Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

8. zasedání AS DAMU

13. 2. 2007 v 16,30 hod.

Přítomni (bez titulů): M.Bečka, K.Makonj, E.Salzmannová, J.Vedral, I.Vostárková, J.Zbořilová, P.Hašek, Š.Pácl, M.Rýgrová
Omluveni: P.Rut, D.Špinar
Nepřítomen: M.Pacek
Host: M. Lázňovský

  1. Ředitel DISKU informoval o problematice hlučnosti Discafé v souvislosti se zkouškami v divadle DISK, především na základě stížností O.Pavelky v generálkovém týdnu před premiérou inscenace F.Wedekinda Procitnutí jara. AS DAMU tuto skutečnost potvrdil. V následující diskusi se hovořilo o problematice tohoto zařízení obecněji, především v souvislosti koexistence běžných hostů-turistů, návštěvníků Prahy v tomto zařízení a zároveň nutnosti používat Discafé i jako studentského klubu, o problematice kouření a event. jeho zákazu v těchto prostorách, o interiéru kavárny a dalších problémech, s tímto zařízením spojených.
    Bylo rozhodnuto, že M.Lázňovský spolu s M.Bečkou (delegátem AS DAMU v této kauze) projedná vzniklou situaci s majitelem firmy p. P.Plazzerem a návrhy řešení k možnému zlepšení situace přednesou na příštím zasedání AS DAMU.
  2. Byla vzata na vědomí odpověď ing. T. Horákové na dopis AS DAMU ohledně „Informace všem zaměstnancům DAMU“ ze dne 6.11.2006 o služebních zahraničních výjezdech.
  3. Byl vzat na vědomí dopis prof. M. Horanského ze dne 12.2.2007 s žádostí o ukončení pracovního poměru.
  4. Byla vzata na vědomí informace o vypsání výběrového řízení na obsazení místa pedagoga – odb.asistenta pro předmět Dílenská realizace na KALD.
  5. Byla schválena „Rekonstrukce disciplinární a stipendijní komise“, navržená děkanem doc. J. Hančilem.
  6. Jednáním nad novelizací Volebního a jednacího řádu DAMU s doc. J. Srstkou byla za AS DAMU pověřena místopředsedkyně AS M.Rýgrová.
  7. AS DAMU byl informován o vyhlášení nové Ankety DAMU připravené děkanem DAMU doc. J.Hančilem, členové AS byli požádáni o spolupráci a pomoc při propagaci akce, M.Bečka přislíbil výtvarné propagační zajištění akce ve spolupráci se studentkou scénografie KALD M. Černíkovou.

Další zasedání AS DAMU proběhne 20.2.2007 v 16 hod.

Zapsali: M. Rýgrová, K.Makonj