ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 31. ŘÍJNA 2017

Zápis z 10. zasedání AS DAMU.

Přítomní: V. Šrámek, J. Búrik, E. Kyselová, J. Strýček, M.Lázňovský, J. Holec, M. Lázňovský, E. Spoustová, I. Vostárková, J. Adámek

Omluveni: R. Smolík, N. Závodský, T. Tomášová, E. Salzmannová.

Zasedání bylo zahájeno za přítomnosti děkanky DAMU Doubravky Svobodové a IT specialisty DAMU Jakuba Kavana.

1. Doubravka Svobodová informovala AS DAMU o tom, že oslovila doc. MgA. Davida Drozda PhD. vedoucího katedry divadelní vědy MU Brno v rámci doplnění členů UR DAMU. K hlasování s účinností od 1. 1. 2018.

2. Doubravka Svobodová informovala AS DAMU o novém mezinárodním magisterském programu "Puppet Try", kterého se účastní KALD DAMU - vyjádření AS DAMU.

3. Doubravka Svobodová informovala AS DAMU o nutnosti evaluace jednotlivých kateder. Výsledky evaluace budou předány komisi pro vnitřní evaluaci.

4. Informace o Podmínkách  přijímacího  řízení – ke schválení. Michal Lázňovský řekl, že by bylo do budoucna dobré, kdyby AS DAMU byl dodán tento dokument s vyznačenými změnami, pokud nastanou.

5. Elektronické zámky – evaluace. Vratislav Šrámek řekl, že je potřeba, vyřešit  vstup pedagogů do Disku, který v souvislosti s el. zámky zatím není dořešen. Po informacích od Jakuba Kavana a diskuzi mezi přítomnými AS DAMU navrhuje stejný režim pro pedagogy, jaký je nastavený  pro studenty s tím, že katedry dodají seznam pedagogů, kteří v rámci výuky - přípravy inscenací-potřebují vstup do DISKu. Projednání s vedením DISKu pověřen Vratislav Šrámek.

6. Hlasování o schválení provozního řádu DS DISK.

9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽELO SE

AS DAMU schvaluje předloženou podobu provozního řádu DS DISK. 

7. Hlasování: AS DAMU schvaluje nominaci doc. MgA. Davida Drozda PhD. na členství v UR DAMU s účinností k 1. 1. 2018.

9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽELO SE.

8. AS DAMU po seznámení  s hlavními  principy ,  bere na vědomí přípravu mezinárodního magisterského programu " Puppet Try..."za účasti KALD DAMU bez připomínek.

9. Hlasování: AS DAMU schvaluje Informace o přijímacím řízení.

9 PRO, 0 PROTI, 0 PROTI.

AS DAMU vyzývá studijního proděkana, aby v příštím školním roce dodal dokument Informace i přijímacím řízení s větším předstihem.

10. AS DAMU bere na vědomí složení Komise k vnitřnímu hodnocení.

 

Další zasedání AS DAMU budou 12. 12. 2017 a 27. 2. 2018.

 

Za správnost Jan Búrik a Vratislav Šrámek.

 

31. října 2017