Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU

6. května 2008

Přítomni (bez titulů):
Karel Makonj, Martin Pacek, Přemysl Rut, Michaela Rýgrová, Eva Salzmannová, Daniel Špinar, Jan Vedral, Ivana Vostárková

Hosté: doc. Jan Hančil, děkan DAMU, ing. Taťána Horáková, tajemnice DAMU, doc. PhDr. Jan Dvořák, předseda AS AMU, Mgr. Michal Lázňovský, ředitel DISKU

Program zasedání:

 1. Volební a jednací řád AS DAMU
  • úpravu a aktualizaci volebního a jednacího řádu AS DAMU provedou děkan fakulty doc. Jan Hančil, předseda AS DAMU doc. Karel Makonj a prof. Jan Vedral – projednat do 30.6.2008;
  • děkan zároveň informoval, že se chce – v této souvislosti - zabývat také Statutem DAMU a funkčním obdobím vedoucích kateder – projednat do 30.9.2008.
 2. Rozpočet DAMU
  • tajemnice fakulty představila naplánovaný rozpočet, se kterým již dříve seznámila minikomisi AS DAMU ve složení prof. J.Zbořilová, M. Rýgrová a doc. K. Makonj, a vysvětlila AS DAMU jeho jednotlivé části a položky;
  • AS DAMU konstatoval, že by bylo průhlednější, kdyby ukazatel A+B (rozpis příspěvku ze státního rozpočtu) mohl být sloučen s ostatními příjmy, výdaji a výnosy fakulty;
  • prof. J. Vedral vznesl dotaz na zprůhlednění toku peněz především v řádku 8a (dotace a další příspěvky ze státního rozpočtu (např. granty GA ČR a RFVŠ, rozvojové projekty, granty MK ČR, specifický výzkum apod.), tajemnice ing. Horáková slíbila dodat požadované zpřehlednění toku příspěvků;
  • rozpočet byl schválen: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
 3. Byl vznesen požadavek na projednání při příštím zasedání AS DAMU:a sice problematiky jev. techniky(především světla a zvuku) v nově vybavených ročníkových učebnách a v Řetízku – její využívání, průběžná kontrola stavu a odpovědnost studentů (včetně vedoucích pedagogů).
  • Byl konstatován špatný technický stav osvětlovacího zařízení v Řetízku, Mgr. M. Lázňovský jej zdůvodnil personální absencí zaměstnance zodpovědného pouze za tento prostor, velmi častým využíváním Řetízku bez další kontroly a oznámil svůj – již dřívější – záměr stanovení pevnějších dramaturgických plánů pro tento prostor, přislíbil projednání s vedoucími kateder KALD a KATaP, které jsou nejčastějšími hosty tohoto zařízení – projednat do 30.6.2008.
 4. Pronájem Discafé
  • Mgr. M. Lázňovský spolu s tajemnicí fakulty a jejím děkanem přednesli podmínky k výběrovému řízení na pronájem Discafé, k těmto podmínkám však dodali, že nezáleží pouze na jejich splnění ve výběrovém řízení, ale také na samotné finalizaci smlouvy, kde se budou upřesňovat.
  • prof. J. Vedral se vrátil k již dříve diskutovanému problému toalet, které jsou hojně využívány veřejností – zatím pravděpodobně nelze uspokojivě řešit bez zásadnější rekonstrukce;
  • proběhla diskuse na téma vzhledu divadelní kavárny a řešení zadního prostoru foyer – o této problematice se bude jednat s budoucím nájemcem, nevylučuje se ani možnost studentské soutěže o výtvarné představě kavárny (viz loňské úvahy);
  • do výběrové komise byli za AS DAMU vybráni prof. Přemysl Rut a prof. Jana Zbořilová (měli by se účastnit nejen výběrového řízení, ale i debaty o vzhledu kavárny);
  • otázka po nutnosti existence plně nekuřácké kavárny zůstala náležitě nezodpovězena a snad i otevřena.
 5. Nový pronájemprostor, kde nyní sídlí Manufaktura:
  • byly představeny podmínky výběrového řízení a jeho postup.

doc. K. Makonj
předseda AS DAMU

Zapsala Michaela Rýgrová