ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 18. DUBNA 2017

Přítomní: V. Šrámek, E. Salzmannová, J. Búrik, I. Vostárková, E. Spoustová, E. Kyselová, J. Adámek,  M. Lázňovský, T. Tomášová, J. Strýček, J. Holec.

Omluveni: N. Závodský, R. Smolík.

Zasedání AS DAMU zahájil V. Šrámek za přítomnosti děkanky DAMU Doubravky Svobodové a zástupce AS FAMU a AS AMU MgA. Ladislava Greinera.

1. Školka AMU

Pan Greiner představil myšlenku a problematiku projektu založení školky pro děti zaměstnanců a studentů AMU. Zmínil výhody tzv. dětské skupiny, možnosti financování, spolupráce s organizací Prostor pro rodinu. Dále byl AS DAMU seznámen se současným stavem a výhledem projektu do budoucna. Bylo zažádáno o prostory v ulici Karmelitská 18, Praha 1. Čeká se na rozhodnutí rady HMP. Další variantou je prostor Tržiště 18, Praha 1, které bude procházet rekonstrukcí. Grantové řízení z Evropských fondů, které může projekt zafinancovat bude vyhlášeno v září 2017.

2. Statut DAMU

V. Šrámek otevřel debatu na téma statut DAMU. Body debaty byly AS DAMU a jeho postavení v rámci hierarchie školy, DS Disk a jeho provozní řád (Článek 14, bod I., odstavec 1)A). Dále AS DAMU řešil výčet členů kolegia děkana (Článek 6 („Děkan“), odstavec 20). D. Svobodová vysvětlila výčet s ohledem na počet členů kolegia.

M. Lázňovský upozornil na formulaci „Vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan DAMU. Jmenování předchází zpravidla výběrové řízení.“ (Článek 12, odstavec 2). D. Svobodová zdůraznila, že tuto formulaci také nepodporuje a vychází z návaznosti na Statut AMU.

Hlasování AS DAMU – změna formulace Článek 12, odstavec 2 navrhovaného Statutu DAMU z „Vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan DAMU. Jmenování předchází zpravidla výběrové řízení.“ na „Vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan DAMU. Jmenování předchází výběrové řízení.“

PRO 11, PROTI 0, ZDRŽEL/A SE 0

Hlasování AS DAMU – „AS DAMU schvaluje návrh dokumentu Statut DAMU se změnou Článku 12, odstavce 2 (viz předchozí hlasování z tohoto zasedání)“

PRO 11, PROTI 0, ZDRŽEL/A SE 0

3. Vyjádření AS DAMU ke krokům maďarské vlády vůči akademickým svobodám zahraničních univerzit působících v zemi.

AS DAMU bude seznámen s otevřeným dopisem vedení FF UK premiérovi Maďarska Viktoru Orbánovi. Hlasování AS DAMU o postoji k tomuto vyjádření bude vyvoláno per rollam skrze skupinovou emailovou konverzaci AS DAMU.

4. AS DAMU se opět zabýval tématem vstupu pedagogů a studentů DAMU do budovy školy o víkendech a ve večerních hodinách.

5. AS DAMU v budoucnu uspořádá zasedání v prostoru Tržiště 20, Praha 1, které spojí i s prohlídkou rekonstruované budovy.

 

Další zasedání AS DAMU je svoláno na 16. 5.2017 v 16:30.

 

Za správnost

Jan Búrik, Vratislav Šrámek

20. června 2017