Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhláška proděkana pro studijní záležitosti DAMU

k uzavření ročníků v akademickém roce 2015/2016, zápisům do vyšších ročníků studia a zahájení akademického roku 2016/2017.

Uzavření posledních ročníků studia a zápisy do vyšších ročníků studia proběhnou ve dnech 1.-27. září 2016 (9.00-12.00 a 14.00-15.00 hodin). Poslední možnost pro uzavření  (resp. zapsání klasifikace do KOSU) učebního plánu letního semestru akademického roku 2015/2016  je 27. 9. 2016. V tomto termínu bude KOS pro pedagogy i studenty uzavřen.

Současní studenti DAMU přijatí do magisterského navazujícího studia se zapíší ve dnech 29.-30. 9. 2016.

Student prostřednictvím informačního systému KOS průběžně sleduje plnění svých studijních povinností. Pokud má veškeré zápočty a zkoušky předepsané učebním plánem (týká se i předepsaných volitelných předmětů nad rámec UP) splněny a klasifikovány v systému KOS, dostaví se na studijní oddělení k podepsání zápisového listu (netýká se studentů posledních ročníků, kteří budou čerpat lhůtu pro přípravu na státní zkoušku).

O případné zrušení předmětu, dodatečný zápis předmětu, uznání zkoušky, rozložení ročníku, přerušení studia, atd. na akademický rok  2016/2017 je třeba požádat v dostatečném časovém předstihu, aby o žádosti mohlo být rozhodnuto před vlastním zápisem. Některé žádosti podléhají

poplatku dle platného výnosu rektora AMU č.1/2015. Výjimečné případy budou řešeny individuálně.

Hlavní a povinné předměty nelze překládat do následujícího akademického roku.

Konec všech opravných a náhradních zkoušek je 16. 9. 2016.

Při uzavírání učebního plánu letního semestru lze na základě písemné žádosti studenta prodloužit termín pro splnění maximálně dvou hlavních nebo povinných předmětů o dvacet pracovních dnů po uzavření KOSU, tj. do 26. 10. 2016. Písemnou žádost studentovi doporučí vedoucí katedry a schválí studijní proděkan. Žádost musí být podána nejpozději do 27. 9. 2016 a je zpoplatněna ve výši stanovené Výnosem rektora AMU (2 000,- Kč za podmíněný zápis).

Studenti posledních ročníků bakalářského i magisterského studia musí řádně uzavřít ročník do 27. 9. 2016 – tj. splnit: studijní plán příslušného studia, požadovaný počet kreditů (bakalářské tříleté studium 180, magisterské čtyřleté studium 240, navazující magisterské dvouleté studium 120, tříleté 180),cizí jazyk. Veškeré klasifikace mít zapsány v systému KOS.

Státní závěrečnou zkoušku pak musí vykonat nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem (tj. od uzavření posledního ročníku studia – SZŘ AMU).

Studenti přihlášení k SZZ v září 2016 musí mít ročník uzavřen nejpozději den před konáním příslušné státní zkoušky. (Týká se i 2. ročníků oboru HČD před postupovými zkouškami. Studenti nemusí být osobně přítomni uzavření ročníku.

Před státní zkouškou odevzdávají studijnímu oddělení výstupní list.

V případě, že všechny předepsané předměty nebudou splněny a v elektronickém systému klasifikovány, nemůže student přistoupit ke státní zkoušce ani být zapsán do vyššího ročníku.

Termín zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS ak. roku 2016/2017 do systému KOS je od 19. 9. do 7. 10. 2016.

Výuka v zimním semestru 2016/2017  bude zahájena  3. 10. 2016.

Imatrikulace nově přijatých studentů a úvodní setkání nově přijatých studentů s vedením fakulty proběhne 3. 10. 2016.

Promoce pokračujících bakalářů na DAMU 23. 11. 2016.

Promoce magistrů, doktorandů i bakalářů (pouze nepokračujících ve studiu na DAMU) se uskuteční 28. 11. 2016. 

V Praze dne 23. 6. 2016

 

MgA. Petr Prokop, v.r.

proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost