Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

14. zasedání AS DAMU

9.10.2007 v 16 hod.

Přítomni (bez titulů): P.Hašek, K.Makonj, D.Špinar, J.Vedral, I.Vostárková, J.Zbořilová
Omluveni (se zaslanými písemnými vyjádřeními): M.Bečka, M.Pacek, Š.Pácl, M.Rýgrová, E.Salzmannová
Omluveni: J.Fidrmuc, P.Rut
Host: doc.J.Hančil, děkan DAMU

  1. AS DAMU se vyjádřil k nominaci na rektora AMU pro nové funkční období. Byl informován o stanovisku UR DAMU i stanovisku předsedy AS AMU a po jednomyslném hlasování navrhl na funkci rektora AMU stávajícího rektora doc. I. Mathé.
  2. Děkan DAMU doc. J.Hančil informoval o provozu Vysokoškolského klubu DAMU s výhledem vyhlášení konkursního řízení na jaře příštího roku. (Současná nájemní smlouva končí na podzim 2008). AS DAMU vzal informaci na vědomí a konstatoval danost současného stavu.
  3. Děkan DAMU informoval AS DAMU o průběhu a výsledcích výběrových řízení na vedoucí kateder fakulty a seznámil AS DAMU se svým návrhem úpravy statutu DAMU. AS DAMU vzal informaci na vědomí s tím, že tento návrh bude projednán na příštím zasedání AS DAMU a vyjádřil souhlas s průběhem výběrových řízení i s nominací jednotlivých výběrových komisí děkanem DAMU.
  4. Předseda AS DAMU informoval o svém písemném nesouhlasném stanovisku k připravované novelizaci zákona o vysokých školách, v níž by hrozilo omezení pravomocí akademických samosprávných orgánů na všech úrovních vysokých škol. Děkan DAMU v této souvislosti podotkl, že realizaci tohoto zákona bude ještě předcházet řada dalších jednání a připomínkových řízení.
  5. Děkan DAMU a prof. J. Zbořilová informovali o dílnách se zahraničními pedagogy na fakultě (Peter Hackett – 19-23.11., Pamela Howard – v současné době).
  6. Na podnět D. Špinara proběhla kratší diskuse o problematice DISKU, ke které se AS DAMU jistě ještě v budoucnu vrátí (v přítomnosti M. Lážnovského), neboť je spíše obecnější povahy.
  7. Prof. J. Vedral poděkoval děkanovi DAMU za vyhlášení soutěže na původní rozhlasové hry informací na webových stránkách DAMU.
  8. Doc. K. Makonj informoval p. děkana o zájmu KALD spolupodílet se na přípravě „audioknihy“.

Zapsal: K. Makonj