Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termíny grantových uzávěrek v květnu a červnu

30. 5. končí lhůta pro podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů v rámci aktivity Mobility. Cílem tohoto programu je podpora navazování mezinárodních kontaktů a spolupráce institucí, peníze jsou tedy určeny na cestovné a náklady spojené s pobytem v cizí zemi. Doporučená (a maximální) délka trvání projektu je 2 roky, nejvyšší možná výše podpory činí 200.000 Kč na celou dobu řešení projektu. V rámci projektu hradí jedna strana náklady na cestovné vysílaných pracovníků a přijímající strana náklady na jejich ubytování, stravné a kapesné. Rakouská část týmu žádá paralelně v Rakousku. Podporu nelze získat na pouhou účast badatelů na konferencích, seminářích apod., pokud nejsou přímo součástí výzkumného projektu. Pokud uvažujete o podání návrhu, informujte prosím mne nebo grantovou referentku na vaší fakultě.

31. 5. je uzávěrka pro podávání žádostí o podporu Nadace Leoše Janáčka pro 3. čtvrtletí roku 2014. Rektorátní termín pro odevzdání žádostí je 26. 5.

K tomuto datu lze také očekávat (dosud nevyhlášenou) uzávěrku pro podání žádosti o grant Nadace Preciosa v oblasti uměleckého školství. Žádat může pouze právnická osoba, do realizace projektu musí vložit nejméně 50 % vlastních prostředků a za instituci lze podat pouze jeden projekt. O své případném zájmu mne tedy prosím také informujte.

1. 6. je uzávěrka pro podávání žádostí o malé granty Visegrádského fondu. Lze podat jeden grant za každou fakultu, podání žádosti vyřizují grantové referentky na jednotlivých fakultách.

 

1. 6. je také uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek Nadace Bohuslava Martinů. Rektorátní termín pro odevzdání žádosti je 26. 5.

 

6. 6. je uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia Hlávkovy nadace. Žádosti mohou podávat pouze fyzické osoby.

 

26. 6. končí lhůta pro podávání žádostí o podporu projektů v programu CZ06/17 Norských fondů „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“. Více zde: http://www.norskefondy.cz/?p=1093. Přehled podmínek grantové výzvy vypracovala Silvie Demartini a jsou v příloze emailu (druhý sloupec). Na paní Demartini se také prosím obracejte v případě, že o podání žádosti uvažujete. Předesílám, že příprava žádosti je administrativně značně náročná, informujte tedy prosím paní Demartini o svém úmyslu co nejdříve.

 

30. 6. je uzávěrka pro podávání žádostí o grant i o stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa. Nadace podporuje humanitní a společenskovědní obory obecně, stipendium je určeno pro doktorandy a začínající akademické pracovníky do 35 let. Oba typy žádostí podávají sami badatelé (či doktorandi v případě stipendia).

 

Za výhodných podmínek se je nyní také možné ucházet o vědeckou stáž v Ekvádoru. Doba pobytu musí být 4–12 měsíců (údaj z brožury) a stáž je možné absolvovat na VŠ, výzkumných ústavech i jiných veřejných institucích. Předmětem základního výzkumu může být i umění a kultura, podmínkou je Ph.D. Více zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/nabidka-zahranicnich-vedeckych-stazi-v-ekvadoru.

 

Další informace k domácím výzvám a aktivitě Mobility můžete najít přes Harmonogram výzev Oddělení pro vědu (http://www.amu.cz/cs/ovvp/harmonogram-vyzev).

 

Zpracovala: Lucie Valentinová