VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuji pro uchazeče o studium bakalářských a magisterských studijních programů 2020/2021 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu DAMU dne 21. června 2019, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny na úřední desce DAMU ve veřejné části internetových stránek DAMU.

15. července 2019

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

Děkanka DAMU

12. července 2019