VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE DAMU PRO ROK 2023

Soutěž má výzkumný charakter – jejím hlavním cílem je podpořit zkoumání, které s uměleckou praxí souvisí, doprovází ji, nebo jí pomáhá porozumět, dávat ji do kontextu, či vztahovat k reflexi světa kolem nás. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

 1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.
 2. Pro rok 2023 je soutěž vyhlášena pro jednoleté a dvouleté projekty řešené na fakultách s dobou realizace v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, resp. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024. Celoškolní projekty se nevyhlašují.
 3. Na podporu jednoho projektu, jehož výstupem může být vedle výstupů uplatnitelných do RIV také (nikoliv však výlučně) magisterská či disertační práce, lze žádat maximálně 250.000 Kč na každý rok řešení projektu. V praxi to tedy znamená, že projekt SGS může být součástí řešení magisterského, nebo disertačního projektu, ale v něčem ho musí překročit – například tím, že student potřebuje prostředky pro uskutečnění svého výzkumu (konzultace, výjezdy, kvalitativní, kvantitativní či performativní výzkum, konference, workshopy, ediční náklady, překlady, korektury, vlastní kurzy, spolupráce s dalšími subjekty), nebo že má ambici publikovat časopisecky (periodika uměleckého výzkumu, umělecko-vědná periodika, odborné časopisy) jako nadstandard. Nemůže sloužit pouze k dofinancování produkčních nákladů na představení, nebo jeho PR a nemá sloužit jako odměna za prosté sepsání magisterské či doktorské práce.
 4. Harmonogram 2. kola SGS 2023:
  * 9. ledna 2023 – vyhlášení 2. kola
  10. února 2023 ve 12h – uzávěrka pro podávání přihlášek
  * do 15. 1. 2024 -  odevzdání závěrečných zpráv o řešení projektu
 5. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu jednoletého projektu požadovat pouze v případě, že žadatel/ka doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Pokud jsou u dvouletého projektu požadovány ediční náklady, je třeba harmonogram naplánovat tak, aby rukopis, pokud při podání projektu již neexistuje, vznikl v prvním roce řešení projektu. Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.
 6. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

Přihlášky žadatelů z DAMU se podávají do 10. února 2023 do 12 hod. v elektronické i listinné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové.
Mailové adresy pro zaslání elektronické verze přihlášky: lucie.krutova@damu.cz a sgs@damu.cz (přihlášku, prosím, zaslat na obě tyto adresy).
 
Konzultace k přihláškám jsou možné a vítané – s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Alicí Koubovou, Ph.D. (alicekoubova@damu.cz) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě.

 

Doc. Alice Koubová, Ph.D., proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnosti DAMU                                       

MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

10. ledna 2023