ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ UR DAMU KONANÉ DNE 6. LISTOPADU 2019

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál

Datum, čas: 6. listopadu 2019 od 14 hod.

Program jednání UR DAMU:

1. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání

2. Informace o hlasování o per rollam: a) o akreditačním spisu KTK – bakalářský program Teorie a kritika divadelní tvorby; b) o akreditačním spisu KVD – bakalářský a magisterský program Dramatická výchova – kombinovaná forma studia; c) o žádosti KALD o doplnění zkušební komise pro státní magisterské zkoušky studentů anglického programu MA DOT; d) o žádosti KP o změnu garanta magisterského programu Produkce 8203T051

3. Schválení Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2020

4. Projednání a schválení akreditačního spisu bakalářského programu KATaP – Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce

5. Projednání návrhu komise k habilitačnímu řízení RNDr. Mgr. Alice Koubové, Ph.D., Ph.D.

6. Projednání návrhu komise k habilitačnímu řízení MgA. Jiřího Havelky, Ph.D.

7. Projednání návrhu komise k habilitačnímu řízení MgA. Tomáše Pavelky

8. Projednání návrhu komise k novému habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

9. Různé

10. Habilitační řízení Mgr. Jitky Goriaux Pelechové, Ph.D.

11. Habilitační řízení MgA. Lukáše Jiřičky, Ph.D.

 

Zkratky: KČD – katedra činoherního divadla, KATaP – katedra autorské tvorby a pedagogiky, KALD – katedra alternativního a loutkového divadla, KS – katedra scénografie, KVD – katedra výchovné dramatiky, KP – katedra produkce, UR – Umělecká rada, AS – Akademický senát.

 

Bod 1. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání

Předsedkyně UR DAMU MgA. a Mgr. D. Svobodová přivítala všechny přítomné členy UR DAMU a zahájila jednání.

Zasedání UR DAMU se budou v roce 2020 konat v 11. března a 11. listopadu. Vzhledem k vyššímu počtu přihlášek k habilitačnímu řízení bude ještě svoláno zasedání UR DAMU v červnu či září 2019.

Prof. J. Provazník představil program jednání UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 14 

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0            

Závěr: Navržený program listopadové UR DAMU byl schválen.

 

Bod 2. Informace o hlasování UR DAMU per rollam

Prof. J. Provazník informoval členy UR o hlasování per rollam, které proběhlo v květnu a červnu 2019. UR hlasovala o těchto bodech:

a) o akreditačním spisu KTK – bakalářský program Teorie a kritika divadelní tvorby;

b) o akreditačním spisu KVD – bakalářský a magisterský program Dramatická výchova – kombinovaná forma studia;

c) o žádosti KALD o doplnění zkušební komise pro státní magisterské zkoušky studentů anglického programu MA DOT;

d) o žádosti KP o změnu garanta magisterského programu Produkce 8203T051.

 

Výsledek hlasování per rollam k 3. 6. 2019:

Počet členů UR = 21

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 6

Závěr: Oba akreditační spisy a obě žádosti byly schváleny.

 

Prof. J. Provazník dále informoval o zastavení řízení navazujícího magisterského programu Herectví alternativního a loutkového divadla z důvodu nahrazení programu novým studijním programem, jehož žádost o akreditaci již byla podána na Národní akreditační úřad.

 

Bod 3. Schválení Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2020

Prof. J. Provazník připomněl, že rok 2020 je posledním rokem, kdy platí strategický záměr DAMU na období 2016–2020 a zároveň jsou již zahájeny přípravy nového záměru.

Prof. M. Klíma uvedl, že vzroste požadavek na posílení aplikačního výzkumu.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 14 

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0      

Závěr: Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2020 byl UR DAMU schválen.

 

Bod 4. Projednání a schválení akreditačního spisu bakalářského programu KATaP – Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce

Prof. Provazník uvedl, že spis anglického bakalářského programu, který kopíruje již schválený program v českém jazyce, byl projednán na kolegiu děkanky 6/2019 dne 11. 9. 2019 s tímto závěrem: „Vedoucí KATaP seznámil kolegium s podobou anglického bakalářského programu, kolegium žádost o akreditaci vzalo na vědomí bez připomínek a podpořilo ji.“ Rovněž AS DAMU projednal spis bez připomínek a schválil ho.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 14 

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0    

Závěr: Akreditační spis bakalářského programu KATaP – Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce byl UR DAMU schválen.

 

Bod 5. Projednání návrhu komise k habilitačnímu řízení RNDr. Mgr. Alice Koubové, Ph.D., Ph.D.

Prof. J. Etlík představil habilitantku RNDr. Mgr. Alici Koubovou, Ph.D., Ph.D., která vystudovala matematiku (Ph.D., 2001, UK) a filozofii (PhD, Université Paris X). V současnosti působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd. Vyučuje na DAMU (KATaP, KTK, KALD) a dalších uměleckých školách a aktivně spolupracuje s českými divadly (Studio Alta, Alfréd ve dvoře, Národní divadlo).

 

Navržená habilitační komise:

prof. Jaroslav Etlík, Divadelní fakulta AMU v Praze (předseda)

prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD., katedra dejín a teórie umenia, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita; Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze; Škola architektury AVU v Praze; FA TU v Liberci

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky, Divadelní fakulta JAMU, Brno

doc. MgA. David Drozd, Ph.D., katedra divadelních studií, Filozofická fakulta MU, Brno

Mgr. Cyril Říha, Ph.D., Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Prof. J. Provazník informoval, že všichni navržení členové habilitační komise s nominací souhlasí.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 14 

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 2    

Závěr: UR DAMU schválila složení komise pro habilitační řízení RNDr. Mgr. Alice Koubové, Ph.D., Ph.D. v navržené podobě.   

 

Bod 6. Projednání návrhu komise k habilitačnímu řízení MgA. Jiřího Havelky, Ph.D.

MgA. Jiří Havelka, Ph.D., absolvent DAMU (KALD-režie a dramaturgie), dlouholetý pedagog DAMU, do nedávna působil jako vedoucí katedry KALD. Je významným divadelním a filmovým režisérem a také hercem (mj. i členem souboru VOSTO5).

 

Navržená habilitační komise:

prof. Emília Vášáryová, pedagog VŠMU, Bratislava (předsedkyně)

prof. Miloslav Klíma, Divadelní fakulta AMU v Praze

prof. Jaroslav Etlík, Divadelní fakulta AMU v Praze

prof. Petr Oslzlý, Divadelní fakulta JAMU, Brno

Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra divadelních a filmových studií

 

Prof. J. Provazník informoval, že všichni oslovení vyjádřili souhlas se svou nominací.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 14 

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1   

Závěr: UR DAMU schválila složení komise pro habilitační řízení MgA. Jiřího Havelky, Ph.D. v navržené podobě.      

 

Bod 7. Projednání návrhu komise k habilitačnímu řízení MgA. Tomáše Pavelky

Prof. J. Vedral představil MgA. Tomáše Pavelku, absolventa katedry činoherního herectví DAMU, a zmínil zejména jeho úspěšné působení v různých divadlech (Švandovo divadlo, Činoherní studio Ústí n. Labem aj.) a dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou herectví na KČD DAMU.

 

Navržená habilitační komise:

prof. Jan Vedral, Divadelní fakulta AMU (předseda)

doc. Eva Salzmannová, Divadelní fakulta AMU

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., Filosofická fakulta UK, Praha

prof. Martin Huba, nezávislý odborník

Petr Kostka, nezávislý odborník

 

Prof. J. Provazník informoval, že všichni navržení členové habilitační komise s nominací souhlasí.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 14 

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1   

Závěr: UR DAMU schválila složení komise pro habilitační řízení MgA. Tomáše Pavelky v navržené podobě.          

 

Bod 8. Projednání návrhu komise k habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

Prof. J. Provazník uvedl, že složení navržené habilitační komise vychází ze složení habilitační komise, která již byla sestavena v rámci předchozího habilitačního řízení Mgr. art. Michala Vajdičky dne 6. 3. 2019, kdy se UR DAMU rozhodla postoupit v rámci pokračování habilitačního řízení návrh na jmenování Mgr. art Michala Vajdičky docentem rektorovi AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení. M. Vajdička však následně svoji habilitační práci stáhl. Habilitační řízení bylo proto zastaveno. Mgr. art. M. Vajdička se k habilitačnímu řízení na DAMU přihlásil v září 2019 znovu a předložil písemnou část své habilitační práce v rozšířeném znění.

 

Navržená habilitační komise:

prof. Zbyněk Srba, Divadelní fakulta JAMU (předseda)

prof. Miroslav Plešák, Divadelní fakulta JAMU

doc. MgA. Rieger Lukáš Ph.D., Divadelní fakulta JAMU

prof. Miloslav Klíma, Divadelní fakulta AMU

doc. Karel František Tománek, Divadelní fakulta AMU

 

  • Prof. J. Vedral vyjádřil nesouhlas s navrženou habilitační komisí, resp. s komisí, která dne 6. 3. 2019 řádně nezhodnotila všechny formální náležitosti habilitační práce Mgr. art Michala Vajdičky a podstoupila habilitační řízení k dalšímu jednání. Prof. J. Vedral upozornil na podmínky habilitačního řízení na Slovensku, na jeho legislativní okolnosti a na okolnosti předkládání habilitačních prací v ČR. Dále připomněl habilitantovo aktuální působení v oboru v ČR. Děkanka DAMU Mgr. a MgA. D. Svobodová uvedla, že v případě předchozího habilitačního řízení šlo o administrativní pochybení. Toto zdůvodnění podpořil v diskusi i prof. J. Provazník.

Předseda původní navržené habilitační komise prof. Z. Srba konstatoval, že komise se zabývala především jádrem habilitační práce, tedy souborem uměleckých výkonů (podle § 72, odst. 3d zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.). Prof. T. Lazorčáková jako oponentka práce doplnila, že také vedle písemné části habilitační práce hodnotila zejména uměleckou činnost habilitanta. Rektor AMU doc. J. Hančil konstatoval, že současný Řád habilitačního řízení AMU uvádí požadovaný minimální počet počtu normostran. Prof. M. Klíma uvedl, že chce být vyňat z navržené habilitační komise.

Prof. J. Provazník tedy navrhl, aby byla sestavena nová habilitační komise. Poté dal hlasovat o navržené (staronové) komisi.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 16

Nadpoloviční většina přítomných členů = 9 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování: pro: 1, proti: 8, zdržel se: 7

 

Závěr: UR DAMU neschválila složení komise pro habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky v navržené podobě. UR DAMU se shodla na tom, že habilitační komise pro nové habilitační řízení by měla být v jiném složení než v případě předchozího řízení.       

 

9. Různé

Akademie múzických umění v Praze udělila u příležitosti zasedaní UR DAMU prof. M. Klímovi Zlatou medaili AMU za přínos k rozvoji vysokého uměleckého školství.

 

10. Habilitační řízení Mgr. Jitky Goriaux Pelechové, Ph.D.

Obor: Dramatická umění

Habilitační práce: Antoine Vitez: Režisér a pedagog

 

Habilitační komise: prof. Jaroslav Vostrý, DAMU (předseda), prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., DAMU, prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc., nezávislý odborník na francouzské divadlo, prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., SAV, Bratislava, odborník na francouzské divadlo, prof. PhDr. Miroslav Plešák, Divadelní fakulta JAMU, Brno

 

Oponenti: MgA. Zdeněk Bartoš, Ph.D., Karlovarské městské divadlo, PhDr. Štěpán Otčenášek, Divadlo v Dlouhé, Praha, prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D., DAMU

 

Stanovisko habilitační komise:

Prof. J. Vostrý jako předseda habilitační komise informoval UR DAMU o stanovisku komise a výsledcích hlasování. Komise se seznámila s oponentskými posudky a konstatovala, že všichni oponenti hodnotí předloženou habilitační práci jako cennou, zajímavou a podnětnou. Oceňují rovněž, že přináší velké množství u nás dosud neznámých informací. Kladně hodnotí také to, že J. Goriaux Pelechová doplnila tuto původní práci o rozsáhlý výběr svých studií a článků již publikovaných nejen v českých, ale i cizojazyčných periodicích. Dále předseda komise stručně představil bohatou vědeckou a pedagogickou činnost (KČD, KS, DAMU) habilitantky. Komise tedy konstatovala, že Mgr. J. Goriaux Pelechová, Ph.D. má všechny předpoklady tomu, aby byla jmenována docentkou. Výsledek hlasování komise: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0.

 

Vyjádření oponentů:

PhDr. Štěpán Otčenášek

Oponent PhDr. Š. Otčenášek ve svém posudku shrnul obsah předložené habilitační práce. Ta je rozvržena do čtyř kapitol. První rekapituluje divadelní kariéru Antoina Viteze, jeho působení v Théâtre des Quartiers na pařížském předměstí (1972–1981), v Théâtre national de Chaillot (1981–1989) a v Comédie-Française (1989–1990), přičemž zároveň zkoumá proměny jeho estetiky a myšlení o divadle. Druhá kapitola nabízí srovnání tří inscenací Sofokleovy Elektry (Caen, 1966; Ivry, 1971; Chaillot, 1986;). Srovnávací analýza habilitantce umožňuje zachytit proměny Vitezovy režijní metody a plasticky popsat a zkoumat hlavní etapy jeho tvorby. Třetí část habilitační práce se zabývá Vitezovou pedagogickou činností. V poslední kapitole si autorka klade otázku, kde se ve Vitezově tvůrčím procesu nachází dramaturgická práce, co supluje spolupráci s dramaturgem, kterou režisér odmítal. Oponent vnímá habilitační práci jako novotárskou, přinášející velké množství nových informací, které předává čtivě, přehledně a účelně, a proto ji doporučil k habilitačnímu řízení.

 

MgA. Zdeněk Bartoš, Ph.D (nepřítomen - posudek přečetl prof. J. Provazník)

MgA. Z. Bartoš, Ph.D, oceňuje shromážděnou faktografii k A. Vitezovi, představení jeho názorů o divadle, rozvinutí úvah o modernizaci výuky na pařížské Konzervatoři a výchově divadelních tvůrců obecně. Práci ovšem vytýká nedostatečné zasazení do kontextu dějin českého divadla, kde je A. Vitez ovšem dosud neznámou postavou. Dále oponent polemizuje se zvolenými překlady institucí do českého jazyka. Domnívá se např., že název Vitezova divadla Théâtre des Quartiers odkazuje spíše než ke komunitnímu projektu „Divadla pro čtvrť“ k alternativnímu, nedivadelnímu prostoru. Další výhrady posudek směřoval k jazykové úrovni; v částech habilitační práce se podle oponenta objevují krkolomné formulce a přepjatě intelektualizovaná vyjádření. Naopak mimořádně zajímavým autor posudku shledává rozbor tří inscenací Elektry, stejně jako přiblížení Vitezových záměrů a koncepcí fungování Comédie-Française. Habilitační řízení Jitky Goriaux Pelechové před uměleckou radou doporučil.

 

prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D.

Prof. J. Vedral představil ve srovnání s dr. Bartošem odlišný posudek předložené habilitační práce; uvedl k tomu, že na poli ne-exaktních věd jsou takto rozdílná hodnocení možná. Ve svém oponentském posudku upozorňuje na citlivost Jitky Goriaux Pelechové v užívání mateřštiny. Podle něj je slovník, jímž popisuje například herecký výkon, bohatý, barvitý, metaforický. Autorce se podle prof. Vedrala daří vyhnout frázím a klišé. Práce je vyhodnocena jako komplexní a inspirativní portrét A. Viteze a reflexe jeho divadelního přínosu. Tento portrét je bohatě dotován fakty a citacemi z režisérových článků, manifestů a publikovaných rozhovorů a také z rozsáhlé sekundární (zejména frankofonní) literatury. Při přehledném a čtivém portrétování zkoumané osobnosti autorka vychází z předpokladu nízké české orientovanosti ve francouzském divadle a jeho kontextech. Výklad je proto pedagogicky přínosný a osvětluje řadu skutečností a souvislostí. V rámci analýzy a komparace tří Vitezových inscenaci Sofokleovy Elektry habilitantka podle názoru oponenta osvědčuje schopnost analytickým popisem zpřítomnit podstatné rysy inscenací, a přitom současně interpretovat inscenaci jako jedinečné režisérovo tematizování dobových souvislostí.

 

Habilitační přednáška: Třikrát Sofokleova Elektra v režii Antoina Viteze: Od výzkumu k výuce

Po shrnutí profesního života Antoina Viteze habilitantka podrobně analyzovala tři inscenace Sofokleovy Elektry, přičemž vycházela především z druhé kapitoly své habilitační práce. Prostřednictvím tohoto rozboru Vitezových režií shrnula a představila vlastní pedagogickou metodu, kterou rozvíjí v rámci výuky studentů KČD a KS DAMU.

 

Prof. J. Vostrý uvedl, že tato habilitační práce je aktuální v kontextu výuky KČD, kde se studenti při své školní tvorbě učí vycházet z příkladů z dějin divadla. Prof. J. Provazník vznesl dotaz, jak se pedagožce daří zaujmout studenty praktických uměleckých oborů tématy z dějin divadla. Habilitantka uvedla, že se studenty nepracuje formou encyklopedického výkladu. Výuka teoreticko-historických předmětů by podle ní měla probíhat prostřednictvím kritické analýzy a zkoumáním konkrétních příkladů jevištní či dramatické praxe (při výuce využívá video záznamy inscenací), z nichž jsou nakonec vyvozovány určité závěry.

Doc. J. Hyvnar spolu s prof. M. Mistríkem otevřeli otázky z oponentského posudku dr. M. Bartoše o adekvátnosti předkladu názvu Théâtre des Quartiers. Navrhují český překlad, který by více evokoval decentralizaci, sociální aspekt. Jitka Goriaux Pelechová se domnívá, že její překlad „Divadlo pro čtvrť“ v sobě tento sociální aspekt obsahuje, toto tvrzení podpořil i prof. J. Vostrý. Doc. E. Salzmannová vznesla dotaz, zda lze zodpovědět otázku, jak je možné, že režisér na městském předměstí uspěl se svým náročným programem, aniž slevil ze svých vysokých uměleckých požadavků. Habilitantka reagovala odkazem na politicko-společenskou situaci sedmdesátých let ve Francii, kdy umělec kromě své režijní činnosti realizoval rovněž umělecké ateliéry pro co nejširší společenské vrstvy.

 

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21            

Počet přítomných členů: 17

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro                        16     

Proti                      0

Zdržel se                1

Závěr: Návrh na jmenování Mgr. Jitky Goriaux Pelechové, Ph.D., docentkou v oboru Dramatická umění získal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. UR DAMU rozhodla postoupit návrh na jmenování Mgr. Jitky Goriaux Pelechové, Ph.D., docentkou rektorovi AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

 

11. Habilitační řízení MgA. Lukáše Jiřičky, Ph.D.

Obor: Dramatická umění

Habilitační práce: Dramaturgie - legitimita a násilí (soubor statí)

 

Komise: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., FF UK, prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., katedra dějin a teorie umění, Fakulta umění a designu UJEP, doc. Pavel Novotný, Ph.D., katedra germanistiky, Technická univerzita v Liberci, prof. PhDr. Miroslav Plešák, Divadelní fakulta JAMU, doc. MgA.et Mgr. Michal Rataj, Ph.D., HAMU

 

Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., FF UK, prof. Mgr. Miloslav Klíma, DAMU, Mgr. Aleš Svoboda, FHS UK

Stanovisko habilitační komise:

Prof. M. Petříček jako předseda habilitační komise informoval UR DAMU o stanovisku komise a výsledcích hlasování. Nejprve shrnul habilitantovu pestrou uměleckou, odbornou a pedagogickou činnost a poté představil habilitační práci, kterou Lukáš Jiřička sestavil z několika studií, které oponenti hodnotí vesměs kladně. Konstatují, že tyto materiály prokazují autorovy analytické dovednosti, komparativní zázemí a erudici. Oceňují, že umí plodně rozvažovat o multimedialitě a dává současně nahlédnout do svého tvůrčího zázemí. Komise doporučuje, aby bylo habilitační řízení uskutečněno. Výsledek hlasování komise: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0; 1 člen komise byl omluven.

 

Vyjádření oponentů:

prof. Mgr. Miloslav Klíma

Prof. Klíma ve svém kladném posudku charakterizuje čtyři studie tvořící habilitační práci, které byly, resp. budou publikované v českých odborných časopisech (ArteActa, Divadelní revue) nebo v zahraničí. Texty podle oponenta prokazují autorovy analytické schopnosti, značné komparativní zázemí a odpovídající míru přesvědčivého formulování. Nepodrobené studio se věnuje historii Experimentálního studia Polského rozhlasu jako platformy pro rozvoj nových hudebních a zvukových projevů, a dějinám hörspielu. Jsou zde připomenuti zakladatelé, kteří se již v padesátých let snažili otevřít prostor pro rozvoj nových technologií, postupů a (zvukových) žánrů. Aktivity českého souboru Handa Gote mapuje studie Pionýři retrogardy (Soubor Handa Gote a jeho cesta tam a zase zpátky). Plastický popis a srovnání dvojí verze zpracování materiálu z povídek Howarda Philipse Lovecrafta od režiséra Michała Borzcucha přináší kapitola Dvojité volání Cthulhu aneb meze fantastiky. Ta pracuje s referencemi na teoretiky, jako např. Tzvetan Todorov, Nancy Traillová a Wolgang Iser. Obsáhlá studie Pach oběti (O mechanickém Le Sacre du Printemps jako divadle smrti) o divadelním tvůrci Romeu Castelluccim je doplněna popisy a analýzami dalších inscenací-projektů, jejich historií a komparací s dalšími tvůrci, jejichž hledání tvarů a propojení různých uměleckých druhů posunuje vnímání estetických módů v současném kreativním světě.

 

Mgr. Aleš Svoboda

Mgr. Aleš Svoboda u habilitanta ocenil nejen teoretickou schopnost, kterou využívá pro reflexe současných uměleckých děl. Zmínil také autorův styl, pro nějž je charakteristický překotný proud myšlenek, obrazů, vedlejších linií a rezonancí, které „se snaží obestřít kolem čtenáře/posluchače tkanivo složitosti kulturního povědomí“, a tím udržuje napětí poučených vnímatelů a zároveň opětovně připomíná dobrodružství tvorby. Čtyři předložené studie prokazují „bohaté zesíťování autorova potenciálu s různorodou povahou témat“. Dvě z nich spojuje dlouhodobý habilitantův zájem o polské prostředí. Rozbor rozhlasových her, hörspielů, dokazuje znalost dějin žánru a rozsáhlé komparační schopnosti. Analýzy dvou divadelních adaptací Michała Borczuka prokazují Jiřičkovu zálibu v hraničních uměleckých tvarech. Při popisu výtvarně dramatické práce italského režiséra Romea Castelluciho si autor vypomáhá odkazy na další umělce – Pinu Bausch, Xaviera LeRoye, E. F. Buriana nebo Johna Cage.

Habilitantova erudice a chápání hlubších souvislostí vede podle oponenta k silné citlivosti k aktuálním problémům uměleckého vývoje a naší skutečnosti, kterou dokáže poutavě zprostředkovat, což patří k základním předpokladům pedagogické práce.

 

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (nepřítomna, posudek přečetla Mgr. a MgA. D. Svobodová)

Oponentka hodnotí předložené studie nejen jako teoretické práce a jako časové záznamy nových možností divadla, ale také jako vlastní habilitantova tvůrčí východiska. V každé z těchto čtyř studií jde o jednu tvář dnešního divadla, která se týká obnovy imaginace a samotný akt performativity, jehož jádrem je sdílení, hra a obřad. První studie Nepodrobené studio je věnována polskému experimentálnímu rozhlasovému studiu a jeho realizacím specifického žánru tzv. hörspielu. Druhá studie Pionýři retro-avantgardy: Soubor Handa Gote  a jeho cesta tam a zase zpátky analyzuje český divadelní soubor s jeho měnlivou povahou a vazbami na avantgardní postupy, propojené s jinými geografickými a kulturními prostředími. Třetí studie Dvojité volání Cthulhu aneb meze fantastiky se primárně zabývá intertextualitou, posunování role textu v představení, materializací textu a jazyka uvnitř polydynamické jevištní orchestrace a čímsi jako „interperformativitou“. Poslední studii O mechanickém Le Sacre du Printemps jako divadle smrti lze podle oponentky považovat za specifickou syntézou předcházejících studií – soustředí se na představení, v němž nejsou herci ani text, kde mizí narace a zůstává jen rytmus hudby, rytmus strojových „herců“, rytmus vizuálních efektů prachu, rytmus jako „radikální rituál našeho nesnesitelného lidského světa“.

Oponentka má za to, že předložené studie dostatečně prokazují intelektuální a kreativní kapacity žadatele, a doporučuje tedy jeho jmenování docentem.

 

Habilitační přednáška: Dramaturgie jako otevřená forma

Habilitant ve své přednášce přiblížil vlastní pojetí dramaturgie v kontextu současné performativní praxe. Dramaturgii považuje za uměleckou tvorbu s otevřenou, „nezavršenou“ formou. Tyto tendence dokládá velkým množstvím příkladů z dějin evropského a amerického umění druhé poloviny dvacátého století (avantgarda, happeningy, performance, „tekutá“ či work in progress díla) a napříč různými mediálními prostředími (divadlo, rozhlas, film, soudobá hudba).

Dramaturga definoval jako kurátora, jako umělce, který vybírá témata uměleckého díla, jeho poslání je ovšem fluidní, „dramaturg je figurou o těkavé či tekuté povaze – nutí jej k tomu neustálé střety epistemických, sociálních, estetických, politických, mediálních praktik, které reflektuje, tvaruje, performuje jako dynamiku své otevřené identity, která osciluje mezi výkonem moci a konfrontaci s druhým.“

 

Diskuse:

Doc. J. Hančil vznesl dotaz na zodpovědnost tvůrce za „nehotová“, „in progress“ díla a zda se předem předpokládá, že je divák srozuměn s tímto typem „nedokončeného“ umění.

Habilitant reagoval tím, že takový tvůrce, zbavený zodpovědnosti za finalitu děl, se přesto pod dílo podepisuje, ovšem tato signatura je jen součástí díla, není však arbitrem celku. Doc. J. Hančil se v této souvislosti zeptal na habilitantovu osobní tvůrčí zkušenost. L. Jiřička připustil určitý stupeň zodpovědnosti za svá díla, a to poukazem na to, že jejich účastníci bývají předem o (umělecké, tvůrčí) situaci obeznámeni.

Prof. J. Vedral polemizoval s oprávněností používat klasickou terminologii v těchto uměleckých tendencích. Zpochybnil vhodnost použití termínu dramaturg, který je již plně ustáleným pojmem. Vidí tedy potřebu nalézt jiný, specifičtější termín. Habilitant reagoval tím, že k termínu dramaturg přidává doplňující charakteristiku, například dramaturg pohledu, dramaturg zážitků.

 

 

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21            

Počet přítomných členů: 16

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro                      13

Proti                      2

Zdržel se                1

Závěr: UR DAMU rozhodla postoupit v rámci pokračování habilitačního řízení návrh na jmenování docentem MgA. Lukáše Jiřičku, Ph.D., rektorovi AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

 

 

Zapsala: Mgr. Olga Vlčková Ph.D.           

 

Schválili:

děkanka Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.

proděkan prof. Jaroslav Provazník v. r.

 

25. listopadu 2019