VÝNOS DĚKANKY Č. 3/2020 - JEDNACÍ ŘÁD OBOROVÝCH RAD DAMU 

č. j. 200/20/00004
PID 392333

 

V souladu s § 47 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen „zákon“) a v souladu čl. 31–37 Studijního a zkušebního řádu AMU byl stanoven tento jednací řád oborových rad Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „DAMU“):

Článek 1

 1. Na DAMU jsou ustaveny oborové rady doktorských studijních programů, které mají platnou akreditaci.
   
 2. Oborová rada je iniciačním a dohlížecím orgánem, garantujícím patřičnou úroveň doktorského studia.
   
 3. Členy oborové rady jmenuje děkan především z řad akademických pracovníků fakulty a dalších význačných osobností oboru. V souladu s čl. 4 odst. 12 písm. b Akreditačního řádu AMU, má oborová rada nejméně 7 členů, které jmenuje děkan, přičemž nejméně jeden z nich není akademickým pracovníkem zařazeným na DAMU.
   
 4. Předsedou oborové rady je podle § 47, odst. 6 zákona garant doktorského studijního programu.
   
 5. Funkční období členů oborové rady je čtyřleté.
   
 6. Člena oborové rady odvolává děkan, pokud člen:
  a) přestal plnit povinnosti vyplývající z jeho funkce,
  b) přestal splňovat odborné a formální požadavky pro výkon funkce.
   
 7. Funkce člena oborové rady dále zaniká:
  a) uplynutím doby, na kterou byl jmenován,
  b) žádostí člena o uvolnění z funkce,
  c) zánikem akreditace pro daný doktorský studijní program.
   
 8. Předseda oborové rady může na základě souhlasu vedení DAMU určit pro administrativní agendu oborové rady administrativního pracovníka, který plní jím zadané úkoly související s činností oborové rady.

Článek 2

 1. Zasedání oborové rady jsou svolávána a řízena předsedou oborové rady dle potřeb a běhu doktorských studií a úkolů oborových rad daných zákonem a vnitřními předpisy a normami AMU a DAMU. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání oborové rady, požádá-li o to děkan fakulty.
   
 2. Zasedání oborové rady se koná nejméně jedenkrát v akademickém roce.
   
 3. Účast člena oborové rady na zasedání je nezastupitelná.
   
 4. Děkan a proděkani se mohou účastnit jednání oborové rady s hlasem poradním. Další osoby se mohou účastnit jednání, pokud jim účast umožní oborová rada.
   
 5. Zasedání oborové rady jsou neveřejná, nerozhodne-li její předseda jinak.
   
 6. Oborová rada zejména:
  a) navrhuje děkanovi složení přijímací komise pro konkrétní studijní program doktorského studia,
  b) na návrh předsedy oborové rady schvaluje každému studentovi doktorského studijního programu školitele,
  c) schvaluje individuální studijní plány, které předkládají školitelé po projednání se studenty doktorského studia,
  d) schvaluje témata (zaměření) disertačních prací předložená školiteli, resp. změny témat,
  e) do konce akademického roku projedná a případně zhodnotí sebehodnotící zprávy každého studenta podle dosažených výsledků a informuje děkana,
  f) navrhuje děkanovi složení komise pro obhajobu disertačních prací,
  g) na návrh předsedy oborové rady schvaluje oponenty disertačních prací,
  h) navrhuje děkanovi složení komise pro státní doktorskou zkoušku.

Článek 3

 1. Oborová rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo jinak účastna (videokonference) nadpoloviční většina všech jejích členů.
   
 2. Ke schválení usnesení je potřebná nadpoloviční většina zúčastněných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.Hlasování se může provádět aklamací nebo je tajné, pokud se oborová rada o této formě hlasování dohodne předem. Pokud by si jediný člen přál, aby hlasování bylo tajné, je mu vyhověno.
   
 3. Oborová rada může schvalovat návrhy rovněž postupem per rollam. K přijetí rozhodnutí je v tomto případě nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů oborové rady.Lhůta pro vyjádření členů oborové rady nesmí být kratší než pět pracovních dnů. Součástí zápisu z nejbližšího zasedání oborové rady je hlasovací protokol, ve kterém je uvedeno, kolik členů bylo pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování v určené lhůtě nezúčastnilo. Projeví-li s tímto způsobem hlasování ve lhůtě pro vyjádření nesouhlas alespoň jeden člen oborové rady, nelze tímto způsobem hlasovat a musí být svoláno zasedání oborové rady.
   
 4. Ze zasedání oborové rady se pořizuje zápis. Zápis obsahuje zejména usnesení o návrzích na složení přijímací komise, návrzích na složení komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce, výroční hodnocení doktorandů. Zápis se zasílá děkanovi a v listinné podobě je evidován na sekretariátu děkana, případně dalším způsobem, pokud to stanoví vnitřní předpisy a vnitřní normy AMU.

Článek 4

 1. Zrušuje se Jednací řád oborových rad Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne 12. září 2017.
   
 2. Tento jednací řád byl projednán v rámci kolegia děkanky dne 13. května 2020.
   
 3. Tento jednací řád byl projednán a schválen AS DAMU dne 18. června 2020.
   
 4. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 22. června 2020.

 

V Praze dne 22. 6. 2020

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová
děkanka DAMU

9. července 2020