VYHLÁŠKA  PRODĚKANA  PRO  STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI  DAMU

k uzavření ročníků v akademickém roce 2021/22 a zápisům do vyšších ročníků studia v bakalářských a magisterských studijních programech.

Zápisy do vyššího ročníku: 

V době od 1. 6. 2022 do 14. 9. 2022 si všichni studenti elektronicky v KOSu podají žádost o zápis do vyššího ročníku. Pokud budou v době podání žádosti o zápis splněny všechny studijní povinnosti, bude zápis automaticky schválen, v opačném případě bude student před skončením doby pro zápis kontaktován studijním oddělením (dále jen SO).

V mimořádných případech je možné k zápisu do vyššího ročníku využít náhradní termín 15. – 30. 9. 2022, kdy je nutná osobní návštěva na SO.

Upozornění: Zápis volitelných a povinně volitelných předmětů pro zimní semestr dalšího akademického roku začne 19. 9. 2022 a bude dostupný pouze studentům řádně zapsaným do vyššího ročníku.

Změny v zápisu předmětů pro LS 2021/22 a výjimky ze studia: 

Do konce období výuky v LS (tedy do 20. 5. 2022 včetně) mohou studenti ve výjimečných případech (které nenastaly zaviněním či nedbalosti studenta) požádat o zápis či zrušení zápisu volitelných a povinně volitelných předmětů v tomto semestru.

Po začátku zkouškového období nelze zapsané předměty vyškrtnout!

O uznání předmětů je třeba požádat na začátku probíhajícího semestru.

O výjimku ze studia (rozložení ročníku, sloučení ročníků, přesunutí předmětů nebo přerušení studia) za akademický rok 2021/2022 je třeba požádat v dostatečném časovém předstihu, aby o žádosti mohlo být rozhodnuto před vlastním zápisem do vyššího ročníku.

Hlavní a povinné předměty bez možnosti opakovaného zápisu lze přesunout do následujícího semestru nebo do následujícího akademického roku jen ve zcela výjimečných případech a ze závažných důvodů (např. zdravotní, rodinné, sociální či jiné důvody, které zabraňují ve splnění studijních povinností a které student hodnověrným způsobem prokáže patřičnými doklady) dle článku 12 Studijního a zkušebního řádu.

Upozornění: Pokud zapsané volitelné a povinně volitelné předměty ukončíte neúspěšně, nijak to neohrozí Vaše další studium, neomezí Vás to v zápise do dalšího ročníku, nezakládá to povinnost platit jakékoliv poplatky a udělená klasifikace N nebo F se neobjeví na Vašem Dodatku k diplomu. Jediným omezením je nesplnění kritérií pro prospěchové stipendium za daný akademický rok (viz. čl. 4 Stipendijního řádu AMU).

Zkouškové období pro LS 2021/22: 

Výuka v letním semestru 2021/22 bude ukončena v pátek 20. 5. 2022.

Řádné zkouškové období LS proběhne od 23. 5. do 30. 6. 2022 – do tohoto termínu musí být vypsány všechny řádné termíny zkoušek. Pedagog je povinen vypsat dostatečný počet zápočtových a zkouškových termínů úměrně k počtu studentů zapsaných v předmětu.

Období pro opravné a náhradní termíny zkoušek je od 1. 9. do 14. 9. 2022. Toto období není určeno k vypsání prvních řádných termínů zkouškového období.

Pedagog je povinen zapsat splnění každého předmětu do KOSu do pěti pracovních dnů po udělení klasifikace (čl. 26 odst. 12 SZŘ). KOS bude pro zapisování klasifikace otevřen do 21. 9. 2022. Předměty, která nebudou mít do tohoto termínu uzavřenou klasifikaci, budou považovány za ukončeny neúspěšně (N u zápočtů, F u zkoušek) a dle role daného předmětu v studijním plánu jednotlivých studentů může takový postup vést k ukončení studia pro nesplnění studijních povinností dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách!

Pedagogům je doporučeno včas zkontrolovat, že mají v KOSu správně nastaveny všechny parametry pro udělení klasifikace vyučovaných předmětů. V případě zjištěných nedostatků kontaktujte neprodleně studijní oddělení, které poskytne potřebnou pomoc s jejich řešením. Po uzavření KOSu (21. 9. 2022) semestru nebude možné klasifikaci zapisovat dodatečně.

Student je povinen prostřednictvím informačního systému KOS průběžně sledovat plnění svých studijních povinností a případné problémy či nejasnosti včas konzultovat s pedagogem, katedrou či studijním oddělením (čl. 20 odst. 2 písm. c) SZŘ).

Upozornění: Studenti, kteří chtějí žádat o prospěchové stipendium dle čl. 4. Stipendijního řádu AMU, musí všechny zkoušky a zápočty úspěšně složit v řádném termínu v řádném zkouškovém období, tedy do konce června 2022!

Státní závěrečné zkoušky, odevzdání VŠKP a ukončení studia: 

Studenti přihlášení k státní závěrečné zkoušce nebo k postupové zkoušce (dále jen SZZ) v červnu a září 2022, musí mít ročník uzavřený nejpozději den před konáním příslušné státní zkoušky, tj. splněný studijní plán příslušného studia, požadovaný počet kreditů (bakalářské tříleté studium 180, magisterské čtyřleté studium 240, navazující magisterské dvouleté studium 120). Veškeré klasifikace musí být zapsané v systému KOS.

Diplomová, resp. bakalářská písemná práce (dále jen VŠKP) se odevzdává v jednom vázaném vyhotovení (v tvrdých deskách) a zároveň elektronicky v KOSu nejpozději jeden měsíc před konáním SZZ. Není potřeba odevzdávat VŠKP na CD nosiči, jak stanovuje Výnos rektora 4/2006 resp. 2/2006!

Podrobný přehled postupů a povinnosti pro studenty přihlášené k SZZ naleznete v Pokynech ke státním bakalářským a magisterským zkouškám vydaných děkanem DAMU dne 17. 12. 2021 zde.

Začátek akademického roku 2022/23: 

Období zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS akademického roku 2022/23 do systému KOS je stanoveno od 19. 9. do 16. 10. 2022 (čl. 21 odst. 2 a 3 SZŘ).

Výuka v zimním semestru 2022/2023 bude zahájena 3. 10. 2022 a potrvá do 23. 12. 2022.  

Imatrikulace nově přijatých studentů všech proběhne 3. 10. 2022 od 10:00 v Sále Martinů. Orientační dny pro nově přijaté studenty proběhnou 4. – 7. 10. 2022.

Shromáždění akademické obce v Divadle DISK při příležitosti začátku nového akademického roku proběhne 3. 10. 2022 od 14:00.

Promoce absolventů DAMU v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech proběhne 24. 11. 2022 v Sále Martinů.

 

V Praze dne 17. 5. 2022

Mgr. Michal Somoš

proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost

Související linky:

Studijní a zkušební řád AMU v Praze

Výnos děkana DAMU 3/2021 – studium v bakalářských a magisterských programech

Pokyny ke státním závěrečným bakalářským a magisterským zkouškám v akademickém roce 2021/22

Stipendijní řád AMU v Praze

18. května 2022