ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 14. BŘEZNA 2017

Přítomní: V. Šrámek, E. Salzmannová, J. Búrik, E. Spoustová, E. Kyselová, , M. Lázňovský, J. Holec, J. Strýček, R. Smolík, T. Tomášová, N. Závodský

Omluveni: J. Adámek

Zasedání AS DAMU zahájil V. Šrámek za přítomnosti děkanky DAMU Doubravky Svobodové a tajemníka Divadelní fakulty ing. Tomáše Langera přivítáním nové členky studentské komory AS DAMU Terezy Tomášové z KP, která nastoupila z pozice náhradníka za O. Bábka.

1. Projednání návrhu rozpočtu DAMU a DS Disk.

AS byl seznámen s návrhem rozpočtu DAMU a DS Disk s dostatečným časovým předstihem skrze emailovou komunikaci.

Doubravka Svobodová uvedla členy AS DAMU do tématiky rozpočtu DAMU a DS Disk.

Michal Lázňovský, ředitel DS Disk, seznámil AS DAMU s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu DS Disk včetně dlouhodobého přehledu a srovnání za posledních 5 předcházejících let.

Norbert Závodský se zeptal na plánovanou rekonstrukci interiéru DS Disk. Michal Lázňovský ujistil přítomné, že rekonstrukce započne v posledním červnovém týdnu a bude ukončena v půlce srpna.

Zároveň prohlásil, že za účasti zástupců KČD, KALD a KS bude odsouhlasena budoucí podoba interiéru sálu – jednat se hlavně bude především o barvě obkladů, interiér by se nijak výrazněji měnit neměl. 

Norbert Závodský se zeptal na skladbu rozpočtu inscenací KALD a KČD a na důvod vyčlenění části rozpočtu na technické složky inscenace. Michal Lázňovský řekl, že osvětlovači a zvukaři jsou externí pracovníci a to z důvodů flexibilnějšího využití těchto služeb.

Tomáš Langer seznámil AS DAMU s konkrétními položkami návrhu rozpočtu Divadelní fakulty AMU.

2. Hlasování o návrhu rozpočtu AS DAMU

„AS DAMU souhlasí s návrhem rozpočtu DAMU pro rok 2017“

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

3. Tajemníci kateder

Robert Smolík se zeptal na možnost kateder o vytvoření nové pozice tajemníka kateder.

 Doubravka Svobodová a Tomáš Langer vysvětlili tři sféry, které by měli tajemníci zahrnovat – ekonomickou, studijní a projektovou. Tomáš Langer již konzultoval tuto změnu se všemi vedoucími kateder. Diskuze budou dále pokračovat.

4. Podniková školka

Jan Strýček nadnesl téma možnosti školky či hlídání dětí v rámci DAMU.

Michal Lázňovský uvedl, že toto téma se řeší v rámci AS AMU a stále se řeší v rámci dlouhodobého jednání.

Hlasování o podpoře iniciativy na vytvoření školky pro děti studentů a pedagogů AMU

PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

5. Výzva Turecko

Kolega Lázňovský vznesl návrh na připojení se k otevřenému dopisu a výzvě Vládě České republiky týkající se situace v Turecku, především co se vysokého školství týká. Vzhledem k časové tísni se členové AS dohodli, že si každý výzvu prostuduje a následně bude vyvoláno hlasování per rollam.

Další zasedání proběhne 18. 4. 2017 v 16:00.

 

Za správnost Jan Búrik a Vratislav Šrámek

 

Hlasování per rollam k UR 21. 2. 2017

Obrací se na nás paní děkanka s žádostí o odvolání prof. Jany Zbořilové z UR DAMU k 1. 3. 2017-toto odvolání je na vlastní žádost prof. Zbořilové.

Výsledek hlasování: PRO 12; PROTI 0; nezastižen 1

Hlasování per rollam - Otevřený dopis a výzva k současné situaci v Turecku 20. 3. 2017 (příloha č. 1).

Návrh usnesení: AS DAMU se připojuje ke znění Otevřeného dopisu a výzvě k současné situaci v Turecku, který připravil výbor Teatrologické společnosti z. s .

Výsledek hlasování: PRO 13; PROTI 0

 

Za správnost Vratislav Šrámek

20. června 2017