VNITŘNÍ SOUTĚŽ DAMU (IP AMU 2016) - OKRUH 1 - VYHLÁŠENÍ A VÝSLEDKY

Výsledky

Vyhlášení

V souladu s výnosem rektora č. 8/2015 Pravidla vnitřní soutěže AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu (dále jen IP) pro rok 2016 děkanka DAMU vyhlašuje

VNITŘNÍ SOUTĚŽ V RÁMCI IP AMU PRO ROK 2016 PRO OKRUH 1 – „PODPORA PEDAGOGICKÉ PRÁCE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ, PROFILACE A INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ÚROVNI PŘEDMĚTŮ/KURZŮ“ a její pravidla rozdělování finančních prostředků na Divadelní fakultě

Termín pro podávání žádostí v okruhu 1: nejpozději do pátku 29. ledna 2016 (12:00 hod.)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V RÁMCI TOHOTO OKRUHU

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly zejména klást důraz na zajišťování a zvyšování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových, popřípadě inovaci stávajících, předmětů/kurzů. Lze také žádat o prostředky na pedagogické vedení tvůrčí činnosti studentů v rámci i nad rámec studijního programu, resp. v rámci či nad rámec pracovního úvazku daného akademického/pedagogického pracovníka.

V projektu lze žádat jak o prostředky na materiál a služby spojené s realizací a naplňováním konkrétního projektového záměru, na přístrojové a jiné vybavení (literatura, apod.), na cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi studentů zapojených do projektu), ale také na mzdové náklady pedagoga zapojeného do realizace projektu (hlavního řešitele, spoluřešitelů, externích pedagogů), ať už formou jednorázové mimořádné odměny nebo termínovaným navýšením úvazku či osobního příplatku nebo formou DPP. Ve výjimečných případech lze vypsat výběrové řízení na nového pracovníka. V každém uvedeném případě lze však prostředky z tohoto okruhu IP garantovat pouze do konce roku 2016.

Kdo může žádat o grant a způsob a forma podání žádosti:

O grant může požádat kterýkoli pedagogický pracovník DAMU (hlavní řešitel projektu) skrze svoji katedru. Podepsanou žádost hlavní řešitel projektu předá k vyjádření a podpisu vedoucímu své katedry. Následně sekretariát katedry předá ve stanoveném termínu svodně za katedru všechny shromážděné a podepsané projekty podané v rámci tohoto okruhu.

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Všechny projekty za danou katedru předává sekretářka dané katedry v písemné podobě na sekretariát děkanky DAMU, a dále elektronicky na adresy , a to nejpozději do 29. 1. 2016 do 12 hodin.

Hodnocení projektů

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU, předseda/člen AS DAMU, a to do 14 dnů po datu uzávěrky.

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder, seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU a na úřední desce fakulty.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • název projektu + jeho anotace (anotaci/popis projektu lze uvést ve formě přílohy formuláře)
 • tematický okruh
 • časový harmonogram/termín řešení projektu od - do
 • údaje o řešiteli, tzn. jméno, příjmení, strukturované CV, katedra
 • případní spoluřešitelé, vč. odůvodnění jejich zapojení, a jejich podíl na řešení projektu
 • název předmětu/kurzu a popis cílové skupiny projektu a počet studentů, kterých se inovační změny studijních programů budou týkat
 • cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle dosáhnout
 • doporučení příslušné katedry (vedoucího katedry), včetně vyjádření, jaký přínos tento projekt pro katedru, pro obor a pro fakultu má
 • rozpočet (konkrétně: na co budou prostředky použity, na pokrytí jakých nákladů jsou prostředky žádány, v jaké struktuře a výši, vč. časového plánu čerpání požadovaného rozpočtu a uvedení konečného termínu dočerpání grantu)

Závěrečné zprávy:

Každý řešitel projektu je povinen dodat v písemné podobě na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu ) závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doložit relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla, apod.), a to v termínu do 1 měsíce po ukončení projektu, nejpozději do 30. 11. 2016, resp. u projektů probíhajících ještě i v prosinci 2016 je možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2017.

Struktura požadované závěrečné zprávy:

 • Název podpořeného projektu:
 • Složení řešitelského týmu (vč. dalších participujících osob):
 • Výše poskytnuté finanční podpory:
 • Stručný popis a zhodnocení projektu (cíle, vznik a průběh realizace projektu, poznatky a zkušenosti získané díky realizaci projektu, zhodnocení přínosů realizace projektu, zhodnocení výsledné podoby projektu, příp. ve srovnání s výchozími představami, výstupy projektu, atd.):
 • Přehled výdajů a zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků:
 • Přílohy:
 • Zpracoval:
 • Datum:

V Praze dne 28. 12. 2015

Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová v. r. děkanka DAMU

28. prosince 2015