Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2007

Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2007

 

         Začátek roku 2007 proběhl v knihovně DAMU ve znamení stavebních úprav.  Ve všech místnostech knihovny a také v knihovním depozitáři v 1. patře byla namontována vzduchotechnika (klimatizace). Tím byly vytvořeny ideální podmínky pro ochranu dokumentů před negativními vlivy prostředí a významným způsobem ovlivněn proces degradace dokumentů, pro návštěvníky knihovny pak vytvořeno příjemné prostředí ke studiu (zejména v letních měsících).

         Knihovna pokračovala ve třídění knihovního fondu a v jeho přemísťování do sklepního depozitáře, v nahrazování titulů poškozených při povodni, v nákupu ztracených titulů v antikvariátech a z vlastních finančních prostředků (16,5%) hradila opravu a převazbu poškozených knih z knihovního fondu.

         Od září se proměnila personální situace v knihovně. Pracovnici na mateřské dovolené nahradil zástup na celý úvazek a na půl úvazku nastoupila do knihovny čerstvá absolventka vysoké školy.

        

Přehled vynaložených nákladů v roce 2007:

původní limit knihovny DAMU

198.978,- Kč

navýšení prostředků knihovny DAMU

 30.000,- Kč

dotace fakulty DAMU

32.893,- Kč

Celkové náklady

259.324,- Kč

z toho:

akvizice

48%

provoz + vybavení + oprava knih

51%

školení + telefon

  1%

Knihovna byla,  mimo svůj rozpočet, vybavena novými počítači a plochými obrazovkami značky Dell a od podzimu je před knihovnou k dispozici stroj pro samoobslužné kopírování, tisk a skenování.

 

Statistické údaje za rok 2007:

 

přírůstek knihovních jednotek

1.209

úbytek knihovních jednotek

424

celkový stav fondu (knihovních jednotek)                                  

30.372

zaregistrovaní uživatelé

410

počet absenčních výpůjček

3.827

počet prezenčních výpůjček                   

6.389

 

 poskytnuté služby:

 

informace

21.936

konzultace

    604

rešerše

     86

prodej skript

    326

 

celková návštěvnost:                       7.074

z toho:

uživatelé PC

3.807

video a DVD diváci

   269

posluchači CD a MC

    23

mimo AMU

   191

           

           Knihovna by chtěla poděkovat všem, kteří darem přispěli k obohacení jejího fondu (knihy: prof. Miloš Horanský, doc. Jiřina Hůrková, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Národní divadlo Praha, prof. Jan Vedral, Institut Karla Havlíčka Borovského Brno, PhDr. Jaromír Kazda, knihovna Divadelního ústavu Praha, Slovenská národná galéria Bratislava, ing. Taťána Horáková, doc. Jan Hančil, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Marie Grossmanová-Málková, Jiří Kessl, JAMU Brno, periodika: prof. Jan Vedral, CD: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, DVD: prof. Jan Vedral) a také všem, kteří přispěli k obohacení fondu finančně (prof. Jaroslav Vostrý, doc. Zuzana Sílová, Biljana Golubovič)

  

Významné přírůstky z prostředků knihovny v roce 2007:

  • 40 years of the Prague Quadrennial (DVD)
  • Divadlo Járy Cimrmana (komplet 14 her na DVD)
  • ZÍBRT, Čeněk. Dějiny kroje v zemích českých (2 díly)

       SANTI-MAZZINI, G. Dějiny evropských armád a mocností od Karla Velikého po rok 1914

       MOJŽIŠOVÁ, I., POLÁČKOVÁ, D. Slovenská divadelná scénografia 1920-2000

       BENTLEY, Eric. The Classic Theatre, Volume I-IV

  • BENTLEY, Eric. The Modern Theatre, Volume I-VI
  • Zbraně : obrazové dějiny zbraní a zbroje
  • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (3 díly)
  • 30 000 years of Art : the story of human creativity across time and space
  • ŽÁK, Jiří. Divadlo na Vinohradech 1907-2007 (2 díly)

  

                  Za finančního přispění DAMU knihovna zakoupila novou DVD skříň  s kapacitou cca 2.800 DVD.

            Zaměstnancům knihovny se podařilo kompletně ukončit retrokatalogizaci knih a videokazet. Elektronický katalog knihovny DAMU nyní obsahuje záznamy všech dokumentů, které knihovna vlastní.

           Na začátku školního roku 2007/2008 proběhla instruktáž pro studenty 1. ročníků DAMU, kteří byli seznámeni s prací s on-line katalogem knihovny DAMU. Knihovna byla také nápomocna studentům připravujícím se na bakalářské či magisterské zkoušky při vyplňování Licenčních smluv a ostatních formulářů potřebných při odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací.

         V roce 2007 se knihovna opět zúčastnila jednání Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí SIBMAS, jehož je členem, a také několika odborných konferencí a seminářů (Audiovizuální díla v knihovnách, Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2007, Setkání uživatelů Tinlib, Setkání zástupců knihoven zúčastněných v projektu EBSCO 1N).

         V následujícím roce by knihovna chtěla pokračovat ve třídění knihovního fondu, v jeho přesunu do sklepního depozitáře, v akvizici ztracených nebo jinak poničených knih prostřednictvím antikvariátů a v převazbě a opravě poničené části knihovního fondu. Vzhledem k blížícímu se přechodu televizního signálu z analogového na digitální vysílání bude knihovna muset zakoupit SetTopBox, který tento problém bude řešit.

 

 

V Praze, 31.3.2008

Mgr. Iveta Davidová, vedoucí Knihovny DAMU