VNITŘNÍ SOUTĚŽ DAMU/IP2014 - OKRUH 3 - 1. KOLO - VYHLÁŠENÍ A VÝSLEDKY

Výsledky

Vyhlášení

Děkanka DAMU vyhlašuje 1. kolo vnitřní soutěže amu z institucionálního plánu pro rok 2014, okruh 3 – „tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti“

Termín pro podávání žádostí: nejpozději do pondělí 17. února 2014

Zásady poskytování prostředků v rámci vnitřních grantů DAMU

Z prostředků určených na vnitřní grantový systém (okruh 3 IP 2014) budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

- workshopy, klauzurní inscenace, vydávání studentských prací, webové prezentace studentských prací, propagace spojená s jednotlivými tvůrčími projekty a podobně

- je možné žádat o prostředky na materiál, služby, cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvek na praxi), nelze žádat o prostředky na mzdy

Pozn. Výjezdy na festivaly nejsou součástí tohoto Okruhu 3 IP 2014, ale mohou být případně podpořeny z prostředků centralizovaného RP Festivaly.

Kdo může žádat o grant:

O grant žádají studenti (hlavní řešitelé projektu) skrze odpovědné pedagogy hlavních předmětů, vedoucí ročníků a vedoucí kateder. Všechny žádosti, podepsané pedagogem – garantem projektu a vedoucím katedry, se podávají svodně za příslušnou katedruprostřednictvím sekretariátu katedry.

Forma žádosti:

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení), děkance ji souhrnně za příslušnou katedru předávásekretářka katedry.

Žádost musí obsahovat:

 • Název projektu + jeho stručná anotace
 • Údaje o studentovi - hlavním řešiteli projektu (jméno, příjmení, katedra,…)
 • Jméno pedagoga - garanta projektu
 • Jména spolupracujících studentů (kteří se budou na projektu podílet jako organizátoři) a pedagogů
 • Krátký popis projektu / příloha
 • Rozpočet projektu (konkrétně: na co budou prostředky použity, na pokrytí jakých nákladů jsou prostředky žádány, v jaké struktuře a výši)
 • Časový harmonogram projektu, vč. data, do kdy budou přidělené finanční prostředky vyčerpány.

Podání žádosti:

Veškeré žádosti musí být předloženy na sekretariát děkanky a též elektronicky na adresu klauzury@damu.cz na předepsaném formuláři (viz příloha) nejpozději do pondělí 17. února 2014. Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder, seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU.

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU, předseda AS DAMU a člen studentské komory AS DAMU.

Každý řešitel dodá na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu klauzury@damu.cz) závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doloží relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla, apod.), a to v termínu do 31. 7. 2014, resp. u projektů probíhajících ještě i v 2. pololetí 2014 nejpozději do 30. 11. 2014.

Struktura požadované závěrečné zprávy:

 • Název podpořeného projektu:
 • Složení řešitelského týmu (vč. dalších participujících osob):
 • Výše poskytnuté finanční podpory:
 • Stručný popis a zhodnocení projektu (cíle, vznik a průběh realizace projektu, poznatky a zkušenosti získané díky realizaci projektu, zhodnocení přínosů realizace projektu, např. ze spolupráce napříč katedrami a obory, zhodnocení výsledné podoby projektu, příp. ve srovnání s výchozími představami, výstupy projektu, atd.):
 • Přehled výdajů a zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků:
 • Přílohy:
 • Zpracoval:
 • Datum:

Praha dne 28. 1. 2014

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová,

děkanka DAMU

28. ledna 2014