ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 16. LISTOPADU 2021

Termín: 16. listopadu 2021

Místo : zasedací místnost vedle Hallerova sálu, DAMU

Přítomni:

Pedagogická komora : doc.MgA Eva Salzmannová, doc. Vratislav Šrámek,  MgA. Michal Lázňovský,  Mgr. Kateřina Štefková, doc. Mgr. Karel Vostárek

Studentská komora: Daniel Toman, Tomáš Ráliš, Vojtěch Klinger

On - line: Zuzana Černá, MgA. Michal Somoš

Omluveni: MgA Michal Dočekal, doc. MgA. Jiří Adámek, Kateřina Volánková,

Přítomní hosté: doc. MgA. Karel Tománek děkan DAMU, prof. PhDr. Daria Ullrichová,  doc. MgA. Jakub Korčák, doc. Mgr. Bohumil Nekolný

Odhlasování programu AS , doplněný o bod č 6 – vystoupení MgA. Pavla Morávka z KS

Pro                   10

Proti                   0

Zdržel se            0                

1. Schválení Strategického plánu rozvoje DAMU

Děkan Tománek – připomínky jsme vzali na vědomí, text nedoznal žádných zásadních změn.

Usnesení – AS DAMU schvaluje Strategický plán rozvoje DAMU.

             Pro                10

             Proti               0             

             Zdržel se      0

2. Projednání akreditačních spisů

Akreditační spis magisterského programu KS – angličtina

Referuje Karel Vostárek.

Karel Vostárek- oceňuji kvalitu spisu. Materiál je široký, obsáhlý, dobře propracovaný. V podstatě nemám žádné připomínky. Curricula jsou dobrá, jediná moje připomínka je k jazykové kvalitě, kdo bude dělat jazykovou supervizi?

Diskuse ke spisu.

Proč studovat scénografii v Praze, co k tomu zahraniční studenty vede? Jak se program staví k české scénografii, která má velkou tradici ? Výhodou programu je, že se obor učí na divadelní, nikoliv výtvarné škole. Studenti jsou konfrontováni na jedné fakultě s ostatními profesemi (režie, herectví, produkce). V tom je přitažlivost katedry. Zahraniční studenti se zajímají o výjimečné osobnosti českého výtvarného umění ( Švankmajer , velká škola české scénografie apod ). České divadlo do jisté míry mapuje vývojové tendence.

Černá- budeme schvalovat zpětně finální materiál, až projde Uměleckou radou ?

Lázňovský  -   zpětně se vyjadřovat nebudeme, materiál bude postoupen dál.

Usnesení – AS nemá připomínky k akreditačnímu spisu magisterského programu KS – angličtina

Pro          10

Proti          0

Zdržel se   0

Akreditační spis režijního magisterského programu KČD - angličtina

Referuje Vojtěch Klinger

Otázka č 1  Vojtěcha K - Ve spisu se píše - studenti mají 2-3 možnosti na zk a hlavní předměty  se nedají opakovat?

Korčák-  To souvisí s rozhodnutím, o talentových předpokladech studenta. Tam není  možnost opravné zk.

Otázka č 2 Vojtěcha K - Aby se mohl uchazeč hlásit do magisterského programu, musí mít ukončený bakalářský program. Je nutné mít tento ze stejné katedry? Jakého typu musí být bakalářský titul ? V českém spisu je definováno, že to musí být bc titul z příbuzného oboru. Bylo by potřeba zpřesnit.

Otázka č 3 Vojtěcha K – Možná mi chybí definice, co vlastně ten program nabízí speciálního studentovi cizího jazyka, co mu přináší navíc místo studia ve vlastní zemi?

Program tvoří, dramaturgie, režie, práce na inscenaci- scénická tvorba a další.

Jednotlivé semestry 21 hodin , 31, 46, 33 hodin týdně- je tato struktura výhodná? Nepřetěžuje studenty? 

Korčák- Vychází to z toho, jak kdo může z externích  pracovníků vyučovat. Někteří studenti musí doplňovat znalosti, které čeští studenti už z bc programu mají, liší se to případ od případu, je to velmi  individuální.

Štefková- Odkud studenti přicházejí ?

Korčák- Momentálně máme studenty z Islandu, USA- mají bc z režie- čili studenti jsou z totožného  programu.

Měli jsme např studentku z Íránu – byla herečka,  studentku z Číny, kde dělala divadlo pro děti.

 Měli jsme i studenta ze Sorbonny , ne z vyloženě divadelního oboru.

Zkoumáme, zda mají za sebou nějaké inscenace, nějakou  divadelní praxi, ale systém je otevřený.

Štefková- Ptám proto, že řešíme totéž na KS. Koho máme přijímat na magisterský program?- Je mnohdy propastný rozdíl mezi bc od nás a těch, co přicházejí z jiných škol zvenčí.

Korčák- Pokud studium lidem odpoví na touhu obor dělat, snažíme se jim vyjít vstříc, snažíme se nastavit případně milosrdnější kritéria.

Klinger- V českém programu je popsán intenzivní týdenní workshop -setkání. V angl programu to není – je prostor i  pro setkání s českými režiséry?

Korčák- Studenti pracují s českými kolegy herci jak z činohry tak z KALD. Inscenace jsou realizovány jak v českém, tak v anglickém jazyce podle možností herců.

Programy angl/český ale nejsou totožné, každý má svá specifika.

Klinger – Jak je to u angl. programu s odbornou  praxí ? V Praze operují různé anglické divadelní skupiny…

Korčák – Nechceme se k tomu zavazovat, je to na individuální domluvě.

Klinger- Pracují s českými herci – inscenace dělají v angl. nebo v čj?

Korčák- Většinou dělají klauzury v angličtině, je to pro režiséra nejschůdnější.

Klinger- V českém programu se pedagogové víc točí…Jen uvádím, že například David Košťák přichází na činohru a umí výborně anglicky. Jde o to, aby získali víc pohledů na problematiku.

Lázňovský – Měnilo se něco zásadního oproti minulému programu?

Klinger – Je to hodně orientováno k českému divadlu, visí otázka, zda je to nutné ?

Korčák- Domníváme se, že když studují tady, měli by o českém divadle také něco vědět, navíc tu máme vynikající pedagožku, expertku na české divadlo Barbaru Day- proto je program o českém divadle rozsáhlejší.

Usnesení- senátor Klinger písemně předá své připomínky k Akreditačnímu spisu magisterského programu režie v anglickém jazyce. Další připomínky ke spisu AS nemá.

Pro             10

Proti           0

Zdržel se   0

Akreditační spis režijního magisterského programu v českém jazyce

Michal Dočekal poslal písemné vyjádření : Spis precizně formuluje parametry, zaujalo mne téma přenosu divadelního představení - streamování? Dnes aktuální. Neuvažuje se o rozšíření této disciplíny? Celkově považuji akreditaci za kvalitní.

Korčák – Byla vyučována i televizní režie, základy – střih, postavení kamer.

Speciální program streamování není, mnozí absolventi režie přecházeli v minulosti do televizní praxe, dnes už méně….

Lázňovský- Administrativní a praktická stránka spisu, poznámky.

Program je jasně definován. V jiných spisech bylo detailněji propracováno praktické uplatnění – zde podle mého soudu málo rozvedeno. Z důvodů propagace a komunikace programu bych považoval za dobré to formulovat podrobněji….předpokládám, že katedra to ví , jaké je uplatnění absolventů, jen to málo definuje.

Korčák- Je smyslem akreditačního spisu propagace ?

Salzmannová- Např u  produkce je škála uplatnění větší- produkční, ředitelé institucí, práce ve fundraisingu atd, zde je uplatnění definováno již v názvu oboru.

Lázňovský – Možná může najít širší uplatnění, mohlo by to tam být lépe popsáno. Např:

Může režírovat  v rozhlase, televizi, v divadle, šéfovat v divadle, mělo by být rozvedeno více.

Podmínkou je bc zkouška z příbuzného oboru- čekal bych lépe popsané parametry přijímací zkoušky- jak probíhá přijímací řízení a jaký je mechanismus rozhodování o přijetí ( v jiných spisech je popsáno lépe).

Oborová praxe – není popsán rozsah té praxe- jedna režie ?

Korčák- Je to individuální . Škola se nemůže zavázat, že by někoho uplatnila jako režiséra před ukončením školy.

Lázňovský- My např. spolupracujeme s konkrétními divadly.

Korčák – U režie si to nedovedu představit.

Klinger – Režisér může být např členem tzv  shadows teamu.

Ullrichová- To mají povinné. Stáže v divadlech, kdy jsou účastni procesu od 1 čtené zkoušky po premiéru.

Lázňovský- Popis je pro mne příliš stručný.

Korčák- Důvodem je právě ta individualita, nelze to zobecnit plošně.

Lázňovský- Studijní plán je určitým závazkem vůči studentovi, může to vést ke zklamáním.

Časová náročnost- není přesně stanovena časová zátěž – 98 kreditů – zbytek je volně volitelný v rámci AMU – je to na studentovi?

Korčák- Ano. Kredity může dostat i za oborovou praxi.

Lázňovský – Personální podklady: je zjevná velká převaha pedagogů v pásmu  60-69 let, je to vyváženo externími pedagogy mladšími ? Pro radu pro vnitřní hodnocení by bylo dobré osvětlit vyrovnanost věkové struktury.

Lázňovský – Spíše výzva: jsou tam předměty např - dějiny divadla, divadelní management- byla by do budoucna dobrá větší spolupráce mezi obory. U managementu je psán prof Burian ,což je jistě relevantní  a dále různí odborníci- kteří ?Nejsou přesně stanoveni?

Korčák –  Je to dotaz spíše na prof Buriana.

Klinger- Připojuji se k dojmu stručnosti celého spisu, bylo by lépe definovat některé body….

Ullrichová - Cílem bylo definovat spis stručně , jasně a výstižně.

Somoš- Podněty, na kterých se shodnete, dostane garant programu a Umělecká rada. Na ní je, jestli je bude akceptovat.

Usnesení - Členové AS mají jednotlivé připomínky ke spisu. Senátoři Klinger a Lázňovský dodají své připomínky písemně.

Pro               10

Proti.             0

Zdržel se      0

Akreditační spis magisterského programu dramaturgie v českém jazyce

Referuje Jiřička

Není dobře definováno z jakého oboru se může bc hlásit, jaký je jeho profil? Mám dost poznámek k formální podobě spisu, které pošlu písemně.

Fundamentální poznámka : k uplatnění absolventa– je to směřováno výhradně  k interpretačnímu pojetí divadla, analýza textu, převod do soukolí praktické přípravy divadelní inscenace. Chybí mi jakákoliv zmínka o autorském divadle. Je eliminováno ?

Sylaby – Mnoho literatury je dnes už v angličtině a ta není dostatečně zmíněna.

Některé tituly nejsou uvedeny přesně , některé jsou např v němčině a jsou již  v češtině.

Řada sylabů nemá zahrnut aktuální divadelní vývoj- např u translatologie- zdroje zde končí v roce 2002.

Překlápění oboru do tv praxe – nejsou tam definována specifika autorského divadla, specifika tv a rozhlasové praxe, mohu poslat poznámkový aparát. Někdy jsou sylaby definovány  příliš obecně nebo pro mne nepříliš zřetelně, srozumitelně, chybí profil absolventa, podle mne je dobré to více rozpracovat.

Ullrichová- Nerozumím poznámce?

Jiřička- Týká se předpokládaného uplatnění.

Ullrichová-  Cituje ze spisu.

Jiřička – Chce to rozepsat podrobněji.

Šrámek – Jde o to, aby akreditační spisy měly podobné parametry ( pro komisi pro vnitřní hodnocení a pro akreditační komisi na MŠ).

Usnesení – senátor Jiřička předá písemně své připomínky k Akreditačnímu spisu magisterského programu dramaturgie v českém jazyce. Další připomínky AS nemá.

Pro –              9

Proti               0

Zdržel se        1 

3. Schválení člena Etické komise AMU

Doc. Korčák potřebuje odejít na výuku. AS opouští jednání o Akreditačních spisech ( zbývá ještě jeden z KP) a projednává přednostně bod 4 – jmenování doc. Korčáka na návrh děkana DAMU do Etické komise na místo odstupující prof Pilátové.

Návrh děkana, představení kandidáta:

Funkce je spojena s osobním postojem. Vážím si doc Korčáka za jeho osobní postoje, je pro mne vhodným kandidátem.

Korčák- Pro mne čest a důvěra, rád členství přijmu, pokud  budu moci být užitečný. Nevím samozřejmě zatím úplně přesně, co to obnáší. Pokud půjde o porozumění a vzájemný respekt, budu se snažit přispět. Všech členů komise si osobně vážím.

Salzmannová- doc Korčák představuje klidnou sílu , umí jednat s lidmi, je empatický, není konfliktní, má pevné morální postoje , nominace je dobrá. Doc Korčák má respekt i na katedře.

Černá- Chodí ke mně dotazy z JAMU. Myslíte si, že bude potřeba inovovat etický kodex?

Korčák- Situace si asi vynucuje , aby to bylo diskutováno. Po pročtení se mi zdá, že jde o nakládání s textem etického kodexu. Pokud máte podněty, rád bych se nad tím zamyslel.

Korčák odchází

AS se vrací k projednání Akreditačního spisu magisterského programu produkce v českém jazyce

Referuje Šrámek

Magisterský program je rozdělen na produkci a management- spis je nesmírně pečlivě připraven a logicky vystavěn.

Mám jedinou drobnost- otázku: kdo všechno se může hlásit? Je to pro mne málo specifikováno.

Program je přísný a náročný. Nevím, zda to není až moc,  velmi podrobně popsána jsou tři kola přijímacích zkoušek. Nevím, zda program není trochu přetížený…. Máte zpětnou vazbu, jak to lidi zvládají a stíhají? Zejména ti , kteří nejsou bc z DAMU ( např z divadelní vědy atd). Jinak se mi zdá výborně vypracovaný, dobře definováno, co je producentství a co je management .

Nekolný- Máme ohromně pozitivní zkušenost, když tam přijde někdo odjinud – z práv, ekonomie atd….je to oživení i pro ostatní studenty.

Salzmannová- Už se mi to líbilo na spisu KTK- dobře a přesně popsané přijímací řízení, to vnímám pozitivně.

Lázňovský – Byl zachován standardní rámec, který je upraven díky specifikacím, jež jsou nové.

Nástup nových uchazečů odjinud – mají příležitost si doplnit dramaturgii, autorské právo , ale bakalář je definován jako produkční divadelních projektů, magistr producentství a řízení divadelních  organizací. Praxe produkce není vždy úplně nutná, nemusí znát do detailů všechno.

Somoš- Když je to bc , který je z KS , dostane za to u příjímaček body?

Lázňovský-  Bodujeme předchozí vzdělání a předchozí praxi- když je to někdo, kdo studoval např VŠE nebo FF UK , body se mu uberou.

Salzm-Michale S , tobě to přijde diskriminační?

Somoš- Ptám se. Jsou tam pak ale i jiné způsoby ,jak získat body na postup do druhého kola?

Lázňovský - Jsou tam takové možnosti, projekt, cv, atd…. je to ale přeci jen navazující magisterský obor.

Diskuse o časové náročnosti: zda je zhuštěnost nutná, či ne. Musí si o tom rozhodnout uchazeč sám.

Štefková - Náročnosti rozumím.

Vostárek-  Když jde někdo na magistra ,už si něco s sebou nese, nějakou zkušenost….

Klinger- Je otázkou, jestli pedagogický proces od jisté míry vytíženosti nepřestává fungovat? Na to upozorňovala např Iniciativa NTV.

Šrámek- Střídá se způsob komunikace, mění se partita, některé přednášky zaměstnají jinak než jen vědomostně.

Usnesení- AS nemá k Akreditačnímu spisu magisterského programu produkce připomínky , dává ke zvážení velkou časovou náročnost.

Pro               9

Proti            0

Zdržel se     1

AS se vrací k projednání jmenování člena Etické komise (bod č 4)

Lázňovský - snažil jsem se o nalezení kandidátky, komise má v tuto chvílí jedinou ženu. Jaká je pozice doc Korčáka k Iniciativě NTV? Katedra, která byla Iniciativou NTV nejvíc napadena, je jeho domovskou katedrou. Nebude doc Korčák ve střetu zájmů?

Děkan- Nemyslím.

Štefková- Také si nepamatuju, jestli se doc Korčák vyjádřil, jak se  k Iniciativě staví ?

Salzmannová- Je  povinností, se k tomu vyjadřovat ?

Lázňovský - Když je nominován do etické komise, měli bychom jeho názor znát.

Šrámek- Byl jsem s doc Korčákem ve stipendijní komisi. Doc Korčák se vždy snažil naslouchat, snažil se nalézt rovnováhu a byl vždy věcný, ve prospěch výsledku a konsenzu.

Somoš-  Cituje z jednacího  řádu Etické komise. AS se musí kladně vyjádřit k nominaci.

Černá- nebylo by vhodné zvážit do budoucna premisu, že to musí být interní zaměstnanec školy? Ten člověk by měl být nezávislý a zároveň musí být v interním úvazku V tom vidím rozpor. Paní Šiktancová, kterou jako první navrhl děkan, nemohla z tohoto důvodu kandidovat. Děkan by jí jistě nenavrhl, kdyby si nebyl jist, že prostředí školy rozumí.

Usnesení -AS  souhlasí s nominací doc Jakuba Korčáka do etické komise . AS apeluje na rektorku a Velký senát AMU , aby zvážili nutnost interního úvazku na VŠ v případě člena Etické komise.

Pro             8

Proti           0

Zdržel se    2

5. Přijímací řízení na magisterský studijní program KALD

Somoš – Jde o změnu způsobu předkládání materiálů. Nebude to v den podání přihlášky, ale  uchazeči budou následně vyzváni. Jde o technickou úpravu.

Bez připomínek.

Usnesení – AS schvaluje podmínky přijímacího řízení na magisterský studijní program KALD.

Pro                9

Proti             0

Zdržel se      1

Děkan – 29.11. v 16 se bude konat veřejné setkání s kandidátkami na pozici ombudsmana ( prezenčně i on – line).Vyzývám k účasti na rozhovoru, který s uchazečkami povedeme.

6. Vystoupení absolventů KS Pavla Morávka a Lucie Heřmánkové

Morávek- chceme reagovat na vystoupení  doc  Štěpánka na veřejném zasedání AS.

 Morávek - čte prohlášení  ( viz příloha zápisu )

Lucie Heřmánková – Potvrzuji fakta, tak jak jsou sepsána, nebyla jsem žádnými vnějšími okol- nostmi tlačena k tomu, abych se zavděčila či si jakkoli vylepšila kariérní vzestup. V té době už jsem působila na Střední umělecké průmyslové škole.

Morávek- Bylo prezentováno, že na studenty byl vytvářen tlak, když opouštějí školu , aby se zavděčili pedagogům, aby se mohli uplatnit v praxi. S tím zásadně nesouhlasíme.

Diskuse

Černá – Chcete to zveřejnit ?

Morávek- Na web stránkách DAMU ano. Myslím si , že by to mělo být artikulováno. Nechci se  zviditelňovat, měla by ale zaznít  pravda.

Černá-  Kolik osob to signovalo?

Morávek – 2

Chtěl jsem se sejít s panem docentem Štěpánkem, nebylo to z časových důvodů možné.

Štefková - Mezitím uběhl docela dlouhý čas, byl ještě nějaký  další impulz , který vás k tomu vedl? Pamatuji si to, nikdo studenty nevyzval . Studenti projevili loajalitu ke své katedře svobodně.

Morávek- Ano, dokonce i ti studenti, kteří se jinak mohdy názorově ke katedře vymezovali.

Štefková-Na AS byla vypjatá situace, pan docent vzal tu situaci za hotovou věc, chápu, že se vás to dotklo. Nepamatuji se, že tam padlo něco o kariérismu, chápu že se vás to doklo.

Proč ale po tak dlouhé době?

Morávek - Usiloval jsem dlouho o schůzku s doc Štěpánkem.

Štefková- Když se zveřejnila evaluační zpráva ,zdálo se, že je to hon na prof Duška, v tom smyslu, že setrvává v pozici vedoucího KS příliš dlouho. To byla nejzásadnější informace té zprávy. Nedivila jsem se reakci studentů, kteří od prof Duška  jistě mnoho získali.

Morávek - Nebylo to pro nás konzistentní, bylo to v rozporu s naší zkušeností.

Salzmannová- Byla jsem v té evaluační komisi. Ve zprávě byl opravdu hlavní argument, že je tam prof Dušek ve vedoucí pozici moc dlouho, že katedra ztrácí progresivitu. Byla kritizována   výuka některých předmětů ( např light design).

Morávek- To jsme kritizovali taky.

Štefková- Nejvíc se vás tedy dotklo, že jako by vám bylo nakázáno projevit loajalitu.

Morávek- Ano, nebyli jsme nijak zmanipulovaní. Nechci se ale vracet do r 2018 ( evaluační zpráva)- já se obracím teď k AS. Bylo to naše svobodné rozhodnutí, nikdo mne k tomu nenavedl. Takové tvrzení mi vadí.

Štefková- Podobné téma máme i teď – dlouhodobé vedení KČD jedním pedagogem.

Lázňovský – Obávám se, že jednání je nekorektní. Není přítomen doc Štěpánek. Nevím, zda se můžeme vyjádřit a přijmout usnesení, podnět nebyl podán včas. Jsme ten orgán, který může vyhovět požadavku zveřejnit to na web stránkách? V sekci Iniciativy  NTV to může být.

Morávek- Já jsem se zmiňoval panu docentovi, že půjdu na AS, pozval jsem ho, aby přišel také. Řekl, že o to nemá zájem.

Štefková– doc Štěpánek je momentálně v karanténě.

Salzmannová- Rozumím , že je to procedurální otázka, že se měli ohlásit v řádném termínu, ale na druhé straně NTV bylo vyčítáno, proč obešla AS a šla s vystoupením rovnou před školu. Musíme je asi vyslechnout , jinak nám budou chodit před budovu školy všichni. Uznávám, že tady nemáme mluvit bez přítomnosti doc Štěpánka.  Pojďme se k tomu vrátit na příštím zasedání.

Může to být v zápisu?

Lázňovský- Ano, může to být jako příloha zápisu.

Děkan- Myslím, že tam ten příspěvek můžeme umístit..

Klinger – Bylo by dobré se k tomu příště vrátit. Pozvat doc  Štěpánka. Měli bychom být pluralitní. Mohou být i studenti, kteří s Iniciativou NTV nesouhlasí. Mohou být i studenti,

kteří budou podporovat vedení a své pedagogy.

Štefková- Chci se zastat doc Štěpánka. Rozumím, že jste se ohradili proti něčemu,co se vás dotýká, ale proč to trvalo tak dlouho?

Klinger – Na tom AS byli všichni v emocích.

Salzmannová – Příští bod jednání dalšího zasedání AS ? Pozveme znovu tyto dva absolventy a doc Štěpánka?

Štefková – Potřebujete druh satisfakce?

Morávek- Nestojím o omluvu.

Štefková- Pokud mohu být mediátorem tohoto sporu, není možné to řešit na půdě katedry ? Stačí zveřejnění. Je to mezilidský spor. Po vystoupení Iniciativy NTV jsme otevřeli na katedře anketu, kdy mohli studenti psát svoje podněty. Do půlky léta přicházely jen negativní  příspěvky. A po prázdninách jsem zjistila, že negace není tak celoplošná, jak se zpočátku zdálo.  Možná hrálo roli, že málokdo z mladých lidí chce být v roli stávkokaze.

Příloha k zápisu: Pavel Morávek - Nemohu mlčet 

 

Zapsala: Eva Salzmannová

7. prosince 2021