ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 8. 10. 2020

Termín: 8.10.2020, 16:00

Místo: Hallerův sál

Přítomní členové AS: Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Prokop Novák, Emil Rothermel, Samuel Toman

Omluvení členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Fedir Kis

Hosté: doc. MgA. Daniela Jobertová, Ph.D., PhDr. Ingeborg Radok Žádná, Mgr. MgA. Doubravka Svobodová

Program zasedání:

  1. Projednání programu zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání
  3. Nominace kandidátů pro volbu rektora
  4. Příprava voleb děkana DAMU

1.   Projednání programu zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 29.9.2020

Rozprava:        Bez diskuze.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:        pro - 8 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

2.   Zápis z předchozího zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 29.9.2020

Rozprava:        Bez diskuze.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje zápis z předchozího zasedání.

Hlasování:        pro - 8 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

3.   Nominace kandidátů pro volbu rektora

Způsob projednání: AS se usnáší na případné nominaci

Navrhovatelé: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: oslovení členů AS DAMU doc. D. Jobertovou zaslané členům AS DAMU dne 8.6.2020; usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora online na: https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/akademicky-senat/1455/


V průběhu projednávání tohoto bodu se k zasedání připojila MgA. Zuzana Černá.


Rozprava:        Předseda AS DAMU zahájil rozpravu shrnutím pravidel a zvyklostí při volbě rektora, rekapituloval stávající nominace a pozval prorektorku AMU doc. Mgr. Danielu Jobertovou, Ph.D., aby prezentovala své záměry jako potenciální nominantky na volbu rektora/rektorky. Paní prorektorka představila své zázemí a profesní historii. Poté prezentovala hlavní oblasti, které jsou podle jejího názoru v dalším volebním období rektora/rektorky prioritou. Následovala diskuze paní prorektorky Jobertové se senátory, během které zodpověděla řadu dotazů týkající se např. financování školy, vnitřních norem nebo přístupu k problematice ekologie.

  Mezitím na zasedání dorazila paní prorektorka PhDr. Ingeborg Radok Žádná, která byla pozvána předsedou na výzvu studentské komory senátu v souvislosti s probíhajícím sběrem podpisů pod její studentskou nominaci. Paní prorektorka Radok Žádná se na žádost senátu také ujala prezentace svých priorit v případě zvolení do funkce rektorky. I po jejím vystoupení následovaly dotazy senátorů a podnětná diskuze.

  Už bez přítomnosti obou potenciálních nominantek, které se po svých vystoupeních omluvily z dalšího jednání, senát diskutoval o dalším postupu. Debata se vedla zejména o přípustnosti nominace kandidáta DAMU vzhledem k nepsaném pravidlu rotace rektorů všech tří fakult, které přisuzuje v nadcházející volbě výhodu nominantům HAMU. Nikdo ze senátorů nezpochybnil logiku spravedlivého střídání představitelů jednotlivých fakult v čele AMU. Od řady členů senátu ale zazněl názor, že proces volby rektora/rektorky je mimořádnou příležitostí k diskuzi o směřování školy, které významně prospěje pluralita názorů a postojů. Tito senátoři hodnotí případnou nominaci více kandidátů napříč fakultami za jednoznačně pozitivní. V senátu následně převládl názor, že hlavními kritérii pro výběr rektora/rektorky musejí být kvalita nabízené vize a prokázané předpoklady jejího naplnění. Příslušnost k fakultě by měla být zohledněna až poté. 

  Po diskuzi předseda AS navrhl hlasovat o dvou následujících usneseních.

Usnesení 1: AS DAMU navrhuje PhDr. Ingeborg Radok Žádnou na kandidátu na jmenování rektora/rektorky AMU pro funkční období 2021-2025.

Hlasování:        pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 2: AS DAMU navrhuje doc. Mgr.Danielu Jobertovou, Ph.D. na kandidátku na jmenování rektora/rektorky AMU pro funkční období 2021-2025.

Hlasování:        pro - 6 / proti - 0 / zdržel se - 3

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

4.   Příprava voleb děkana DAMU

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: M. Lázňovský

Podklady k jednání: usnesení AS DAMU  k zahájení voleb děkana DAMU online: https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/akademicke-organy/akademicky-senat/1464/; příslušná ustanovení Zákona 111/1998 Sb., O vysokých školách, Statut DAMU, Volební a jednací řád AS DAMU

Rozprava:        Předseda senátu M. Lázňovský zrekapituloval harmonogram připravované volby děkana/děkanky a zdůraznil, že navrhovat kandidáty je možné v termínu do 15.10. předáním písemné nominace do jeho rukou v souladu s přijatým usnesením AS DAMU z minulého zasedání.

  K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

 

Zapsal  a ověřil:

M. Lázňovský, 8.10.2020

22. října 2020