PROVOZ A FUNGOVÁNÍ DAMU OD 29. BŘEZNA DO 11. DUBNA 2021

S ohledem na stávající situaci a poslední aktuálně vydaná vládní opatření (usnesení vlády č. 314 o prodloužení nouzového stavu do 11. 4. 2021, mimořádné opatření MZd z 5.3.2021 k testování zaměstnanců, atd.) se tímto prodlužují veškerá stávající opatření k provozu a chodu DAMU a režimu fungování administrativy fakulty (vyhlášená dne 1. 3. 2021), a to s platností až do 11. dubna 2021.

Vstup do budovy fakulty:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 mohou zaměstnanci vstupovat do budovy fakulty a vykonávat práci na pracovišti pouze tehdy, jestliže podstoupili v předchozích sedmi dnech antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní. Platnost negativního testu kontroluje vrátnice DAMU. Každý zaměstnanec AMU má povinnost projít kontrolou na vrátnici fakulty.

Každý zaměstnanec DAMU (interní, externí na DPP/DPČ) má možnost využít testování zajišťovaného pro zaměstnance ze strany AMU přímo v prostorách fakulty (rezervace skrze Rezervační systém AMU ZDE), případně si může zajistit testování sám ve zdravotnickém zařízení mimo AMU (v takovém případě se prokazuje při kontrole na vrátnici DAMU negativním výsledkem a platností takového testu provedeném v dotčeném zdravotnickém zařízení - pokud by měl daný zaměstnanec potvrzení o negativním testu pouze elektronicky, např. v mailu, v mobilu, je povinen jej ukázat ke kontrole vrátnému a současně odeslat elektronicky na adresu covid@amu.cz).

Zároveň mohou na pracoviště i všichni, kdo v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též všichni, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem).

Studenti, kteří mají být přítomní v prostorách školy, si zajišťují otestování v maximálně sedmidenním intervalu sami. Testovací termíny ve škole pro ně nejsou určeny. Jejich přístup do školy nicméně dle rozhodnutí vedení AMU/kolegia rektorky podléhá stejným pravidlům jako přístup zaměstnanců školy. Stejná pravidla pro vstup do budovy platí i pro zástupce externích firem, dodavatelských subjektů, atd.

Provoz a fungování Divadelní fakulty: 

 • Veškerá výuka probíhá nadále výhradně distanční formou, jakákoli kontaktní výuka (včetně kurzů CŽV) na půdě DAMU i mimo ní je zakázána.
 • Individuální konzultace studentů s pedagogy (1 student + 1 akademický pracovník) na půdě DAMU jsou povoleny za podmínek dodržení opatření pro vstup na pracoviště/do budovy DAMU (pokud je to nicméně možné, doporučená je online/elektronická forma konzultací).
 • Zkoušky (přijímací, závěrečné a jiné zkoušky, nikoli zkoušení uměleckých předmětů v rámci výuky) a jejich kontaktní podoba na půdě DAMU jsou povoleny, resp. je povolena osobní přítomnost studentů všech ročníků na těchto zkouškách za přítomnosti vždy nejvýše 10 osob (včetně pedagoga), opět za dodržení pravidel pro vstup do budovy fakulty.
 • Pedagogové mohou nadále pro potřeby distanční výuky využívat prostory a technické zázemí fakulty bez omezení.
 • Studentům DAMU je nadále umožněn vstup na fakultu pouze v pracovní dny a pouze z mimořádných důvodů, tj.:
  • pro účely návštěvy knihovny (pouze vypůjčení či vrácení knih, v případě výpůjček je nutná online rezervace předem, studovna je stále uzavřena),
  • k vyřízení zcela nezbytných záležitostí na studijním odd. DAMU nebo na sekretariátu své katedry (vždy po předchozí telefonické či emailové domluvě s tajemníkem/tajemnicí katedry, resp. příslušnou studijní referentkou), které nelze řešit telefonicky či elektronicky
  • pro účely návštěvy centrálního skladu techniky (PLATO) – pouze v mimořádných případech výpůjčky pro účely distanční výuky a výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu
  • Individuální zkoušení studentů na učebnách a v prostorách fakulty je stále zakázáno.
 • Provoz Divadla DISK je nadále přerušen, včetně zkoušení a plánovaných představení.

Provoz knihovny DAMU: studovna je nadále zcela uzavřena, otvírací doba knihovny: pondělí až čtvrtek 10h – 15h, pátek ZAVŘENO

PC učebna: uzavřena

Studijní oddělení: platí standardní úřední hodiny - pondělí až čtvrtek (10-12h)

Centrální výpůjční sklad techniky (PLATO): výpůjčky jsou omezeny pouze na techniku pro zajištění nezbytné distanční výuky, otvírací doba skladu je omezena na úterý a čtvrtek vždy od 12h do 16h – výpůjčky a vratky techniky jsou možné výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu (Jiří Ladzianský – jiri.ladziansky@damu.cz nebo Josef Maděra – josef.madera@damu.cz)     

Provoz administrativy je částečně omezen. V případě více pracovníků v jedné kanceláři jsou přijata individuální opatření. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Úřední dny na sekretariátech kateder jsou stanoveny na úterý a čtvrtek. Všichni zaměstnanci, kteří pracují z domova, musí mít přesměrovanou pevnou linku na číslo svého mobilního telefonu.

Je třeba nadále důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení, tj. zakrytí dýchacích cest odpovídajícími ochrannými prostředky dle opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22 .2. 2021, tj. ve všech prostorách DAMU platí povinnost pro všechny používat respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek dle opatření MZd, dále mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor. Všechny osoby mají povinnost vydezinfikovat si u vstupu do fakulty ruce. ​

Vrátnice DAMU: nadále funguje v režimu 24/7. V případě konání zkoušek tajemník/tajemnice katedry předá včas/ dopředu na vrátnici DAMU jmenný seznam studentů/uchazečů, kteří mají povolenu osobní přítomnost na dané zkoušce – vrátný ve službě postupuje dle dodaných jmenných seznamů nahlášených studentů/uchazečů.

Spisová služba: příchod a odchod pošty skrze služby podatelny AMU bude nadále zajišťován ve standardním režimu pouze od pondělí do čtvrtka.

  

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

30. března 2021