Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

11. zasedání AS DAMU

10. 4. 2007 v 16,30 hod.

Přítomni (bez titulů): M.Bečka, J.Fidrmuc, K.Makonj, Š.Pácl, D.Špinar, J.Vedral, E.Salzmannová, J.Zbořilová
Omluveni: M.Pacek, M.Rýgrová, I.Vostárková
Nepřítomni: P.Hašek, P.Rut
Hosté: J.Hančil, T.Horáková, M.Lázňovský

SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU DAMU PRO ROK 2007.
Po úvodní explikaci děkana DAMU doc. J.Hančila pokračovala tajemnice DAMU ing. T. Horáková svým komentářem a vysvětlivkami k návrhu rozpočtu, projednaného již kolegiem děkana 7.2.2007.
Konstatovala celkový nárůst příspěvku MŠMT pro AMU na rok 2007 o 3.702.000.-Kč oproti původnímu rozpisu roku 2006. Protože bylo nutné financovat některé centrální akce AMU (zejména vybavení koleje Hradební po rekonstrukci a uvedení do provozu nového objektu na Tržišti), byly částky ONEI přidělené fakultám sníženy oproti roku 2006 o 10%. Na DAMU je to snížení z částky 3 821 480 v roce 2006 na letošních plánovaných 3 493 330.
Tuto situaci lze zvládnout díky poměrně značnému vybavení fakulty v loňském roce, část provozních nákladů bude hrazeno z výnosů z pronájmu prostor. Zároveň je třeba si uvědomit, že jisté náklady fakultě vzniknou otevřením provozu v nové budově AMU (Tržiště). Dále tajemnice zrekapitulovala přehled dalších zdrojů – účelových dotací na rozvojové programy, grantové projekty atd., a zdůraznila nutnost podávat kvalitní projekty v rámci vícezdrojového financování vysokých škol.
V diskusi poukázala E.Salzmannová na naléhavou potřebu dovybavení učeben hlavního předmětu herectví KČD mobiliářem, praktikábly, osvětlovacím parkem, zvukovou aparaturou a alespoň 1 klimatizovanou učebnou.
Ohledně praktikáblů a mobiliáře bylo konstatováno, že katedra pravděpodobně nikdy náležitě tyto požadavky nenárokovala. Co se týče požadavků na světlo a zvuk v učebnách herectví KČD i KALD, předpokládá se řešení pomocí grantu, protože finanční nároky jsou příliš velké, než aby mohly být řešeny v běžném rozpočtu fakulty. Loni bohužel řešitelé ( J.Maděra, doc.V.Šrámek) tento grant nezískali, budou se pokoušet letos znovu (J.Maděra spolu s K.Glogrem). Případné dovybavení zkušeben KČD klimatizací bude komplikované technicky i z hlediska památkové ochrany objektu.

Prof. J.Vedral připomněl doporučení AS AMU přechodu na smluvní platy, děkan doc. J.Hančil k této problematice poznamenal, že nepovažuje smluvní platy za samospasitelné – pro svou malou flexibilitu a zvláště v případě, když jejich výše nebude přesahovat běžné možnosti dané Vnitřním mzdovým předpisem, možnosti, které jsou dány objemem mzdových prostředků fakulty.
V reakci na zápis z minulého zasedání AS DAMU děkan oznámil kroky, které podniká ve věci svého volebního programu. Vzhledem k tomu, že funkční období vedoucích kateder končí k 30. září 2007 děkan uvedl, že začátkem července 2007 budou vyhlášena výběrová řízení na vedoucí kateder, která proběhnou během září t.r.
Zároveň připomněl, že chce v polovině května 2007 uspořádat kulatý stůl na téma možností větší cirkulace pedagogů hlavních předmětů v jednotlivých ročnících a pozval celou Akademickou obec na setkání v DISKU v úterý 17.4.2007 v 15 hod. k besedě nad výsledky Ankety děkana, které se oproti minulé anketě zúčastnil výrazně větší počet pedagogů i studentů: celkem bylo shromážděno 151 řádně vyplněných dotazníků, z toho 45 od pedagogů (29,8%) a 106 od studentů (70,2%). Diskuse se zúčastní PhDr. Pavel Kuchař, CSc, zpracovatel ankety. Na dobu konání této akce vyhlašuje p.děkan děkanské volno.

V závěru diskuse bylo konstatováno, že 10.4.07 byl zahájen zkušební provoz v KLUBU DAMU za značného zájmu studentů i pedagogů a byl v této souvislosti vyjádřen dík řediteli DISKU Mgr. M. Lážnovskému a P.Plazzerovi, majiteli firmy.

Poté proběhlo hlasování AS DAMU: rozpočet byl schválen všemi přítomnými členy AS DAMU (8 hlasů), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Příští setkání AS DAMU se bude konat v úterý 15.5.2007 v 16,30 hod. v zasedací místnosti.

Zapsal: K.Makonj