VYHLÁŠENÍ TVŮRČÍCH A SOCIÁLNÍCH STIPENDIÍ

Děkan Divadelní fakulty AMU v souladu se Stipendijním řádem AMU vyhlašuje přijímání žádostí o

1. FAKULTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM V TÍŽIVÉ SITUACI 

Fakultní sociální stipendia jsou přiznávaná studentům/-kám zejména v případech, kdy jejich tíživá sociální situace brání úspěšnému plnění studijních povinností a taková situace nenastala jejich zaviněním. Žádost je potřeba doplnit doklady prokazujícími její oprávněnost (např. doklady o příjmech rodiny, rodný list dítěte, potvrzení o sociální tísni od sociál. úřadu, potvrzení o studiu sourozenců, zdravotní potvrzení, potvrzení z úřadu práce, nájemní smlouva apod.). Žádat mohou také státní sociální stipendisté. V žádosti musí být rozepsané příjmy, výdaje a sociálně-ekonomická situace ve které se student nachází. Studijní oddělení zajistí vyjádření vedoucího příslušné katedry. Stipendijní komise při posuzování žádosti přihlíží zejména k:  

 • Sociální situaci studenta/-ky 

 • Dosaženým studijním a tvůrčím výsledkům 

 • Aktuálnímu studijnímu stavu (rozložení studia, čekatelství na SZZ atd.) 

 • Stipendiím přiznaným v minulosti 

 • Vyměřeným poplatkům za studium na AMU v minulosti 

2. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

O státní sociální stipendium žádají studenti, jejichž rodiče na ně mají nárok na přídavek na dítě a příjem rodiny nepřevyšuje 1,5násobek životního minima. Tuto skutečnost dokládají předložením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, vydaným Úřadem práce.  

3. TVŮRČÍ STIPENDIUM ZA VYNIKAJÍCÍ UMĚLECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ NEBO INOVAČNÍ VÝSLEDKY

Stipendium se přiznává za mimořádné umělecké, vědecké, vývojové, výzkumné a inovační výsledky. Návrh na přiznání tvůrčího stipendia podává student/-ka, který/-á může navrhnout sebe nebo jiného/-ou studenta/-ku, nebo vedoucí katedry. K návrhu je potřeba přiložit doklady prokazující jeho oprávněnost (např. přehled festivalových účastí nebo ocenění, přehled mediálních ohlasů, přehled mimoškolní činnosti), nebo musí být návrh dostatečně a podrobně písemně zdůvodněn, s konkrétním uvedením, v čem spočívá mimořádnost tvůrčího výsledku, za který má být stipendium přiznáno. Pokud vedoucí katedry předloží víc než jeden návrh (tj. návrh na přiznání stipendia více než jednomu studentovi/-ce), je povinnou součástí každého návrhu jeho prioritizace vedoucím katedry (označte 1 – 3, kde 1 je nejvyšší priorita).  

 • Žádosti a návrhy o všechny druhy stipendií se podávají na předepsaných formulářích, zveřejněných na webu fakulty, kde najdete i plné znění Stipendijního řádu AMU (damu.cz  STUDIUM  STIPENDIA) 

 • Žadatelem / navrhovatelem PODEPSANÉ ŽÁDOSTI / NÁVRHY PODÁVEJTE  DO 6.5. 2022: 

 • osobně - na studijním oddělení DAMU 

 • poštou - na adresu AMU v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1 

Žádost / návrh doručte TAKÉ elektronicky (doc, pdf, rtf) na katerina.maxova@damu.cz ke stejnému datu. 

 • Na žádosti a návrhy podané po termínu nebo bez podpisu nebude brán zřetel! 

 • O přiznání stipendií rozhodne děkan DAMU podle návrhu Stipendijní komise DAMU do konce května 2022. 

doc. Mgr. et. MgA. Karel František Tománek, v.r. děkan DAMU  

Studijní oddělení DAMU, Mgr. Kateřina Maxová 

13. dubna 2022