Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhláška proděkana pro studijní záležitosti DAMU

k uzavření ročníků v akademickém roce 2016/2017 a zápisům do vyšších ročníků studia.

Zápisy proběhnou ve dnech 4.-29. září 2017 (9.00-12.00 a 14.00-15.00 hodin) na studijním oddělení.

Poslední možnost pro uzavření  (resp. zapsání klasifikace do KOSU) učebního plánu letního semestru akademického roku 2016/2017  je 27. 9. 2017. Po tomto termínu bude KOS pro pedagogy i studenty uzavřen.

Absolventi  bakalářského studia na DAMU pokračující v navazujícím magisterském studiu se zapíší 29. 9. 2017, případně v průběhu září po dohodě se studijním oddělením.

Student prostřednictvím informačního systému KOS průběžně sleduje plnění svých studijních povinností.Pokud má veškeré zápočty a zkoušky předepsané učebním plánem (týká se i volitelných předmětů nad rámec UP) splněny a klasifikovány v systému KOS, dostaví se na studijní oddělení k podepsání zápisového listu (netýká se studentů posledních ročníků, kteří budou čerpat lhůtu pro přípravu na státní zkoušku).

O případné zrušení předmětu, dodatečný zápis předmětu, rozložení ročníku, přerušení studia, atd. na akademický rok  2016/2017 je třeba požádat v dostatečném časovém předstihu, aby o žádosti mohlo být rozhodnuto před vlastním zápisem. Některé žádosti podléhají poplatku dle platného výnosu rektora AMU č.1/2015. O uznání předmětů je třeba požádat na začátku probíhajícího semestru. Výjimečné případy budou řešeny individuálně.

Studenti přihlášení k SZZ (i postupovým) v září 2017 musí mít ročník uzavřen nejpozději den před konáním příslušné státní zkoušky tj. splněn studijní plán příslušného studia, požadovaný počet kreditů (bakalářské tříleté studium 180, magisterské čtyřleté studium 240, navazující magisterské dvouleté studium 120, tříleté 180), cizí jazyk. Veškeré klasifikace musí  být zapsány v systému KOS. Ostatní studenti posledních ročníků bakalářského i magisterského studia musí ročník řádně uzavřít do 27. 9. 2017. Státní závěrečnou zkoušku musí student vykonat nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem (tj. od uzavření posledního ročníku studia – SZŘ AMU). Osobní přítomnost k uzavření ročníku není nutná. Před státní zkouškou se odevzdává studijnímu oddělení výstupní list.

V případě, že všechny předepsané předměty nebudou splněny a v elektronickém systému klasifikovány, nemůže student přistoupit ke státní zkoušce ani být zapsán do vyššího ročníku.

Hlavní a povinné předměty nelze překládat do následujícího akademického roku.

Konec všech opravných a náhradních zkoušek je 15. 9. 2017.

Při uzavírání učebního plánu letního semestru lze požádat o odložený resp. podmíněný zápis o dvacet pracovních dnů po uzavření KOSU, tj. do 26. 10. 2017. Písemnou žádost o prodloužení termínu pro splnění maximálně dvou hlavních nebo povinných předmětů studentovi doporučí vedoucí katedry a schválí studijní proděkan. Žádost musí být podána nejpozději do 27. 9. 2017 a je zpoplatněna ve výši stanovené Výnosem rektora AMU (2 000 Kč za podmíněný zápis).

Pedagog je povinen vypsat úměrně k počtu studentů dostatečný počet zápočtových a zkouškových termínů ve zkouškovém období ZS. Pedagog je povinen zapsat splnění každého předmětu do KOSU do dvou pracovních dnů po udělení klasifikace. Klasifikace udělené v době od 27. 9. 2017 do 26. 10. 2017 bude zapisovat studijní oddělení na základě písemného podkladu od dotyčného pedagoga.

Termín zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS akademického roku 2017/2018 do systému KOS je od 18. 9. do 13. 10. 2017.

Výuka v zimním semestru 2017/2018  bude zahájena  2. 10. 2017.  Imatrikulace nově přijatých studentů a úvodní setkání nově přijatých studentů s vedením fakulty proběhne 4. 10. 2017.

Promoce pokračujících bakalářů na DAMU  22. 11. 2017.  Promoce magistrů, doktorandů i bakalářů (pouze nepokračujících ve studiu na DAMU) se uskuteční  27. 11. 2017.

 

V Praze dne 21. 6. 2017

doc. Jakub Korčák, v.r.  - proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost