VYHLÁŠENÍ TVŮRČÍCH A SOCIÁLNÍCH STIPENDIÍ - 2024

Děkan Divadelní fakulty AMU v souladu se Stipendijním řádem AMU vyhlašuje přijímání žádostí o:

1. FAKULTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM V TÍŽIVÉ SITUACI

Fakultní sociální stipendia jsou přiznávaná studujícím zejména v případech, kdy jejich tíživá sociální situace brání úspěšnému plnění studijních povinností. Žádost musí být doplněná doklady prokazujícími její oprávněnost (např. doklady o příjmech rodiny, rodný list dítěte, potvrzení o sociální tísni od Úřadu práce, potvrzení o studiu sourozenců, zdravotní potvrzení, potvrzení z úřadu práce, nájemní smlouva apod.). Žádat mohou také státní sociální stipendisté. V žádosti musí být rozepsané příjmy, výdaje a sociálně-ekonomická situace, ve které se studující nachází. Studijní oddělení zajistí vyjádření vedoucí*ho příslušné katedry. Stipendijní komise při posuzování žádosti přihlíží zejména k:

  • Sociální situaci
  • Dosaženým studijním a tvůrčím výsledkům
  • Stipendiím přiznaným v minulosti
  • Aktuálnímu studijnímu stavu (rozložení studia, čekatelství na SZZ atd.)
  • Vyměřeným poplatkům za studium na AMU v minulosti

2. TVŮRČÍ STIPENDIUM ZA VYNIKAJÍCÍ UMĚLECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ NEBO INOVAČNÍ VÝSLEDKY

Stipendium se přiznává za mimořádné umělecké, vědecké, vývojové, výzkumné a inovační výsledky. Návrh na přiznání tvůrčího stipendia podává vedoucí katedry nebo studující, který*á může navrhnout sebe nebo jinou*ého studující*ho. K návrhu je potřeba přiložit doklady prokazující jeho oprávněnost (např. přehled festivalových účastí nebo ocenění, přehled mediálních ohlasů, přehled mimoškolní činnosti), musí být dostatečně a podrobně zdůvodněn s konkrétním uvedením, v čem spočívá mimořádnost tvůrčího výsledku. Pokud vedoucí katedry předloží víc než jeden návrh (tj. návrh na přiznání stipendia více než jedné*omu studující*mu), je nutné uvést prioritizaci (označte 1–3, kde 1 je nejvyšší priorita).

Žádosti a návrhy o všechny druhy stipendií se podávají na předepsaných formulářích, zveřejněných na webu fakulty, kde najdete i plné znění Stipendijního řádu AMU (damu.cz -> STUDIUM -> STIPENDIA)

Žadatelem*kou/ navrhovatelem*kou PODEPSANÉ ŽÁDOSTI / NÁVRHY PODÁVEJTE DO 30.4. 2024:

  • osobně -> na studijním oddělení DAMU
  • doporučeně poštou -> AMU v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
  • datovou schránkou -> ikwj9fx

Na žádosti a návrhy podané po termínu nebo bez podpisu nebude brán zřetel.

O přiznání stipendií rozhodne děkan DAMU dle návrhu Stipendijní komise DAMU do konce května 2024.

V průběhu roku mohou požádat o STÁTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM studující, jejichž rodiče mají nárok na přídavek na dítě a příjem rodiny nepřevyšuje 1,5násobek životního minima. Tuto skutečnost dokládají předložením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, vydaným Úřadem práce. Nejlépe v aktuálním období, za které se žádá.

Více informací o jednotlivých stipendiích naleznete také na straně 26 Průvodce studiem

doc. Mgr. et. MgA. Karel František Tománek, v.r.                                                                                                                      děkan DAMU

19. března 2024