ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 12. PROSINCE 2017

Přítomní: V. Šrámek, J. Búrik, E. Kyselová,  M.Lázňovský, J. Holec, M. Lázňovský, E. Spoustová, I. Vostárková, E. Salzmannová, R. Smolík, N. Závodský,

Omluveni: T. Tomášová, J. Strýček, J. Adámek

1. Hlasování „Vyjádření souhlasu s novým jednacím řádem UR DAMU“
PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

AS DAMU souhlasí s novým jednacím řádem UR DAMU.

Zasedání AS DAMU dále probíhá za účasti děkanky Doubravky Svobodové

2. Debata k vyhlášení voleb do AS AMU.
V. Šrámek: " AS AMU jsou za každou fakultu 3 pedagogové a 2 studenti. Uzávěrka kandidátů je 1. 2. 2018. Dále fakultní senáty předjednávají nominace na členy volební komise - 2+1 s termínem schválení nominantů 15. ledna 2018.
D. Svobodová: „Pro volby je potřeba oslovit dostatečný počet kandidátů - tzn. 5+5
M. Lázňovský: „Hlavním bodem nového AS AMU bude v příštím období volba rektora AMU. Dále AS AMU projednává řadu celoškolních řádů a předpisů. "Na posledním zasedání např. projednal a schválil nové znění vnitřního mzdového předpisu, který určuje pravidla stanovování mezd všech zaměstnanců AMU.  Dále schvaluje volební, disciplinární, studijní a zkušební řády atd.“

Návrh na členy volební komise směrem k děkance DAMU:
pedagogové - Miriam Javůrková, (Eva Salzmannová, Eva Spoustová) kolegyně I. Vostárková osloví další a bude informovat předsedu AS DAMU,
studenti – Kristýna Kočová.

AS DAMU navrhuje termín schůze AO DAMU - představení kandidátů do AS AMU – 5. 2. 2018.

3. Debata ke vzhledu nových webových stránek DAMU.cz Členové AS byli informováni děkankou o genezi celého projektu a seznámili se s jeho momentálním stavem. AS DAMU doporučuje, vzhledem k velké náročnosti problematiky webových stránek, klidné, věcné a dělné dořešení tohoto projektu.

4. AS DAMU chce opět upozornit na problematiku zřízení „podnikové“ školky AMU.

5. M. Lázňovský připomněl iniciativu minulého senátu za zlepšení kvality toaletního papíru a vyzval k jejímu oživení. Doubravka Svobodová prohlásila, že zjistí možnosti změny.

 

Za správnost
Jan Búrik, Vratislav Šrámek

19. prosince 2017