ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 31. 3. 2021

Termín: 31.3.2021, 15:30

Místo: online v MS Teams (odkaz na událost)

Termín pro podání podnětů k projednání[1]:   24.3.2021

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Kis, Prokop Novák, Samuel Toman

Omluvení členové AS: Emil Rothermel, Eva Málková

Přítomní hosté: K. F. Tománek, M. Bečka, I. Štveráková, T. Sochová

Návrh programu zasedání:

1. Program zasedání

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

3. Návrh na jmenování proděkana

4. Volební řád AS DAMU – novelizace

5. Umělecká rada DAMU – návrh na jmenování nových členů

6. Rozpočet DAMU a ds DISK 2021

7. Výuka – problémy spojené s pandemií

8. Rada ČT

Zápis z jednání:

1. Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 24.3.2021

Rozprava:           Předseda AS DAMU navrhl zařadit na závěr programu bod „Rada ČT“.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje program v navržené podobě doplněný o bod č. 8 „Rada ČT“.

Hlasování:          Přítomno členů: 11 / Pro: 11 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                  Usnesení bylo přijato.

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: Návrh zápisu z 15. zasedání AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 24.3.2021

Rozprava:           K navržené podobě zápisu z 15. zasedání nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje návrh zápisu z 15. zasedání AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 24.3. v předložené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 11 / Pro: 11 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                  Usnesení bylo přijato.

3. Návrh na jmenování proděkana

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatel: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: K. F. Tománek navrhuje do funkce proděkana pro mezinárodní záležitosti jmenovat doc. Mgr. Marka Bečku, dosavadního proděkana. Předchozí kandidátka funkci odmítla z osobních důvodů.

Rozprava: M. Lázňovský požádal zvoleného děkana DAMU, aby prezentoval důvody svého návrhu. Poté předseda AS požádal kandidáta, aby prezentoval své záměry pro příští funkční období. M. Bečka avizoval, že chce navázat na své dosavadní působení v této funkci a nastínil priority nadcházejícího období.

Po krátké diskusi senát přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení: AS DAMU projednal návrh na jmenování doc. Mgr. Marka Bečky proděkanem pro mezinárodní záležitosti a s návrhem souhlasí.

Hlasování:          Přítomno členů: 11 / Pro: 11 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                  Usnesení bylo přijato.

4. Volební řád AS DAMU – novelizace

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: Návrh nového znění Volebního řádu AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 23.2.

Rozprava: V rozpravě byly vzneseny drobné pozměňovací návrhy, které byly na místě zapracovány do předloženého návrhu.

V diskuzi senát také doporučuje do budoucna zvážit další úpravu Volebního řádu tak, aby bylo by možné návrhy kandidátů podávat nejen v listinné podobě, ale i elektronicky.

Senát následně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.             

Usnesení:           AS DAMU schvaluje úpravy Volebního řádu AS DAMU v projednané podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 11 / Pro: 11 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                  Usnesení bylo přijato.

5. Umělecká rada DAMU – návrh na jmenování nových členů

Způsob projednání: AS dává předchozí souhlas

Navrhovatel: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: Návrh nového složení Umělecké rady DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 17.3.

Rozprava:           Předseda AS DAMU ocenil vyváženost navrženého složení UR a vyzval senát k diskuzi. K navrženému programu nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje navržené složení Umělecké rady DAMU.

Hlasování:          Přítomno členů: 11 / Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 2

Závěr:                  Usnesení bylo přijato.

6. Rozpočet DAMU a ds DISK 2021

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: návrh rozpočtu DAMU a ds DISK rozeslaný členům AS DAMU dne 23.3.

Rozprava:          

Děkan uvedl rozpravu o rozpočtu fakulty pro rok 2021. Hlavní kritériem při jeho sestavování byla eliminace dopadů restrikcí MŠMT ve fiskální oblasti v roce 2022 (které by v důsledku mohly znamenat snížení rozpočtu cca o 3M). Tajemnice fakulty ing. Štveráková poté detailně představila návrh rozpočtu.

P. Novák: obsahuje rozpočet prostředky na podporu studentů zasažených pandemií?

I. Štveráková: stipendijní fond stagnuje (kvůli promíjení poplatků za studium), lze tedy uvolnit méně než předchozí roky (700 tis. Kč oproti 1mil. Kč), nicméně je v rámci hlavních priorit najít ještě jiný zdroj, který to dorovná.

R. Smolík: Lze do SFondu přelít peníze z jiných kapitol (cestovné, atp.), které se pravděpodobně nevyčerpají?

I. Štveráková: Jedná se o rezervy, tedy je možné je v průběhu roku nasměřovat do stipendií, nebylo by však vhodné to udělat rovnou.

Z. Černá: psychologická poradna pro studenty - plánuje se pokračovat v současné spoluprácí s centrem v Celetné? Je rozpočtovaných 20tis. Kč dostatečné?

 I. Štveráková: Ano, v plánu je pokračovat, rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti 2020, lze teoreticky flexibilně navyšovat z rezerv.

AS DAMU: Je výše poplatků za studium přiměřená.

I. Štveráková, L. Prokop: Výše poplatků vychází z vnitřních předpisů (statutu AMU) a je upravena vyhláškou. Nastavení poplatků na AMU je již tak v porovnání s jinými školami velmi mírné.

K. Tománek: Ubezpečuji AS DAMU, že studenti jsou prioritou a v případě potřeby budou rezervní prostředky vyčleněny na posílení stipendií.

F. Kis: Nešlo by náklady na vodu a energie, které nyní studenti nepoužívají, přesunout do fondu, ze kterého by pak mohli prostředky čerpat studenti místo sociálních stipendií?

I. Štveráková: Energie jsou hrazeny z centrálních prostředků AMU, ale je možné navrhnout vedení AMU, aby došlo k přesunům financí do fondů přístupných studentům.

R. Smolík: Dosud bylo možné posuzovat žádosti o odpuštění poplatků individuálně, pravděpodobně nás ale čeká velké množství žádostí o prodloužení studia v souvislosti s pandemií, bylo by tedy dobré zaujmout nějaké hromadnější, univerzálnější stanovisko nebo přístup.

I. Štveráková: Individuální posuzování žádostí vychází z vnitřních předpisů AMU a zákona o VŠ, nicméně škola již v minulosti dala najevo svůj vstřícný přístup v této otázce vzhledem k současné situaci.

J. Adámek: AS už touto debatou dalo jasný signál panu děkanovi, aby hledal možnosti finančně pomoci studentům.

M. Lázňovský vzhledem k délce jednání navrhl, aby bylo zasedání přerušeno a pokračovalo v náhradním termínu. Tajemnice fakulty, vzhledem k pokročilému datu a potřebě nakládat s prostředky, požádala, pokud možno, o hlasování na tomto zasedání. Optická většina senátorů s hlasováním souhlasila.

AS DAMU vyslechl stručnou prezentaci rozpočtu ds DISK. Následně formuloval návrhy usnesení a přistoupil k hlasování.     

Usnesení 6/1:     AS DAMU schvaluje rozpočet DAMU v navržené podobě.

Usnesení 6/2:     AS DAMU schvaluje rozpočet ds DISK v navržené podobě.

Usnesení 6/3:     AS DAMU se rozhodl přesunout body 7 a 8 plánované na 16. zasedání na program svého 17. zasedání.

Hlasování 6/1:    Přítomno členů: 11 / Pro: 9 / Proti: 2 / Zdržel se: 0

Hlasování 6/2:    Přítomno členů: 11 / Pro: 9 / Proti: 2 / Zdržel se: 0

Hlasování 6/3:    Přítomno členů: 11 / Pro: 11 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                  Usnesení byla přijata.

7. Výuka – problémy spojené s pandemií

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: V. Šrámek (místopředseda AS DAMU)

Podklady k jednání: volná diskuse k problematice absentující praktické výuky, chybějících kreditů, opakování či prodloužení studia

Tento bod nebyl projednán

8. Rada ČT

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: V. Šrámek (místopředseda AS DAMU)

Podklady k jednání: Otevřený dopis AS DiFa JAMU rozeslaný členům AS DAMU 30.3.

Tento bod nebyl projednán.

 

Zapsal a ověřil: M. Lázňovský, 31.3.2021

 

[1] Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm dní před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.)

5. května 2021