VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuji mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny na Divadelní fakultě AMU pro akademický rok 2022/2023 podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů a způsob ověřování jejich plnění, které se vztahují na cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu DAMU dne 14.června 2022, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek, formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

(Tyto podmínky se vztahují na cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana. Tyto podmínky vychází v návaznosti na zákon č. 67 /2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a výnos rektorky AMU 5/2022 kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci studia a rozhodování v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. )

Studijní programy a obory, pro které je vyhlašováno přijímací řízení:

Bakalářské:

Režie-dramaturgie činoherního divadla (B0215A310006): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B0215A310014): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B0215A310004): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Scénografie alternativního a loutkového divadla (B8203,8203R062): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Scénografie (B8203, 8203R058): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Produkce (B0215A310007): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

 

Navazující magisterské programy:

Režie činoherního divadla (N0215A310036): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Dramaturgie činoherního divadla (N0215A310037): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (N0215A310023): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Scénografie – Kostým a maska (N0212A310006, D0N0006B): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Scénografie – Filmová scénografie (N0212A310006, D0N0006C): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Scénografie – Divadelní scénografie (N0212A310006, D0N0006A: podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

Produkce a management (N0413A310002): podání přihlášek od 20. 6. – 31. 7. 2022

 

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny na úřední desce DAMU ve veřejné části internetových stránek DAMU.

 doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

15. června 2022