Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze společného zasedání AS DAMU a AS FAMU

11. 12. 2007 v 16 hod.

Přítomni (bez titulů): M. Bečka, P. Hašek, K. Makonj, Š. Pácl, P. Rut, M. Rýgrová, E. Salzmannová, J. Vedral, I. Vostárková, J. Zbořilová (AS DAMU), B. Bláhovec, V. Janeček, P. Kalandrová, J. Kallista, P. Krejčí, J. Myslík, M. Řezníček (AS FAMU) Hosté: J. Hančil,děkan DAMU, Z. Tichý, proděkan DAMU, J. Dvořák, předseda AS AMU, P. Tejnorová, členka AS AMU, Ing. Jarošová, členka AS AMU a další
Nepřítomni: J. Fidrmuc, M. Pacek, D. Špinar

  1. V úvodu požádal o slovo děkan DAMU doc. J. Hančil, který stručně – a pozitivně -zhodnotil svou spolupráci s rektorem doc. Mathé a vyjádřil politování nad výsledkem volby. Svou pozornost dále věnoval systému volby a zdůraznil zodpovědnost jednotlivých senátorů zvláště při paritním zastoupení fakult ve „velkém“ AS AMU, kdy jednotliví senátoři nevolí zcela „za sebe“, ale především za své fakulty. Vyjádřil znepokojení nad tím, že DAMU - i při jednoznačných nominacích dosavadního rektora všemi vrcholnými kolektivními orgány fakulty – nakonec svou nejedností rozhodla volby v neprospěch doc. I. Mathé.
  2. Prof. J. Vedral označil volby za „nečestné a neslušné“ a připomněl rok 1993 a konferenci v Korunní ul. v provizorním sídle HAMU a odstředivé, „rozpadové“ tendence toho roku, kdy v zájmu zachování jednoty AMU jako celku 3 fakult byl dohodnut systém rotace rektorů vždy na 2 funkční období s právem nominace střídajících se fakult. Podle této gentlemanské dohody HAMU nominací prof. J. Hlaváče porušila tuto nepsanou dohodu.
  3. PhDr. J. Dvořák dále upozornil na fakt, že P. Pachl se stal členem AS AMU neoprávněně, protože není v žádném pracovně-právním vztahu k DAMU, jak stanoví jak Statut AMU, tak Vysokoškolský zákon a řeší jen Vnitřní směrnice, která je kvalitativně nižšího řádu a měla by být v souladu s nadřazenými dokumenty. Z toho důvodu navrhuje považovat členství P. Pachla v AS AMU za neplatné a jeho nahrazení novým členem podle výsledků minulých voleb.
  4. V další diskusi je navrženo společné Usnesení obou fakultních senátů s požadavky svolání mimořádného zasedání AS AMU, anulaci voleb, doplnění AS AMU a opakování voleb (viz příloha).
  5. Hlasování proběhlo odděleně po fakultách s výsledky, zveřejněnými i ve společném usnesení: AS DAMU: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti; AS FAMU: 7 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  6. Na závěr je předseda AS AMU PhDr. J. Dvořák pověřen urychlenou realizací tohoto společného usnesení.

Zapsali: M. Rýgrová, K. Makonj