ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 4. KVĚTNA 2023

Přítomni:

Pedagogická komora: doc. MgA. Eva Salzmannová; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; Mgr. Michal Dočekal; doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.; doc. MgA. Vratislav Šrámek – on-line;  Mgr. Kateřina Štefková; MgA. Pavel Zajíček

Studentská komora: MgA. Zuzana Černá – on-line; BcA. Kateřina Volánková

Omluveni: Vojtěch Klinger, BA; Tomáš Ráliš; Daniel Toman

Přítomni hosté: doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU; Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU; MgA. Viktorie Schmoranzová, Ph.D., ředitelka ds DISK


Úvodem přivítala předsedkyně AS DAMU přítomné a seznámila je s programem jednání. Zároveň pověřila vedením zasedání dr. Lázňovského. Ten vyzval přítomné, zda mají další body do programu jednání. O projednání dalších záležitosti požádali doc. Adámek a Mgr. Zajíček (podrobněji v „Různé“). Následně vyzval předsedající senátory k aklamačnímu hlasování o programu:

Hlasování o programu:

Pro        9
Proti        0
Zdržel se    0

Všichni přítomní i připojení senátoři vyjádřili souhlas s předloženým programem.


1.    Schvalování rozpočtu DAMU na rok 2023 – předkládá děkan DAMU, zpracoval tajemník DAMU

Dr. Sedláček představil a detailně okomentoval materiály, které byly předem zaslány členům AS DAMU a jsou přílohou tohoto zápisu. Jde o aktualizaci návrhu rozpočtu projednaného na minulém jednání senátu. 

Diskuse:
Mgr. Dočekal se dotázal, zda na schvalování rozpočtu 2023 v květnu 2023 není pozdě. Dr. Sedláček odpověděl, že proces schvalování rozpočtu senátem fakulty je časově vázáno na rozhodnutí o příspěvku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a projednání a schválení rozpočtu Akademickým senátem AMU. Poznamenal, že příprava rozpočtu na běžný rok je zahájena cca v polovině předcházejícího roku. Do schválení rozpočtu se pracuje v tzv. rozpočtovém provizoriu, tj. čerpá se jako v předchozím roce, a to na základě plánu.

Doc. Adámek vznesl dotaz na rozdělení prostředků, které jsou přidělovány děkanátu. Dr. Sedláček zmínil, že děkanát zahrnuje standardní nákladová střediska (sekretariát děkana, studijní oddělení, hospodářské oddělení, technickou správu, zvukové studio a knihovnu DAMU), účetně zahrnuje také výzkumné ústavy, rozpočet pro doktorské studium, vnitřní grantovou soutěž, fond pro rozvoj DAMU a náhrady na dovolené za všechna pracoviště fakulty. 

MgA. Černá upozornila na pozdní termín navyšování mzdových tarifů ze strany DAMU oproti jiným fakultám AMU, což bylo zmíněno na jednání AS AMU. Tajemník DAMU informoval, že nelze předcházet rozhodnutí akademického senátu DAMU o rozpočtu, jehož součástí je způsob navýšení mezd interním pracovníkům DAMU. Nejedná se o změnu struktury mzdy, ale o skutečné navýšení, kdy je akcentována akademická kariéra.

Mgr. Zajíček se dotázal na metodiku navýšení příplatků garantů na DAMU. Tajemník DAMU uvedl, že rozhodnutí o navýšení příplatku za garantování předcházelo kvalitativní posouzení, respektive porovnání pracovní zátěže příslušnými členy akademického vedení DAMU. Lze se k tématu vracet v budoucnu, tento rok je důležité jednoznačné, srozumitelné navýšení.  Děkan poznamenal, že je nutno přihlédnout i k jiným složkám mzdy, např. příplatkům za vedení (kateder, kabinetů aj.).

Doc. Adámek vznesl dotaz na procentní podíl jednotlivých složek mzdových nákladů přidělovaných děkanátem a vedením katedry. Dr. Sedláček poznamenal, že vedoucí kateder musí zvažovat více okolností – uzavírají dohody, rozdělují osobní příplatky a odměny. Přesné rozdělení není možné stanovit tak, aby bylo porovnatelné napříč katedrami (situace jednotlivých kateder je rozdílná). Obecně hlavní složkou mzdových nákladů jsou mzdové tarify. Dr. Lázňovský uvedl z vlastní zkušenosti, že je na vedoucím katedry, jakým způsobem alokuje mzdové prostředky katedry v souvislosti s výší úvazků. Není určen jednotný objem práce na jeden pracovní úvazek, což znemožňuje podrobnější srovnání odměňování napříč fakultou, nicméně dává vedoucím kateder prakticky neomezené možnosti nastavit ohodnocení jednotlivých zaměstnanců omezené jen rozpočtem daného pracoviště. 
Dr. Sedláček upozornil na spojitost s nastavením pracovní zátěže v jednotlivých studijních programech/oborech, kterou je nutné posuzovat z akademického pohledu.

V průběhu diskuse se připojila k jednání AS DAMU BcA. Kateřina Volánková.

Dr. Schmoranzová, ředitelka ds DISK, seznámila AS DAMU s rozdělením financí přidělených DISKu. Jde zejména o větší vytížení dílen studenty a podporu studentských inscenací. Zároveň bylo uvedeno, že poslední jednání RADY ds DISK o rozpočtu DISKu v tomto a.r. proběhne 29. května.

Usnesení: AS DAMU schvaluje návrh rozpočtu DAMU a ds DISK 2023 v předložené podobě.

Pro        10    
Proti          0
Zdržel se      0


2.    Různé

Doc. Adámek podal návrh prodiskutovat dva následující podněty:

Přístup AMU k připojení k protestu humanitních fakult
Doc. Adámek nesouhlasí s pragmatickým přístupem AMU v této záležitosti. Důležitější je dlouhodobé hledisko a je nutno posilovat zájmy AMU ve spolupráci s ostatními humanitními fakultami. Mgr. Štefková navrhla vlastní kroky AMU. Doc. Adámek zdůraznil, že je nutno apelovat na vedení AMU, aby se dlouhodobě připojilo k iniciativně humanitních fakult. Dr. Lázňovský poznamenal, že tyto aktivity by měly ze své podstaty vyvíjet zejména platformy zastupující zaměstnance, tedy odbory a akademické senáty fakult a školy. MgA. Zajíček navrhl, že by mohl podnítit diskusi na toto téma na příštím jednání AS AMU. Doc. Adámek a Mgr. Štefková poznamenali, že by bylo vhodné sjednat debatu mimo jednání senátu, kam by byli přizvání i zástupci AS jiných uměleckých veřejných vysokých škol. Děkan DAMU navrhl, aby MgA. Zajíček vznesl na jednání AS AMU podnět k propojení AS uměleckých škol s cílem vytvořit platformu, která bude moci společně vystupovat. Senátoři DAMU se dohodli, že tento bod bude projednán na dalším jednání AS DAMU.

Návrh na ustavení projektového manažera KATaP
Bude projednáno na dalším jednání AS DAMU.

MgA. Zajíček navrhl projednat dvě následující záležitosti:

Dotaz na vedení fakulty ohledně doktorského programu
Bude projednáno na příštím jednání AS DAMU.

Mechanismus rozdělování časů v tanečním sále 
MgA. Zajíček upozornil na netransparentnost rozdělování. Doc. Tománek informoval, že tuto problematiku řeší děkan s prod. Somošem. Proběhla první schůzka v této záležitosti, očekávání jsou různá a kapacity omezené. AS DAMU požádal, aby na příštím jednání podali informaci k tomuto bodu děkan DAMU a Mgr. Somoš. 

Většina přítomných vyjádřila kritiku účasti členů studentské komody AS DAMU na jednáních senátu. MgA. Černá projedná do příštího jednání AS DAMU tuto záležitost s ostatními členy studentské komory senátu.

Závěrem poděkoval dr. Lázňovský všem přítomným za aktivní účast.

 

Zapsala: 
Ing. Ilona Legová

Schválili: 
MgA. Michal Lázňovský, Ph.D., v.r.
doc. MgA. Eva Salzmannová, v.r.
 

15. května 2023