Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 24. června 2008

Zápis ze zasedání AS DAMU – 24. června 2008

Přítomni byli (bez titulu)

 • AS DAMU: Marek Bečka, Karel Makonj, Přemysl Rut, Eva Salzmannová, Jan Vedral, Ivana Vostárková, Jana Zbořilová, Petr Hašek, Štěpán Pácl, Daniel Špinar, Michaela Rýgrová
 • hosté: děkan DAMU doc. Jan Hančil, tajemnice DAMU ing. Taťána Horáková, předseda AS AMU doc. PhDr. Jan Dvořák

Program zasedání

  1. Tajemnice fakulty ing. T. Horáková podala AS DAMU požadované vysvětlení k některým položkám rozpočtu DAMU – rozpis řádků 8a, 8b
  2. Statut DAMU

   Děkan DAMU doc. J. Hančil přednesl návrh na změnu Statutu DAMU. S návrhem byli senátoři seznámeni předem.

   Projednávala se otázka délky funkčního období vedoucích kateder DAMU. Bylo navrženo, že vedoucí kateder mohou být ve funkci 2 po sobě jdoucí funkční období při nezměněné délce 3 let jednoho funkčního období, přičemž současným vedoucím kateder se již toto první funkční období započítává.

   Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 0.

Na základě připomínky senátorky MgA. I. Vostárkové byl doplněn Článek 10 Statutu DAMU „Organizační struktura DAMU“ o následující součásti: Kabinet herectví, Kabinet animace na KALD a Oborové rady pro doktorské studium KALD, KaTaP, KDV a Výzkumného ústavu dramatické a scénické tvorby.
Hlasování o celkovém znění Statutu DAMU: pro 10, proti 0, zdržel se 1.

Dodatečně bylo zjištěna děkanem DAMU nutnost úpravy pasáží, týkajících se změn poplatků, daných Statutem AMU. Doplňující hlasování bude provedeno „per rollam“.

  1. Volební a jednací řád DAMU

Aktualizovaný volební a jednací řád DAMU byl vypracován komisí ve složení – doc. Jan Hančil, doc. Karel Makonj, prof. Jan Vedral. S návrhem nového znění byli senátoři seznámeni předem.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

  1. Návrh na kandidáta na jmenování do funkce rektora AMU

   Protože byly vyhlášeny AS AMU nové volby na kandidáta na jmenování do funkce rektora AMU dne 8. 10. 2008, jednal AS DAMU o své nominaci. Navržen byl opět doc. Ivo Mathé.

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
 1. Byla vzata na vědomí informace studijního oddělení DAMU o možnosti ukončení studia v letošním akademickém roce závěrečnou Mgr. zkouškou členů Studentské komory AS DAMU D. Špinara (KČD) a P. Haška (KALD). V tomto případě by byla na začátku příštího akad. roku Studentská komora AS DAMU doplněna o nové členy na základě výsledků voleb, konaných 27. a 28. 4. 2006. Také v případě senátora J. Fidrmuce (KALD) je třeba vyčkat výsledků jeho bc. zkoušek.

doc. Karel Makonj
předseda AS DAMU

Zapsala: Michaela Rýgrová