsala J.Kudláčková