VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium níže uvedených navazujících magisterských studijních programů lhůtu pro podání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2022/2023 a způsob jejich podávání, podmínky přijetí do studia a způsob jejich podávání, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách Akademickým senátem DAMU dne 1.3.2022, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek, formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

Studijní programy a obory, pro které je vyhlašováno přijímací řízení:

N0215A310501 Režie činoherního divadla

(podání přihlášek od 2. 3. 2022 do 12. 5. 2022)

N0215A310503 Dramaturgie činoherního divadla

(podání přihlášek od 2. 3 .2022 do 12. 5. 2022)

N0215A310504 Produkce a management

(podání přihlášek od 2. 3. 2022 do 30. 5 .2022)

N0215A310034 Teorie a kritika divadelní tvorby

(podání přihlášek od 2. 3 .2022 do 30. 5 2022 a 22. 8. 2022)

N0215A310500 Directing of Devised and Object Theatre

(Application deadline 3rd of April 2022)

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek DAMU v sekci přijímací řízení.

 

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

 

2. března 2022