Divadlo DISK

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Provozní řád ds DISK

Provozní řád divadelního studia DISK vymezuje práva a povinnosti všech zaměstnanců i studentů účastnících se na provozu divadla. Všechny takové osoby jsou POVINNY se před vstupem do procesů probíhajících v divadelním studiu s Provozním řádem seznámit!

(ke stažení zde)

PROVOZNÍ ŘÁD divadelního studia DISK

(aktualizovaný ke dni 21. května 2008)

I. Obecné zásady

I.1.    Provoz divadelního studia (dále jen ds) DISK je podřízen naplňování dramaturgického plánu pro daný akademický rok a z něj vyplývajících pedagogických a uměleckých záměrů.

I.2.    Dramaturgický plán pro následný akademický rok je po projednání Radou ds DISK a kolegiem děkana DAMU předložen vedení ds DISK do 31. května v letním semestru předešlého akademického roku.

I.3.    Posluchači magisterského studia absolvující v ds DISK jsou povinni upřednostnit práci v ds DISK před ostatní činností a podřídit se provoznímu režimu a hracímu plánu ds DISK.

I.4.    Všichni, kdo se podílejí na provozu ds DISK, jsou povinni dodržovat sta­novené termíny a podřídit se řádu a bezpečnostním předpisům ds DISK. Nedodržení stanoveného termínu či zameškání představení ze stra­ny studentů je postihováno poplatkem v souladu se Studijním a zkušebním řádem DAMU.

 

II. Bezpečnostní zásady

II.1.   Posluchači všech kateder, kteří se podílejí na provozu ds DISK musejí absolvovat školení BOZP a řádně všechny bezpečnostní předpisy dodržovat. 

II.2.   Pro zajištění bezpečnosti práce v rámci zákonné odpovědnosti jsou vedoucí kateder povinni zajistit pedagogický dozor ve všech případech přítomnosti studentů v prostorách ds DISK.

II.3.   Na provozu ds DISK se nesmějí podílet osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

II.4.   Kouření v divadelním sále je přísně zakázáno, pokud se nejedná o součást inscenace určenou režisérem.

II.5.   Používání ohně na jevišti může povolit pouze ředitel studia a to písemně zápisem do předávacího protokolu inscenace.

II.6.   Požární hlídku ve studiu během představení vykonává zaměstnanec ds DISK, který byl na výkon této funkce proškolen.

 

III. Fermany

III.1. Provoz ds DISK je určován měsíčním, týdenním a denním fermanem. Všichni, kdo se podílejí na provozu ds DISK, jsou povinni sledovat denní fermany. Údaje obsažené v denním fermanu jsou pro všechny závazné. Měsíční a týdenní fermany slouží pouze jako orientační plány.

III.2. Podklady pro vydání týdenního a denního fermanu připravuje režisér zkoušené inscenace ve spolupráci s vedoucím produkčního týmu, který je zodpovědný za jejich včasné předání. Podklady pro měsíční a týdenní fermany jsou předávány na pravidelných provozních poradách.

III.3. Denní fermany jsou vyvěšovány do 12:00 na zvlášť označené, uzamčené, prosklené vývěsce ds DISK. Týdenní fermany jsou vyvěšovány na témž místě vždy ve čtvrtek do 12:00. Fermany jsou zároveň vyvěšovány na www stránkách DAMU a kopie měsíčních a týdenních fermanů jsou navíc předávány tajemnicím kateder, jejichž posluchači se na provozu ds DISK podílejí.

III.4. Měsíční hrací plán ds DISK připravuje tajemník divadelního studia. Při stanovení hracího plánu se zohledňuje:

a) požadavek maximální reprízovosti jednotlivých inscenací s důrazem na co nejkratší intervaly mezi reprízami první měsíc po premiéře;

b) technická náročnost inscenací při kombinování přestaveb se zkouškami nového představení;

c) personální stav jevištní techniky v návaznosti na mzdový rozpočet (přesčasy) a dodržování Zákoníku práce;

d) požadavky tvůrčího týmu, který zkouší v sále ds DISK novou inscenaci. 

III.5. Pro potřeby sestavení hracího plánu jsou herci povinni dodat seznam svých závazků tajemníkovi ds DISK nejpozději dva měsíce před začátkem měsíce, kterého se týkají. Na nenahlášené závazky a závazky vzniklé po tomto datu nemůže být brán při nasazování představení zřetel. 

III.6. O konání akcí, které nejsou součástí učebních plánů v ds DISK – a to jak externích tak interních – rozhoduje ředitel ds DISK. Ve sporných případech rozhoduje děkan DAMU.

III.7. Účinkování externistů (včetně posluchačů jiných ročníků) v absolventských představeních v ds DISK je možné pouze se souhlasem vedoucího příslušné katedry a po uzavření řádné smlouvy, která řeší případné mzdové nároky a zároveň dané účinkující zavazuje k podřízení se hracímu plánu ds DISK.

 

IV. Předávací porada

IV.1.   Předávací poradu svolává ředitel ds DISK nejméně 3 týdny před zahá­jením zkoušek inscenace. Na základě podkladů předložených na předávací poradě rozhoduje ředitel ds DISK o předání inscenace do výroby. Spor­né momenty řeší ředitel ds DISK s vedoucím příslušné katedry, v krajním případě rozhoduje děkan DAMU.

IV.2.   Předávací porady se účastní ředitel ds DISK, který ji řídí, vedoucí pro­vozu studia, tajemnice studia, produkční tým, dramaturg, režisér insce­nace, výtvarník scény, výtvarník kostýmů, pedagogové příslušných oborů, vedoucí dílen, vedoucí krejčovny, vedoucí jevištní techniky, vedoucí osvětlovací a zvukové techniky.

IV.3.    Tajemnice studia vede o průběhu porady zápis, na jehož základě je vypracován předávací protokol stvrzený podpisem ředitele ds DISK.

IV.4.  Průběh předávací porady se dělí na dvě části: Explikaci inscenačního záměru a předání inscenace do výroby.

IV.5. Explikace inscenačního záměru:

a)  Dramaturg a režisér vyloží v několika bodech celkovou koncepci inscenace, základní umělecký záměr a z nich vyplývající technické a provozní požadavky. 

b)  Výtvarník scény a výtvarník kostýmů představí na základě předložených výtvarných návrhů koncepci řešení výpravy inscenace a vyjádří se k nárokům na výrobu.

c)   Režisér vznese své požadavky na svícení, zvláštní zvukové a jiné efek­ty, speciální rekvizity apod. - vysloví se rovněž k použití scénické hudby.

d)  Dramaturg se vyjádří k nárokům na poskytnutí autorských práv vztahujících se k zamýšlené inscenaci.

e)  Dramaturg společně s výtvarníkem předloží návrh na obsahovou a obrazovou podobu propagačních materiálů, především programu a plakátů.

f)   Vedoucí produkčního týmu předloží návrh rozpočtu.

g)  Pedagogové příslušných oborů zhodnotí inscenační záměr z hlediska pedagogického zadání a ředitel studia posoudí, zda základní koncepce respektuje technické, provozní a kapacitní možnosti studia a finanční limit určený pro danou inscenaci. 

h)  Po projednání a schválení předloženého inscenačního záměru je stano­ven harmonogram výroby a zkoušek inscenace.

IV.6. Předání inscenace do výroby:

a)  Výtvarník scény a výtvarník kostýmů předloží spolu s výtvarnými návrhy kompletní technickou dokumentaci pro výrobu dekorací, šití kostýmů, příp. výrobu loutek a vyjádří se k technologii výroby.

b)  Podklady pro výrobu jsou poté konzultovány za přítomnosti pedagoga scénografie s vedoucími dílen, krejčovny a jevištní techniky. Je projed­nána technologie výroby, použití a dostupnost materiálů i nároky na funkčnost, stavbu a bezpečnost dekorace.

c)  Pokud předložené návrhy a technická dokumentace poskytují dostatečný podklad pro výrobu i stavbu dekorace, šití kostýmů, příp. výrobu loutek a pokud nároky na jejich realizaci odpovídají stanovenému rozpočtu a kapacitním možnostem studia, zařadí ředitel studia inscenaci do výroby a povolí čerpání finančních prostředků na krytí nákladů vztahují­cích se k dané inscenaci. 

 

V. Zkoušky

V.1.    Doba, náplň a obsazení zkoušek jsou určovány týdenním a denním fermanem. Není-li stanoveno jinak, probíhají zkoušky v ds DISK zpravidla každý všední den od 10:00 do 14:00.

V.2.    Případné prodloužení doby zkoušek, zkoušky v sobotu, v neděli a ve svátek povoluje písemně ředitel ds DISK.

V.3.    Za náplň a řízení zkoušek je zodpovědný režisér, který při respektování provozních podmínek studia rovněž vydává podklady pro denní a týdenní fermany. 

V.4.    Za stavbu náznaku dekorace podle požadavků inscenačního týmu doda­ných nejpozději na provozní poradě v předcházejícím týdnu a za včasné předání scény ke zkoušce je zodpovědný vedoucí provozu.

V.5.    Herci v průběhu zkoušek odpovídají za rekvizity, kostýmy, příp. loutky (nebo jejich součásti) a jejich uložení mezi zkouškami.

V.6.    Technická zkouška probíhá nejpozději 3 týdny před premiérou inscenace. V průběhu technické zkoušky předává vedoucí dílen hotovou dekoraci vedoucímu jevištní techniky a dohlíží na její stavbu na scéně studia. Výtvar­ník scény a režisér prověří za přítomnosti pedagoga scénografie funkčnost dekorace i její provedení ve vztahu k výtvarnému návrhu a vznesou požadavky na případné korekce. Režisér vyzkouší ve spolupráci s vedoucím je­vištní techniky technologii případných přestaveb. 

V.7.    Po technické zkoušce mají inscenátoři v průběhu zkoušek nárok na stavbu všech klíčových prvků scény.

V.8.    Osvětlovací zkouška zpravidla navazuje na zkoušku technickou. Průběh osvětlovací zkoušky řídí režisér dané inscenace ve spolupráci s výtvarníkem scény a vrchním osvětlovačem. Přítomni jsou pedagogové režie a scénografie. V průběhu osvětlovací zkoušky jsou nasvíceny všechny světelné změny v souladu s inscenačním záměrem dané inscenace a jsou označeny v textu hry (ve scénáři).

V.9.    Hlavní zkoušky probíhají v posledním týdnu před premiérou inscenace a jsou nejzazším termínem pro kompletní předání kostýmů a rekvizit z výro­by. Obě hlavní zkoušky jsou svícené a v jejich průběhu jsou uváděny do souladu všechny scénické prvky inscenace. 

V.10. Generální zkoušky probíhají v posledních dvou dnech před premiérou inscenace a jejich průběh se zakládá na stejných principech jako průběh řádného představení.

V.11.  V průběhu hlavních a generálních zkoušek mají studenti přístup do herec­kých šaten v době od 8.00 do 21.00 hodin, jindy pouze s písemným povo­lením potvrzeným vedoucím provozu nebo ředitelem ds DISK.

 

VI. Představení 

VI.1. Začátky představení jsou stanoveny měsíčním fermanem. Případné změny jsou určeny týdenním či denním fermanem.

VI.2. Zrušit představení je oprávněn v případě mimořádné události pouze ředitel ds DISK nebo jím pověřený zástupce po dohodě s vedoucím příslušné katedry nebo s pedagogem vykonávajícím umělecký dozor.

VI.3. Umělecký dozor zajišťují režisér či dramaturg dané inscenace a pedagog určený příslušnou katedrou.

VI.4. Pro každé představení je denním fermanem určen zaměstnanec ds DISK pověřený výkonem funkce vedoucího představení, který 1 hodinu před představením až do jeho ukončení přebírá zodpovědnost za provoz studia. Všichni, kdo se v té době podílejí na provozu ds DISK jsou povinni řídit se jeho pokyny.

VI.5. Provoz v prostorách ds DISK je ukončen 1 hodinu po skončení večerního představení, není-li fermanem stanoveno jinak.

 

VII. Tvůrčí tým

VII.1. Režisér

a) je zodpovědný za celkový inscenační záměr i jeho realizaci a všichni, kdo se podílejí na tvorbě inscenace, jsou povinni řídit se podle jeho pokynů;

b) vede zkoušky a zodpovídá za řízení a koordinaci všech složek podílejí­cích se na tvorbě inscenace;

c) je zodpovědný za přípravu podkladů týkajících se zkoušené inscenace pro týdenní a denní fermany; 

d) je povinen účastnit se všech provozních porad, které se týkají zkoušené inscenace;

e) je povinen účastnit se jako umělecký dozor na představeních a je zodpovědný za kvalitu repríz nastudované inscenace.  

VII.2. Dramaturg

a) je zodpovědný za textovou stránku inscenace, s režisérem se podílí na její interpretaci a na realizaci z ní vyplývajícího inscenačního záměru;

b) je povinen v dostatečném předstihu před zahájením zkoušek vznést požadavky na obstarání příslušného textu a na počet exemplářů, které mají být namnoženy a svázány; 

c) je zodpovědný za včasné zažádání o poskytnutí autorských práv vztahujících se k dané inscenaci;

d) je zodpovědný za obsahovou a věcnou stránku programu i všech propagačních materiálů a provádí jejich závěrečnou korekturu.

VII.3. Výtvarník

a) je zodpovědný za výtvarnou koncepci inscenace a za její realizaci;

b) je povinen po předání scény a kostýmů do výroby sledovat průběh vý­roby a konzultovat klíčové výrobní kroky s odbornými pracovníky stu­dia;

c) v případě potřeby se aktivně podílí na výrobě výpravy;

d) podílí se po konzultaci s vedoucím provozu na nákupu materiálů a re­kvizit;

e) je zodpovědný za dodržení rozpočtu určeného pro výpravu inscenace; 

f) je zodpovědný za výtvarnou stránku programu a propagačních materiálů.

VII.4. Herci

a) jsou povinni řídit se pokyny režiséra;

b) jsou povinni přijít na zkoušku i představení řádně připraveni a ve střízlivém stavu;

c) jsou povinni být ve studiu nejpozději 1 hodinu před začátkem představení a nahlásit svůj příchod inspicientovi. Po převlečení do kostýmu mají herci zakázáno vstupovat mezi diváky mimo rámec inscenace;

d) jsou po představení povinni předat kostýmy, rekvizity, příp. loutky rekvizitáři;

e) mají přístup do hereckých šaten 2 hodiny před představením, ve kte­rém jsou obsazeni, během něj a 1 hodinu po jeho skončení, jindy pouze s písemným povolením potvrzeným vedoucím provozu nebo ředitelem ds DISK.

f) mají k dispozici uzamykatelnou skříňku, kam ukládají své osobní rekvi­zity a dodané části kostýmů do doby hlavních zkoušek, kdy jsou předá-ny pracovníkům garderoby.

VII.5. Produkční tým

a) zodpovídá za přípravu rozpočtu inscenace, který je předkládán na předávací poradě;

b) úzce spolupracuje s ředitelem ds DISK při kontrole dodržování rozpočtu;

c) spolupracuje s dramaturgem inscenace při obstarávání a rozmnožování textů;

d) spolupracuje s výtvarníkem inscenace, pomáhá při zajišťování drobných rekvizit, konzultuje tyto požadavky s rekvizitářem (pracovníkem studia) dané inscenace, podílí se na drobných nákupech rekvizit a zajišťuje ná­kup spotřebních rekvizit pro danou inscenaci;

e) předává vedoucímu provozu ds DISK zásadní podklady pro tvorbu fermanů;

f) konzultuje požadavky režiséra a výtvarníka inscenace s vedoucím pro­vozu, tajemnicí a ředitelem studia;

g) společně s dramaturgem a výtvarníkem připravuje propagaci inscenace, odpovídá za technické zajištění všech propagačních materiálů (pro­gram, plakát atd.).

VII.6. Vedoucí produkčního týmu

a) v procesu přípravy a vzniku dané inscenace řídí v souladu s požadavky režiséra produkční tým a odpovídá za jeho funkčnost;

b) jako člen tvůrčího týmu inscenace je partnerem režiséra (interního, ex­terního) při organizaci procesu vzniku inscenace;

c) je povinen účastnit se na základě požadavků režiséra veškerých jednání tvůrčího týmu;

d) účastní se pravidelných provozních porad v ds DISK;

e) účastní se všech jednání, která se týkají procesu vzniku inscenace;

f) po dohodě s ředitelem studia vede předběžná jednání s potenciálními sponzory. 

VII.7. Inspicient

a) je členem produkčního týmu; 

b) účastní se od počátku zkouškového procesu inscenace a je nápomocen režisérovi při běžných organizačních úkonech;

c) je zodpovědný za včasný začátek představení a řídí průběh představení v ds DISK a na zájezdech (sleduje včasné nástupy herců a technického personálu, kontroluje přípravu scény, rekvizit a kostýmů, sleduje průběh představení);

d) o případných problémech činí zápis do Provozní knihy ds DISK. 

 

VIII. Technické složky

VIII.1. Pracovníci technických složek ds DISK

a) jsou podřízeni vedoucím jednotlivých složek, jejichž nadřízeným je ve­doucí provozu ds DISK;

b) jsou povinni věnovat se přípravě absolventských inscenací studentů DAMU s naprostou prioritou;

c) všichni pracovníci dílen jsou povinni poskytnout studentům veškeré informace odborného charakteru, své odborné zkušenosti a znalosti dané technické a technologické problematiky;

VIII.2. Jevištní technika

a)  při stavbě dekorací a náznaku se řídí pokyny scénografa a režiséra in­scenace, pokud nejsou v rozporu s platnými zákony a vnitřními předpisy ds DISK a pravidly BOZP a PO;

b)  je povinna dodržovat termíny stanovené týdenním a denním ferma­nem;

VIII.3. Dílna a krejčovna

a)  řídí se pokyny režiséra a výtvarníka inscenace; sporné momenty řeší přímo ředitel studia s příslušnými pedagogy;

b)  jsou povinni dodržovat termíny dohodnuté na předávací a výrobní poradě;

VIII.4. Osvětlovací technika a zvukaři

a)  jsou povinni řídit se pokyny režiséra a výtvarníka inscenace; sporné momenty řeší přímo ředitel studia s příslušnými pedagogy.

b)  jsou povinni dodržovat termíny stanovené týdenním a denním ferma­nem;

c)   v případě zameškaného představení jsou zpravidla ze strany ds DISK sankcionováni až do výše ušlého zisku;

VIII.5. Rekvizitáři

a)  jsou podřízení vedoucímu provozu;

b)  při obstarávání rekvizit spolupracují s produkčním týmem;

c)   obstarávají spotřební rekvizity;

d)  plní požadavky režiséra společně s výtvarníkem přímo nebo prostřednictvím produkčních inscenace, jsou nápomocni při jejich obstarávání;

e) jsou povinni hodinu před začátkem představení připravit pro herce rekvizity do prostoru jeviště podle požadavků, které vyplynuly z průběhu zkoušek; tyto požadavky musí být předány rekvizitářům v písemné podobě vedoucím produkčního týmu nejpozději v den první generální zkoušky;

f)   po skončení generální zkoušky nebo představení jsou povinni přebrat rekvizity od herců ve skladu rekvizit, zkontrolovat je, sklidit a zabezpečit jejich uložení na místě k tomu určeném;

g)  nenesou odpovědnost za rekvizity zanechané po představení v hereckých šatnách či v jiných prostorách divadla;

h) odpovídají za stav rekvizit, zajišťují jejich opravy či doplnění.

VIII.6. Garderobiéři

a) jsou podřízeni vedoucím provozu studia;

b) jsou povinni účastnit se zkoušek počínaje zkouškou hlavní, je-li tak určeno týdenním, resp. denním fermanem; 

c) je povinen se řídit pokyny výtvarníka kostýmů, režiséra a vedoucího produkčního týmu;

d) od hlavních zkoušek počínaje zkouškou oblékanou a při představeních připravuje kostýmy pro účinkující, odpovídá za jejich stav, kompletaci a včasnou přípravu před hlavními a generálními zkouškami a představením.