ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 23. 2. 2021

Termín: 23.2.2021, 15:00

Místo: online v MS Teams (odkaz na událost)

Termín pro podání podnětů k projednání: 16.2.2021

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá

Omluvení členové AS: Robert Smolík, Emil Rothermel, Fedir Kis, Prokop Novák, Samuel Toman

Přítomní hosté: D. Svobodová, K. F. Tománek, A. Koubová, S. Zupanc-Lotker, M. Somoš

Návrh programu zasedání:

1. Program zasedání

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

3. Návrh na jmenování nových proděkanů

4. Volby do AS DAMU – harmonogram a volební komise

1. Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 16.2.2021

Rozprava:           K navrženému programu nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje program v navržené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 8 / Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: návrhy zápisů rozeslané členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           K navržené podobě zápisu ze 12. a 14. zasedání nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje zápisy ze 12. zasedání a ze 14. zasedání AS DAMU rozeslané členům AS DAMU dne 16.2.2021 v předložené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 8 / Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 1

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

3. Návrh na jmenování nových proděkanů

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatel: K. F. Tománek – nastupující děkan DAMU

Podklady k jednání: koncepce kandidáta K. F. Tománka na funkci děkana

Rozprava:          

M. Lázňovský požádal zvoleného děkana DAMU, aby představil kandidáty na proděkany DAMU. Doc. Tománek kandidáty uvedl a vysvětlil jejich výběr. Poté kandidáti prezentovali své záměry pro příští funkční období.

M. Somoš zmínil projekty, do kterých byl dosud zapojen nebo inicioval. Prioritou pro funkci studijního proděkana jsou tvorba volitelných předmětů společných pro různé katedry, řešení dopadů pandemie a rozšíření prostorů pro praktickou výuku (cestou je např. využití Berouna, jednotný rezervační systém a až poté je na řadě hledání prostorů mimo DAMU). D. Hrbek vidí cestu také ve spolupráci s profesionálními organizacemi. Členové nastupujícího vedení DAMU i členové senátu poté diskutovali o možnostech řešení stávající krize a omezení, které znemožňují plnohodnotnou výuku studijních programů na DAMU.

Jako další se představila Sodja Zupanc-Lotker, navržená na pozici proděkanky pro mezinárodní záležitosti. Jednou z jejích priorit je stimulovat např. inspirační zahraniční pobyty pedagogů, ale i tvorba platformy pro setkávání pedagogů, studentů a absolventů, kde by mohli sdílet mezinárodní zkušenosti.

Dr. Alice Koubová představila své profesní zázemí a prezentovala příležitosti, které skýtá spolupráce mezi pracovišti fakulty i dalšími výzkumnými organizacemi.

Po krátké diskusi senát přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení:          

AS DAMU projednal návrh na jmenování proděkanů a bere ho na vědomí bez připomínek. Přítomní členové přejí mnoho úspěchů všem proděkanům v budoucí činnosti.

Hlasování:          Přítomno členů: 8 / Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

4. Volby do AS DAMU – harmonogram a volební komise

Způsob projednání: AS projednává

Navrhovatelé: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: návrh členů volební komise dodávány průběžně

Rozprava:           a) Do volební komise byli v diskusi navrženi:

                            Marek Bečka (předseda)

                            Regina Szymiková

                            Markéta Potužáková

                            David Nushart

                            b) Harmonogram voleb

                            - volby dle volebního řádu musí děkan vyhlásit nejméně 60 dní před koncem období stávajícího senátu

                            - děkanka, předseda volební komise a senát se shodl na termínu voleb ve dnech 4.-5.5.2021. D. Hrbek                                   navrhl zpropagovat konání voleb skrze katedry.

                            c) Předseda AS DAMU představil návrh novely Volebního řádu AS DAMU, která umožní elektronickou                                      online formu voleb po vzoru voleb do AS AMU. O návrhu novely bude AS DAMU hlasovat na svém                                       příštím zasedání.                       

Usnesení:          

AS DAMU souhlasí s volební komisi pro nadcházející volby do AS DAMU ve složení Marek Bečka (předseda), Regina Szymiková, Markéta Potužáková, David Nushart a navrhuje uspořádat volby v termínu 4. a 5. května 2021.

Hlasování:          Přítomno členů: 8 / Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

Ověřil: M. Lázňovský, 23. 2. 2021


1) Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm dní před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.)

5. května 2021