Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2008

Hlavní náplní vnitřní práce knihovny DAMU v roce 2008 byla příprava na revizi a následná revize části knihovního fondu čítající cca 20.000 knih. Jelikož větší množství těchto knih bylo v elektronickém knihovním katalogu Tinlib evidováno pod přírůstkovými čísly a revize probíhala načtením čárových kódů, museli pracovníci knihovny záznamy knih upravit nejprve v Tinlibu tak, aby záznam každé knihy obsahoval čárový kód. Revize nakonec proběhla úspěšně, do konce kalendářního roku se ji podařilo uzavřít a odepsat jak ztracené tituly, tak tituly zastaralé a neodpovídající knihovnímu fondu.        

         Od června se proměnila personální situace v knihovně. Po 27 letech definitivně ukončila svůj pracovní poměr jedna dlouholetá pracovnice knihovny a místo ní přijala plný úvazek absolventka vysoké školy, pracující do té doby v knihovně na půl úvazku.      

 

Přehled vynaložených nákladů v roce 2008:

 

původní limit knihovny DAMU

209.448,- Kč

navýšení prostředků knihovny DAMU

 43.500,- Kč

dotace fakulty DAMU

 55.944,- Kč

Celkové náklady

308.892,- Kč

 

z toho:

akvizice

62%

provoz + vybavení + oprava knih

22%

vybavení

  6%

školení + telefon

  1%

výpočetní technika

  9%

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu přechodu televizního vysílání z analogového na digitální byla knihovna nucena zakoupit nový DVD rekordér obsahující také Set Top Box.

 

Statistické údaje za rok 2008:

 

přírůstek knihovních jednotek

   930

úbytek knihovních jednotek

   514

celkový stav fondu (knihovních jednotek)                                  

30.788

zaregistrovaní uživatelé

   424

počet absenčních výpůjček

 3.944

počet prezenčních výpůjček                   

 7.295

poskytnuté služby:

 

informace

24.811

konzultace

    436

rešerše

      41

prodej skript

    327

 

 

                                    

 

 

 

celková návštěvnost:                       8.652

z toho:

uživatelé PC

5.245

video a DVD diváci

   255

posluchači CD a MC

      8

mimo AMU

   284

 

 

          

 

        

 

        

               Knihovna by chtěla poděkovat všem, kteří darem přispěli k obohacení jejího fondu (knihy: Národní divadlo Praha, Národní knihovna ČR, Sdružení knihoven ČR, Katedra romanistiky FF UP Olomouc, Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, studenti DAMU, knižní pozůstalost po Ivanu Tallerovi,  LP: Klub přátel poezie, DVD: Slovenské komorní divadlo Bratislava, Národní divadlo Praha) a také všem, kteří přispěli k obohacení fondu finančně (doc. Zuzana Sílová, DAMU).

 

 

Významné přírůstky z prostředků knihovny v roce 2008:

 • SAPIJA, Andrzej. Teatr Tadeusza Kantora (5 DVD)
 • Lada
 • BYDŽOVSKÁ, Lenka, SRP, Karel. Jindřich Štýrský
 • Valdštejn : Albrecht z Valdštejna Inter arma silent musae?
 • PATSAS, Giorgos. The sound of empty space : scenographies 1965-2005
 • Biedermeier : umění a kultura v českých zemích 1814-1848
 • Biblica : biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí
 • HERRICK, James A.. The history and theory of rhetoric
 • 1000 uniforem
 • FOSTER, Hal. Umění po roce 1900
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy (2 díly)
 • knižní pozůstalost po prof. Milanu Lukešovi (cca 150 knih)

 

 

           Za finančního přispění DAMU knihovna zakoupila novou uzamykatelnou skříňku se šuplíky a také 30 kusů knihy BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla.

          Knihovna opravila záznamy všech svých speciálních dokumentů (zvláště videokazet a DVD, cca 1.200 záznamů) a za pomoci studentky na praxi z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF Univerzity Karlovy Praha vytvořila seznam rezervního fondu knihovny DAMU (cca 2.000 knih).

Na začátku školního roku 2008/2009 proběhla instruktáž pro studenty 1. ročníků DAMU, kteří byli seznámeni s prací s on-line katalogem knihovny DAMU. Knihovna byla také nápomocna studentům připravujícím se na bakalářské či magisterské zkoušky při vyplňování Licenčních smluv a ostatních formulářů potřebných při odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací.

         V roce 2008 se knihovna opět zúčastnila jednání Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí SIBMAS, jehož je členem, exkurze do Divadelního muzea v Mnichově a také několika odborných konferencí a seminářů (Akvizice ve vysokoškolských knihovnách, Setkání zástupců knihoven zúčastněných v projektu EBSCO 1N – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory).

         V následujícím roce by knihovna chtěla pokračovat ve třídění knihovního fondu, v jeho přesunu do sklepního depozitáře, v akvizici ztracených nebo jinak poničených knih prostřednictvím antikvariátů, a v převazbě a opravě poničené části knihovního fondu. V letních měsících pak musí knihovna provést revizi zbylé části fondu, zejména speciálních dokumentů. Z hlediska využití lepšího televizního signálu a rozšíření nabídky televizních programů, bude muset pořídit digitální satelitní přijímač, který by obsahoval také DVD rekordér a Set Top Box.

 

 

V Praze, 31.3.2009

Mgr. Iveta Davidová, vedoucí Knihovny DAMU