VNITŘNÍ SOUTĚŽ DAMU (IP AMU 2018) - OKRUH 2 (2. KOLO) - VYHLÁŠENÍ A VÝSLEDKY

Výsledky

Výsledky 2018, Okruh 2, 2. kolo / XLS

Vyhlášení

V souladu s Institucionálním plánem AMU v Praze (dále jen IP) pro období 2016 – 2018 a výnosem rektora č. 8/2015 (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterými se řídí zásady rozdělování prostředků příslušné části IP pro rok 2018, děkanka DAMU vyhlašuje:

VNITŘNÍ SOUTĚŽ v rámci IP AMU pro rok 2018, PRO OKRUH 2 „TVŮRČÍ PRÁCE STUDENTŮ SMĚŘUJÍCÍ K INOVACI VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI“ a její pravidla rozdělování finančních prostředků na Divadelní fakultě

Termín pro podávání žádostí v okruhu 2: nejpozději do čtvrtka 11. října 2018 (do 16:00 hod).

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V RÁMCI TOHOTO OKRUHU

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU. Cílem okruhu je mj. podpora iniciativy studentů DAMU, zvýšení úrovně studentských prací a jejich prezentace a posílení slabých stránek fakulty.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly sloužit k podpoře tvůrčí činnosti studentů DAMU, kteří by měli prokázat významný tvůrčí vklad v rámci daného studentského projektu.

Možné oblasti tvůrčí práce, které lze z okruhu 2 podpořit:

- podpora realizace a zvýšení úrovně studentských prací (klauzurní inscenace apod.), podpora tvůrčích studentských projektů nad rámec studijních povinností (např. podporujících tvůrčí spolupráci studentů napříč katedrami, prověřování studijních poznatků v praxi apod.), vydávání studentských prací, workshopy, semináře či jiná tvůrčí studentská setkání, webové/elektronické prezentace studentských prací, propagace tvůrčí činnosti spojená s jednotlivými projekty apod.

Je možné žádat o prostředky na materiál (např. na vytvoření či pořízení rekvizit, kostýmů apod. pro kvalitnější realizaci studentské práce/projektu), relevantní služby spojené s naplňováním daného projektového záměru, cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi – např. na pokrytí cestovních výdajů v případě projektu s výjezdem), nelze žádat o prostředky na mzdy.

Pozn. Výjezdy na festivaly nejsou součástí tohoto Okruhu 2 IP 2018.

Kdo může žádat o grant a způsob a forma podání žádosti:

O grant žádají studenti DAMU (hlavní řešitelé projektu) prostřednictvím odpovědných pedagogů hlavních předmětů, vedoucích ročníků či vedoucích kateder. Podepsanou žádost předá student – hlavní řešitel projektu – k vyjádření a podpisu pedagogovi – odbornému garantovi svého projektu, který odpovídá za danou tvůrčí práci studenta, a následně také vedoucímu své katedry. Takto vyplněnou a podepsanou žádost předá student - hlavní řešitel na sekretariát své katedry tajemníkovi/tajemnici katedry nebo projektovému manažerovi/manažerce, a to písemně i elektronicky. 

Následně sekretariát katedry (tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry) předá ve stanoveném termínu svodně za katedru všechny shromážděné a všemi dotčenými podepsané a doporučené projekty podané v rámci tohoto okruhu 2. V případě více podávaných projektů za katedru dodá tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry spolu s projekty i vyjádření vedoucího katedry k pořadí projektů z pohledu priorit katedry (tzv. prioritizaci).

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Všechny projekty za danou katedru předává tajemník/tajemnice dané katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry v písemné podobě na sekretariát děkanky DAMU, a to nejpozději do čtvrtka 11. října 2018 do 16:00 hod. U všech takto za katedru podaných (a doporučených) žádostí sekretariát katedry – zašle nejpozději do 12. října 2018 (12:00 hod.) kompletní žádost elektronicky na adresu klauzury@damu.cz. a též na olga.vlckova@damu.cz.

Hodnocení projektů:

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise DAMU ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU a člen studentské komory AS DAMU, a to do 14 dnů po datu uzávěrky.

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder (tajemníků/tajemnic kateder nebo projektových manažerů/manažerek kateder), seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU a na úřední desce fakulty.

Žádost musí obsahovat:

 • Název projektu + jeho stručná anotace, cíle a způsob jejich naplňování (popis projektu – lze uvést ve formě přílohy formuláře).
 • Údaje o studentovi – hlavním řešiteli projektu (jméno, příjmení, ročník, katedra,…).
 • Jméno pedagoga – odborného garanta projektu, odpovědného za předkládanou tvůrčí práci studenta.
 • Jména spolupracujících studentů (kteří se budou na projektu podílet jako organizátoři) a pedagogů, vč. odůvodnění jejich zapojení, a jejich podílu na řešení projektu.
 • Rozpočet projektu (konkrétně: na co a v jaké formě budou prostředky použity, na pokrytí jakých nákladů jsou prostředky žádány, v jaké struktuře a výši) – jednotlivé položky musí být detailně rozpracovány a zdůvodněny.
 • Časový harmonogram projektu (zahájení, fáze, termín ukončení,…), vč. data, do kdy budou přidělené finanční prostředky vyčerpány.
 • Vyjádření/doporučení příslušné katedry (odborného garanta projektu, vedoucího katedry), včetně uvedení přínosu projektu pro inovaci vzdělávací činnosti na DAMU a pro příslušný obor/program.

Realizace projektu:

Každý student – řešitel, který získá z tohoto okruhu 2 IP finanční podporu, je povinen v průběhu projektu odevzdávat relevantní doklady k projektu na sekretariát dotčené katedry k rukám tajemníka/tajemnice katedry nebo projektového manažera/manažerka katedry, tj. zejména doklady k nákupu materiálu atd., a to v měsíci, ve kterém byly pořízeny.

Závěrečné zprávy:

Každý řešitel je povinen dodat v písemné podobě na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu klauzury@damu.cz) podepsanou závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doložit relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla, apod.), a to v termínu do 1 měsíce po ukončení projektu, nejpozději do 14. prosince 2018, resp. u projektů probíhajících ještě i v prosinci 2018 je možné odevzdat závěrečnou zprávu nejpozději do 10. ledna 2019.

Struktura požadované závěrečné zprávy:

 • Název podpořeného projektu:
 • Složení řešitelského týmu (vč. dalších participujících osob):
 • Výše poskytnuté finanční podpory:
 • Stručný popis a zhodnocení projektu (cíle, vznik a průběh realizace projektu, poznatky a zkušenosti získané díky realizaci projektu, zhodnocení úspěšnosti a přínosů realizace projektu, např. ze spolupráce napříč katedrami a obory, zhodnocení výsledné podoby projektu s ohledem na vytyčené cíle, příp. vč. srovnání s výchozími představami projektu, atd.):
 • Přehled výdajů a zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků:
 • Přínos pro obor/program z hlediska inovace vzdělávací činnosti (ve spolupráci s odborným garantem):
 • Přílohy (doložení relevantních materiálů o tom, že se projekt skutečně realizoval – např. program, plakát, DVD/CD, apod. či další jiné přílohy) + případně ohlasy z vnějšího prostředí, recenze z tisku, apod.:

V Praze dne 13. září 2018

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.

děkanka DAMU

20. října 2018