VNITŘNÍ SOUTĚŽ DAMU/IP2015 - OKRUH 2 - 2. KOLO - VYHLÁŠENÍ A VÝSLEDKY

Výsledky

Vyhlášení

V souladu s výnosem rektora č. 8/2014 Pravidla vnitřní soutěže AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu (dále jen IP) pro rok 2015 děkanka DAMU vyhlašuje Vnitřní soutěž DAMU - IP 2015 - okruh 2 „TVŮRČÍ PRÁCE STUDENTŮ SMĚŘUJÍCÍ K INOVACI VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI“ - 2. kolo (ZS 2015).

Termín pro podávání žádostí: nejpozději do středy 14. října 2015 (16:00 hod.)

Zásady poskytování prostředků v rámci tohoto okruhu

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly sloužit k podpoře tvůrčí činnosti studentů DAMU, kteří by měli prokázat významný tvůrčí vklad v rámci daného studentského projektu.

Možné oblasti tvůrčí práce, které lze z okruhu 2 podpořit:

- klauzurní inscenace a práce, tvůrčí studentské projekty nad rámec studijních povinností (např. podporující tvůrčí spolupráci studentů napříč katedrami, apod.), vydávání studentských prací, workshopy, semináře či jiná tvůrčí studentská setkání, webové prezentace studentských prací, propagace tvůrčí činnosti spojená s jednotlivými projekty a podobně

Je možné žádat o prostředky na materiál (např. na vytvoření či pořízení rekvizit, kostýmů, apod. pro realizaci studentské práce/projektu), relevantní služby spojené s naplňováním daného projektového záměru, cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi – např. na pokrytí cestovních výdajů v případě projektu s výjezdem), nelze žádat o prostředky na mzdy.

Pozn. Výjezdy na festivaly nejsou součástí tohoto Okruhu 2 IP 2015, ale mohou být případně podpořeny z prostředků centralizovaného rozvojového projektu Festivaly.

Kdo může žádat o grant a způsob a forma podání žádosti:

O grant žádají studenti DAMU (hlavní řešitelé projektu) skrze odpovědné pedagogy hlavních předmětů, vedoucí ročníků či vedoucí kateder. Podepsanou žádost předá student - hlavní řešitel projektu - k vyjádření a podpisu pedagogovi – odbornému garantovi projektu a následně také vedoucímu své katedry.

Následně sekretariát katedry předá ve stanoveném termínu (pro okruh 2 IP 2015) svodně za katedru všechny shromážděné a všemi dotčenými podepsané projekty podané v rámci tohoto okruhu 2.

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Všechny projekty za danou katedru předává sekretářka dané katedry v písemné podobě na sekretariát děkanky DAMU, a to nejpozději do 14. 10. 2015 do 16:00 hod. U všech takto za katedru podaných (doporučených) žádostí student – hlavní řešitel projektu – zašle ve stejném termínu (14. 10. 2015 do 16:00 hod.) kompletní žádost elektronicky na adresu klauzury@damu.cz.

Hodnocení projektů

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU, předseda/člen AS DAMU a člen studentské komory AS DAMU, a to do 14 dnů po datu uzávěrky.

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder, seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU a na úřední desce fakulty.

Žádost musí obsahovat:

 • Název projektu + jeho stručná anotace, cíle, způsob jejich naplňování (popis projektu – lze uvést ve formě přílohy formuláře)
 • Údaje o studentovi - hlavním řešiteli projektu (jméno, příjmení, ročník, katedra,…)
 • Jméno pedagoga – odborného garanta projektu
 • Jména spolupracujících studentů (kteří se budou na projektu podílet jako organizátoři) a pedagogů, vč. odůvodnění jejich zapojení, a jejich podíl na řešení projektu
 • Rozpočet projektu (konkrétně: na co budou prostředky použity, na pokrytí jakých nákladů jsou prostředky žádány, v jaké struktuře a výši)
 • Časový harmonogram projektu (zahájení, fáze, termín ukončení,…), vč. data, do kdy budou přidělené finanční prostředky vyčerpány.
 • Vyjádření/doporučení příslušné katedry (vedoucího katedry)

 Závěrečné zprávy:

Každý řešitel je povinen dodat v písemné podobě na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu klauzury@damu.cz) závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doloží relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla, apod.), a to v termínu do 1 měsíce po ukončení projektu, nejpozději do 30. 11. 2015, resp. u projektů probíhajících ještě i v prosinci 2015 je možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2016.

Struktura požadované závěrečné zprávy:

 • Název podpořeného projektu:
 • Složení řešitelského týmu (vč. dalších participujících osob):
 • Výše poskytnuté finanční podpory:
 • Stručný popis a zhodnocení projektu (cíle, vznik a průběh realizace projektu, poznatky a zkušenosti získané díky realizaci projektu, zhodnocení přínosů realizace projektu, např. ze spolupráce napříč katedrami a obory, zhodnocení výsledné podoby projektu, příp. ve srovnání s výchozími představami, výstupy projektu, atd.):
 • Přehled výdajů a zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků:
 • Přílohy:
 • Zpracoval:
 • Datum:

Praha dne 24. 09. 2015

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.,

děkanka DAMU

24. září 2015