VYHLÁŠKA Č. 1/2021 O ZASTUPOVÁNÍ A PROVOZU DAMU V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN (1. 7. 2021– 31. 8. 2021)

Přehled dovolených pracovníků administrativy a technické správy je k dispozici na sekretariátu děkana (Karlova 26, Praha 1).

Zastupováním děkana fakulty v neodkladných záležitostech budou v době jeho dovolené pověřeni proděkani: doc. Marek Bečka, doc. Alice Koubová a Mgr. Michal Somoš.  

Zastupováním tajemnice fakulty budou v případě její nepřítomnosti pověřeni:

 • v neodkladných ekonomických záležitostech paní Hana Schreiberová, vedoucí hosp. odd. DAMU
 • v neodkladných provozních záležitostech fakulty, včetně povolení ke vstupu do budovy mimo provozní dobu, vedoucí Technické správy DAMU pan Ing. Antonín Loský

Provoz fakulty:

 • pro administrativu, údržbu a pedagogy je fakulta přístupná pouze v pracovní dny od 7 hod. do 20 hod.;
 • přístup pro studenty: pokud to epidemiologická situace umožní a nezhorší se situace, nebudou vydána nějaká omezující opatření k chodu a provozu VŠ – studentům bude povolen přístup na fakultu pouze ve všední/pracovní dny od 7 do 20 h, a to na základě řádně vyplněného a schváleného povolení (pro tyto účely se použije formulář pro povolení vstupu do budovy fakulty mimo provozní dobu – k dispozici ZDE nebo na sekretariátech kateder)
 • objekt Tržiště 20 (pro KVD, KATaP, KS) – objekt bude pro pedagogy a studenty uzavřen v období od 12. 7. do 1. 8. 2021 (pokud bude pedagog ve zcela výjimečných případech potřebovat využít po tuto dobu prostory své katedry, lze tak učinit na základě zaslání požadavku tajemnici HAMU a po schválení děkanem HAMU), od 2.8.2021 pak bude otevřen ve všední dny od 8:00 do 18:00 hod., o víkendu pak od 9:00 do 18:00 hod. – režim vrátnice v Hartigovském i Lichtenštejnském paláci – viz blíže vyhláška děkana HAMU č. 10/2021 o provozu v době letních prázdnin 2021 na HAMU (na webu HAMU).  
 • administrativa – pracovní doba se nemění, úřední hodiny jsou počínaje středou 7. 7. 2021 (do 31. 8. 2021) omezeny na 9 - 14 hod.
 • sekretariát děkana: pokrytí sekretariátu je zajištěno v průběhu celého období letních prázdnin. Interní pošta bude od středy 7. 7. do pátku 20. 8. odbavována pouze v úterý a čtvrtek. Od pondělí 23. 8. opět standardně každodenně.
 • vrátnice DAMU (Karlova) – režim se nemění, provoz zůstává nepřetržitý (24/7)

Vstup do budovy fakulty: s ohledem na ukončení povinnosti testování zaměstnanců a studentů vysokých škol se od 1.7.2021 ruší veškeré kontroly na vrátnici DAMU z hlediska prokázání negativního testu na COVID-19, platného očkování či prodělání onemocnění COVID v posledních 180 dnech.

Studijní oddělení (SO): úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí – čtvrtek od 10:00 do 13:00 hod.; od pondělí 19. 7. 2021 do pátku 13. 8. 2021 je SO uzavřeno (neodkladné a urgentní záležitosti je možné řešit se SO DAMU pouze po předchozí telefonické nebo emailové dohodě).

Počítačová učebna: bude již od 26. 6. 2021 do 29. 8. 2021 z důvodu stavebně – investiční akce výstavby nového výtahu ve Středního traktu zcela uzavřena. Počítače na chodbách v ostatních traktech budovy zůstávají v provozu.

Knihovna DAMU (letní provoz): studovna nebude z důvodu probíhající stavební akce (nový výtah Střední trakt) k dispozici, a to až do 29.8.2021 – otevřena bude až 30.8.2021.

Otvírací doba knihovny:

 • Od 1. 7. do 16. 7. 2021: standardní otvírací doba, tj. pondělí – čtvrtek (pouze zkrácené úřední hodiny od 10h do 16h) + pátek 10-13h
 • Od pondělí 19. 7. 2021 do pátku 6. 8. 2021 bude knihovna zcela uzavřena
 • Od 9. 8. do 27. 8. 2021: omezený provoz – úterý a čtvrtek od 10h do 16 h
 • Od pondělí 30.8. 2021 + září: standardní režim - otevřeno pondělí až pátek (po – čt: 10 -17 hod., pá 10-13h)

Stavební práce a provozní omezení:

 • upozornění: ve Středním traktu probíhá od konce června 2021 výstavba nového výtahu – víceméně celý trakt nebude po celou dobu letních prázdnin k dispozici (prostor staveniště), včetně šaten a sprch u malého sálu – vyjma ZS DAMU a tanečních sálů (přístupy na sály ve speciálním režimu dle podmínek stavby, případně náhradními cestami z traktu Karlova – viz detailně zápis z kolegia děkana dne 9.6.2021)

Od středy 1. 9. 2021 bude obnoven normální provoz fakulty.

Ing. Iva Štveráková, v.r.                                  doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, v.r.

tajemnice fakulty                                            děkan fakulty

 

29. června 2021