ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 1. LISTOPADU 2022

Přítomni:

Pedagogická komora: 
doc. MgA. Eva Salzmannová; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; Mgr. Michal Dočekal; doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; doc. MgA. Vratislav Šrámek; Mgr. Kateřina Štefková; doc. Mgr. Karel Vostárek 

Studentská komora: 
MgA. Zuzana Černá – on-line; Kateřina Volánková; Daniel Toman

Omluveni: Vojtěch Klinger; Tomáš Ráliš

Přítomní hosté: 
doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU; Mgr. Michal Somoš, proděkan DAMU; Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU; Mgr. Lukáš Prokop, právník AMU; doc. Mgr. Jan Štěpánek, vedoucí KS; MgA. Viktorie Schmoranzová, Ph.D., ředitelka ds DISK; MgA. Pavel Morávek

Úvodem přivítala předsedkyně AS přítomné a seznámila je s programem jednání. Informovala, že byla požádána o rozšíření programu o schválení změny pravidel přijímacího řízení pro bakalářský studijní program v angličtině Authorial Acting.  Všichni přítomní senátoři vyjádřili souhlas s předloženým programem.


1. Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů na DAMU pro a.r. 2023/2024 – předkládá proděkan Somoš

Mgr. Somoš s odkazem na předem zaslané podklady tyto stručně okomentoval. 

Diskuse:
Doc. Vostárek vyjádřil obavu, že dva roky studia oboru dramatická výchova nejsou vždy dostatečné vzhledem k předpokladům některých uchazečů. Mgr. Štefková vyjádřila souhlas s touto obavou. Doc. Šrámek navrhl předběžnou konzultaci, při které by se zjistila úroveň, zájem a předpoklady uchazečů, což se ale v praxi děje.
          

Usnesení: AS DAMU schvaluje Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů na DAMU pro a.r. 2023/2024 v předložené podobě.

             Pro: 7
             Proti: 0      
             Zdržel se: 1


2.    Střednědobý výhled financování DAMU – předkládá tajemník fakulty Sedláček

Tajemník DAMU podrobně okomentoval střednědobý výhled financování DAMU (střednědobý rozpočet), který spolu s výhledem financování ds DISK obdrželi členové AS DAMU předem. Dr. Sedláček detailně zmínil projekty NPO a JAK a možnosti jejich využití při financování, více přiblížil rozdělování finančních prostředků na úrovni jednotlivých součástí. Střednědobý výhled financování ds DISK krátce okomentovala i ředitelka ds DISK.

Diskuse:
Na žádost předsedkyně AS DAMU a dalších členů AS DAMU okomentoval dr. Sedláček podrobněji příjmy z pronájmů a připravované projekty programového financování, zejména modernizaci audiovizuální a světelné techniky.

MgA. Černá se dotázala na finanční spoluúčast na spolupráci se Švandovým divadlem. Tajemník informoval o tvorbě Fondu rozvoje DAMU, který bude využit pro fázi udržitelnosti projektu NPO. V jednání jsou podmínky spolupráce se Švandovým divadlem a plánování tvorby a využití fondu s rektorátem. Nové prostory budou k dispozici výhradně DAMU.

Dr. Lázňovský se dotázal na změny v rozdělování příspěvku. Dr. Sedláček informoval, že rozdělení příspěvku mezi jednotlivé součásti (fakulty a rektorát) směřuje k postupnému vyrovnání rozdílů (25 % příspěvku AMU pro každou součást). Pro DAMU to znamená relativní navýšení příspěvku, respektive zvýšení výnosů v tomto zdroji financování.

Na dotaz Dr. Lázňovského ohledně procesu schvalování střednědobého výhledu financování DAMU informoval tajemník DAMU, že AS DAMU ho projednává, AS AMU schvaluje. Aktualizací střednědobého výhledu financování je de-facto návrh rozpočtu DAMU, který AS DAMU schvaluje jednou ročně.

V reakci na dotaz Dr. Lázňovského na nejlepší načasování zřízení fondů kateder dr. Sedláček odpověděl, že není časové omezení, ale kvůli provozním důvodům by jejich zřízení neodkládal.

Během projednávání tohoto bodu se na jednání dostavili doc. Adámek, K. Volánková a D. Toman, kterým dřívější účast neumožnily pracovní a studijní povinnosti.

    
3.    Dopis doc. Mgr. Jana Štěpánka Mgr. Milanu Davidovi – předkládá p. Pavel Morávek

K jednání AS DAMU se připojil MgA. Pavel Morávek, absolvent KS, který omluvil neúčast Mgr. Milana Davida. Informoval, že v nepřítomnosti p. Davida netrvá na projednávání osobní korespondenci doc. Štěpánka a Mgr. Davida. Mgr. Prokop, právník AMU, informoval, že výše uvedená korespondence souvisí s pracovně-právním sporem, který řeší vedení AMU a DAMU spolu s právníky AMU a Mgr. Davida.

MgA. Morávek se v následujícím soustředil na vlastní vztah ke katedře scénografie a jejímu vedení. Dotázal se na důvod zákazu jeho přístupu na KS, na což doc. Štěpánek reagoval, že takový zákaz nebyl vydán. P. Morávek byl pouze jednou napomenut při návštěvě kanceláře doc. Štěpánka v době jeho nepřítomnosti. Budoucí návštěvy p. Morávka podléhají předchozí domluvě školitele, či garanta doktorského studia s vedením katedry. Je nutné společně definovat pedagogický účel a přesné časové rozpětí návštěvy. Doposud nebylo vedení katedry s případnou pedagogickou činností p. Morávka na KS seznámeno, tudíž s ní nepočítá a nebyla začleněna do rozvrhu.

P. Morávek informoval členy AS DAMU o domněnce, že doc. Štěpánek nemá zájem o přijímání studentů SUPŠ, kde MgA. Morávek působí jako pedagog. J. Štěpánek reagoval, že ze šesti přihlášených studentů SUPŠ byli přijati čtyři a ke studiu nastoupili 3, což nepovažuje za diskriminační. Zdůraznil, že důležité je širší vzdělání studentů. Úzká specializace, nízký věk studentů SUPŠ a jejich návyky mohou být komplikací při jejich dalším odborném vzdělávání na DAMU. Navíc pedagogové SUPŠ nejsou mnohdy spojeni s divadelní praxí. Doc. Štěpánek tedy vidí problém v systému a jeho postoj vůči SUPŠ v žádném případě nesouvisí s osobou p. Morávka. Vedoucí KS zmínil vysokou úroveň svých současných studentek, absolventek SUPŠ.

Diskuse:
Na dotaz několika členů AS DAMU na přesný důvod účasti MgA. Morávka na jednání AS DAMU, p. Morávek informoval, že chtěl být ujištěn o vztahu vedení KS ke své osobě, k SUPŠ a jejím studentům a chtěl prodiskutovat osobní korespondenci mezi doc. Štěpánkem a Mgr. Davidem.

Závěrem shrnula doc. Salzmannová, že AS DAMU vyhověl žádosti MgA. Morávka, aby byl vyslechnut, rozumí jeho důvodům k účasti na jednání AS DAMU, senát však není platformou pro řešení osobních rozdmýšek mezi zaměstnanci. 


4.    Změna pravidel přijímacího řízení pro bakalářský studijní program v angličtině Authorial Acting – předkládá prod. Somoš

K návrhu na změnu pravidel přijímacího řízení pro bakalářský studijní program v angličtině Authorial Acting, a to změnu termínu podání přihlášky z 1. 2. 2023 na 1. 3. 2023 a změnu termínu konání přijímací zkoušky z 13.-17. 2. 2023 na 13.-17. 3. 2023, který na návrh prod. Somoše tlumočila doc. Salzmannová, neměl nikdo z přítomných senátorů výhrady ani připomínky.  

Usnesení: AS DAMU schvaluje změnu pravidel přijímacího řízení pro bakalářský studijní program v angličtině Authorial Acting, tj. změnu termínu podání přihlášky z 1. 2. 2023 na 1. 3. 2023 a změnu termínu přijímací zkoušky z 13.-17. 2. 2023 na 13.-17. 3. 2023.

    Pro: 11
    Proti: 0
    Zdržel se: 0

5.    Různé

Děkan DAMU poděkoval senátorům za spolupráci v minulém a.r. a poprosil, aby další jednání AS DAMU proběhlo ještě v prosinci t.r. Doc. Salzmannová a Mgr. Dočekal připomněli, že je třeba se vrátit k širší diskusi o ds DISK. V této souvislosti informoval na žádost děkana DAMU prod. Somoš o probíhající anketě o ds DISK, o konání moderované diskuse o ds DISK a o probíhajícím průzkumu u jednotlivých kateder ohledně jejich požadavků na ds DISK. Doc. Tománek zmínil jmenování rady ds DISK, členové AS DAMU byli seznámeni s jejím složením. Doc. Štěpánek ocenil přechozí jednání AS DAMU ohledně dílen, které přispělo k jejich zachování. Předsedkyně AS DAMU uzavřela, že za účasti ředitelky ds DISK bude na příštím jednání AS podrobně jednáno o ds DISK včetně diskuse o výstupech z probíhajících anket a průzkumů. Mgr. Dočekal vyzval, aby všichni senátoři formulovali a na příštím jednání AS DAMU prezentovali svoje požadavky na ds DISK. 

Doc. Vostárek informoval, že ke konci kalendářního roku končí jeho pracovní poměr na DAMU a bude tudíž třeba ho v AS DAMU nahradit.

Závěrem poděkovala předsedkyně AS DAMU všem přítomným za účast a pozvala je na příští jednání, jehož termín bude upřesněn. 
      
Zapsala: Ing. Ilona Legová

Schválila: doc. MgA. Eva Salzmannová, v.r.
 

8. listopadu 2022