VYHLÁŠENÍ TVŮRČÍCH A SOCIÁLNÍCH STIPENDIÍ

Děkan Divadelní fakulty AMU v souladu se Stipendijním řádem AMU vyhlašuje přijímání žádostí o

1. FAKULTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM V TÍŽIVÉ SITUACI

Fakultní sociální stipendia jsou přiznávaná studujícím zejména v případech, kdy jejich tíživá sociální situace brání úspěšnému plnění studijních povinností. Žádost musí být doplněná doklady prokazujícími její oprávněnost (např. doklady o příjmech rodiny, rodný list dítěte, potvrzení o sociální tísni od Úřadu práce, potvrzení o studiu sourozenců, zdravotní potvrzení, potvrzení z úřadu práce, nájemní smlouva apod.). Žádat mohou také státní sociální stipendisté. V žádosti musí být rozepsané příjmy, výdaje a sociálně-ekonomická situace, ve které se studující nachází. Studijní oddělení zajistí vyjádření vedoucí*ho příslušné katedry. Stipendijní komise při posuzování žádosti přihlíží zejména k: 
•    Sociální situaci 
•    Dosaženým studijním a tvůrčím výsledkům
•    Stipendiím přiznaným v minulosti
•    Aktuálnímu studijnímu stavu (rozložení studia, čekatelství na SZZ atd.)
•    Vyměřeným poplatkům za studium na AMU v minulosti

2. TVŮRČÍ STIPENDIUM ZA VYNIKAJÍCÍ UMĚLECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ NEBO INOVAČNÍ VÝSLEDKY

Stipendium se přiznává za mimořádné umělecké, vědecké, vývojové, výzkumné a inovační výsledky. Návrh na přiznání tvůrčího stipendia podává vedoucí katedry nebo studující, který*á může navrhnout sebe nebo jinou*ého studující*ho. K návrhu je potřeba přiložit doklady prokazující jeho oprávněnost (např. přehled festivalových účastí nebo ocenění, přehled mediálních ohlasů, přehled mimoškolní činnosti) a musí být dostatečně a podrobně zdůvodněn s konkrétním uvedením, v čem spočívá mimořádnost tvůrčího výsledku. Pokud vedoucí katedry předloží víc než jeden návrh (tj. návrh na přiznání stipendia více než jedné*omu studující*mu), je nutné uvést prioritizaci (označte 1–3, kde 1 je nejvyšší priorita). 

Žádosti a návrhy o všechny druhy stipendií se podávají na předepsaných formulářích, zveřejněných na webu fakulty, kde najdete i plné znění Stipendijního řádu AMU.

Žadatelem*kou / navrhovatelem*kou PODEPSANÉ ŽÁDOSTI / NÁVRHY PODÁVEJTE DO 30.4. 2023:

  • osobně -> na studijním oddělení DAMU 
  • doporučeně poštou -> AMU v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
  • datovou schránkou -> ikwj9fx

Na žádosti a návrhy podané po termínu nebo bez podpisu nebude brán zřetel!

  • O přiznání stipendií rozhodne děkan DAMU dle návrhu Stipendijní komise DAMU do konce května 2023.
  • V průběhu roku můžou požádat o STÁTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM studující, jejichž rodiče na ně mají nárok na přídavek na dítě a příjem rodiny nepřevyšuje 1,5násobek životního minima. Tuto skutečnost dokládají předložením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, vydaným Úřadem práce. Nejlépe v aktuálním období, za které žádáte.
  • Více informací o jednotlivých stipendiích naleznete také na straně 26 Průvodce studiem.

doc. Mgr. et. MgA. Karel František Tománek, v.r., děkan DAMU 
Mgr. Kateřina Maxová, vedoucí Studijního oddělení DAMU

5. dubna 2023