VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE DAMU (IP AMU 2020) - OKRUH 2 - VYHLÁŠENÍ A VÝSLEDKY

Výsledky

Výsledky vnitřní soutěže DAMU (IP AMU 2020) - okruh 2 / XLS

Vyhlášení

V souladu s Institucionálním plánem AMU v Praze pro období 2019–2020 a výnosem rektora č. 14/2019 (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterými se řídí zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu (dále jen IP) pro rok 2020 děkanka DAMU vyhlašuje

VNITŘNÍ SOUTĚŽ DAMU v rámci IP AMU pro rok 2020 PRO OKRUH 2 – „PODPORA PEDAGOGICKÉ PRÁCE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ, PROFILACE A INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ÚROVNI PŘEDMĚTŮ/KURZŮ“ a její pravidla rozdělování finančních prostředků na Divadelní fakultě

Termín pro podávání žádostí v okruhu 2: nejpozději do pátku 7. února 2020 (12 hod.).

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V RÁMCI TOHOTO OKRUHU

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů

Předkládané projekty by měly zejména klást důraz na zajišťování a zvyšování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových, popřípadě inovací stávajících, předmětů/kurzů. Lze také žádat o prostředky na pedagogické vedení tvůrčí činnosti studentů v rámci i nad rámec studijního programu, resp. v rámci či nad rámec pracovního úvazku daného akademického/pedagogického pracovníka.

V projektu lze žádat jak o prostředky na materiál a služby spojené s realizací a naplňováním konkrétního projektového záměru, na přístrojové a jiné vybavení (literatura apod.), na cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi studentů zapojených do projektu), ale také na mzdové náklady pedagoga zapojeného do realizace projektu (hlavního řešitele, spoluřešitelů, externích pedagogů), ať už formou jednorázové mimořádné odměny či osobního příplatku nebo formou DPP. V každém uvedeném případě lze však prostředky z tohoto okruhu 2 IP garantovat pouze do konce roku 2020.

Kdo může žádat o grant a způsob a forma podání žádosti

O grant může požádat kterýkoli pedagogický pracovník DAMU (hlavní řešitel projektu) prostřednictvím své katedry. Zpracovanou a podepsanou žádost hlavní řešitel projektu předá k vyjádření a podpisu vedoucímu své katedry. Následně sekretariát katedry (tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry) předá ve stanoveném termínu svodně za katedru všechny shromážděné a podepsané projekty podané v rámci tohoto okruhu 2.

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Všechny projekty za danou katedru předává tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry v písemné podobě na sekretariát děkanky DAMU, a dále elektronicky na adresu olga.vlckova@damu.cz, a to nejpozději do 7. února 2020 do 12 hodin.

Hodnocení projektů

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU, předseda/člen AS DAMU, a to do 14 dnů po datu uzávěrky.

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder (tajemníků/tajemnic kateder nebo projektových manažerů/manažerek kateder), seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU a na úřední desce fakulty.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti

 • název projektu + jeho anotace (anotaci/popis projektu lze uvést ve formě přílohy formuláře),
 • tematický okruh,
 • časový harmonogram/termín řešení projektu od - do,
 • údaje o řešiteli, tzn. jméno, příjmení, strukturované CV, katedra,
 • případní spoluřešitelé, vč. odůvodnění jejich zapojení, a jejich podíl na řešení projektu,
 • název předmětu/kurzu a popis cílové skupiny projektu a počet studentů, kterých se inovační změny studijních programů budou týkat,
 • cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle dosáhnout,
 • přínos projektu k rozvoji fakulty - oboru,
 • doporučení příslušné katedry (vedoucího katedry), včetně vyjádření, jaký přínos tento projekt pro katedru, pro obor a pro fakultu má,
 • rozpočet (konkrétně: na co budou prostředky použity, na pokrytí jakých nákladů jsou prostředky žádány v návaznosti na stanovené cíle, v jaké struktuře a výši, vč. časového plánu čerpání požadovaného rozpočtu a uvedení konečného termínu dočerpání grantu).

Změny projektu

Podstatné změny ve výstupech, harmonogramu realizace a změny v rozpočtu přesahující 20 % podléhají schválení děkankou, resp. tajemnicí fakulty. O veškerých těchto změnách řešitel také informuje projektovou manažerku Olgu Vlčkovou (olga.vlckova@damu.cz) s dostatečným předstihem.

Závěrečné zprávy

Každý řešitel projektu je povinen dodat v písemné podobě na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu olga.vlckova@damu.cz) závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doložit relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla, apod.), a to v termínu do 1 měsíce po ukončení projektu, nejpozději do 18. prosince 2020, resp. u projektů probíhajících ještě i v prosinci 2019 je možné odevzdat závěrečnou zprávu nejpozději do 4. ledna 2021.

Struktura požadované závěrečné zprávy

 • Název podpořeného projektu.
 • Složení řešitelského týmu (vč. dalších participujících osob).
 • Výše poskytnuté finanční podpory.
 • Stručný popis a zhodnocení projektu (cíle, vznik a průběh realizace projektu, poznatky a zkušenosti získané díky realizaci projektu, zhodnocení přínosů projektu, úspěšnosti projektu a výsledné podoby řešeného projektu s ohledem na vytyčené cíle a z hlediska vzdělávací činnosti a dalšího rozvoje fakulty, příp. včetně srovnání s výchozími představami, atd.).
 • Zhodnocení udržitelnosti pedagogické inovace a možnosti jejího standardního zapojení do pedagogické činnosti.
 • Přehled výdajů a zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků.
 • Přílohy.
 • Zpracoval.
 • Datum.

 

V Praze dne 8. ledna 2020

 

Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová v. r.

děkanka DAMU

9. ledna 2020