PROVOZ A FUNGOVÁNÍ DAMU OD 26. DUBNA 2021

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021 (ZDE) bude provoz a chod DAMU a režim fungování administrativy fakulty s platností od 26. dubna 2021 následující:

STUDENTI POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ VŠECH BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ/OBORŮ:

 • Je povolená kontaktní umělecká (praktická) výuka, včetně individuální výuky jevištní mluvy, hlasové výchovy a zpěvu
 • Je povolená kontaktní kolektivní výuka předmětů Tanec, Trénink, Jógová terapie, Tělo v pohybu, Psychosomatický trénink, Výchova k vědomému pohybu za podmínek:
  • Pouze v prostoru Velkého tanečního sálu
  • Otevřená okna po celou dobu výuky i v pauzách
  • Maximální početnost jedné skupiny 15 osob včetně pedagoga
  • Dodržení minimálních rozestupů 3 metry mezi osobami účastnícími se výuky
 • Je povoleno samostatné zkoušení studentů v prostorách fakulty (bez účasti studentů nižších ročníků), včetně zkoušení v Divadle DISK
 • Je povoleno využívání PC učebny (pondělí až pátek 10h - 15h) – zájemci se musí dopředu nahlásit na adresu: jakub.kavan@damu.cz (maximální počet studentů v PC učebně je omezen na 4 osoby, lze využívat jen označené PC stanice pro zajištění rozestupů mezi uživateli)
 • Není povolena výuka, součástí které je sportovní činnost (předměty zajišťované Centrem pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU a předmět   Pohybový trénink kondiční)
 • Není povolena výuka sborového zpěvu
 • Veškerá ostatní (teoretická) výuka probíhá nadále výhradně distanční formou – kontaktní forma této ostatní výuky (včetně kurzů CŽV) na půdě DAMU i mimo ní je zakázána.
 • Organizace (a tedy i rozsah) kontaktní výuky je plně v kompetenci jednotlivých kateder, které jsou zodpovědné i za dodržování uvedených pravidel. Výuka je plánovaná po dohodě s  pedagogy, a to především s ohledem na požadavky, které jsou kladené na úspěšné zakončení studia těchto předmětů.
 • Při výuce je nutné dodržovat všechna závazná hygienická nařízení vlády ČR.
 • Vstup na fakultu bude umožněn v otevírací době, tedy denně 7:00 – 23:00. Žádosti o vstupy studentů mimo otevírací dobu nebudou schvalovány.
 • Studenti posledních ročníků mohou využít testování zajišťované ze strany AMU v prostorách fakulty (úterý a čtvrtek) – podmínkou povolené osobní přítomnosti na výuce je negativní test ze školy ne starší 7 dní. V případě testování u jiného poskytovatele zdravotnických služeb musí student posledního ročníku při vstupu do budovy prokázat potvrzení o negativním testu ne starší 48 hod. (samotesty individuálně pořízené studentem se nepřipouští) – podrobně viz samostatný newsletter a infografika k testování.

STUDENTI VŠECH ROČNÍKŮ VŠECH BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ/OBORŮ:

 • Individuální osobní konzultace studentů s pedagogy (1 student + 1 akademický pracovník/jiná osoba) jsou povoleny při dodržení všech potřebných hygienických opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce a mytí rukou, dodržování rozestupů/odstupů); pokud je však možné využívat nadále online/elektronickou formu, je tento způsob konzultací doporučený.
 • Zkoušky (závěrečné a jiné zkoušky, nikoli zkoušení uměleckých předmětů v rámci výuky) a jejich kontaktní podoba na půdě DAMU jsou povoleny, resp. je povolena osobní přítomnost studentů všech ročníků na těchto zkouškách za přítomnosti vždy nejvýše 10 osob (včetně pedagoga), opět za dodržení pravidel pro vstup do budovy fakulty.
 • Je umožněn vstup za účelem návštěvy knihovny (pouze vrácení/výpůjčka knih – v případě výpůjček je nutná online rezervace předem – studovna je uzavřena – otevírací doba pondělí až čtvrtek 10h – 16h, pátek 10 h-13 h),
 • Je umožněn vstup k vyřízení zcela nezbytných záležitostí, které nelze řešit telefonicky či elektronicky, na studijním oddělení DAMU (po předchozí telefonické či emailové domluvě s příslušnou studijní referentkou, otevírací doba pondělí až čtvrtek 10h – 12h),
 • Je umožněn vstup k vyřízení zcela nezbytných záležitostí, které nelze řešit telefonicky či elektronicky na sekretariátu své katedry (vždy po předchozí telefonické či emailové domluvě s tajemníkem/tajemnicí katedry),
 • Je umožněn vstup pro účely návštěvy centrálního skladu techniky (PLATO), výpůjčky a vratky techniky jsou možné výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu (plato@damu.cz), výpůjčce musí předcházet online rezervace v systému PLATO, otevírací doba úterý a čtvrtek 10h – 16h,
 • Vstup na fakultu studentům jiných než posledních ročníků bude umožněn pouze v pracovní dny a pouze z mimořádných důvodů
 • Studenti mohou vstupovat do budovy školy za stejných podmínek jako zaměstnanci (negativní test ne starší 7 předchozích dní vykonaný u poskytovatele zdravotnických služeb nebo čestné prohlášení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech nebo očkování).
 • Testovací termíny ve škole nejsou určeny pro studenty jiných než posledních ročníků.
 • Samotesty individuálně pořízené studentem se nepřipouští!

UCHAZEČI O STUDIUM:

 • Je povolené konání přijímacích zkoušek za osobní přítomnosti nejvýše 20 osob v místnosti (vč. pedagogů).
 • Pro vstup uchazečů do budovy školy platí stejná pravidla jako pro studenty jiných než posledních ročníků.

ZAMĚSTNANCI:

 • Pedagogové mohou nadále pro potřeby distanční výuky využívat prostory a technické zázemí fakulty bez omezení.
 • Provoz administrativy je obnoven ve standardním režimu řádné pracovní doby. V případě více pracovníků v jedné kanceláři jsou přijata individuální opatření. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Zaměstnanci, kterým je povolena v omezeném/dohodnutém rozsahu práce z domova (z důvodu střídavého režimu, zajištění nezbytné péče o děti předškolního věku/menší děti školního věku, apod.), musí mít přesměrovanou pevnou linku na číslo svého mobilního telefonu.
 • Spisová služba: příchod a odchod pošty skrze služby podatelny AMU bude nadále zajišťován ve standardním režimu od pondělí do pátku.
 • Vrátnice DAMU: nadále funguje v režimu 24/7. V případě konání zkoušek tajemník/tajemnice katedry předá včas/ dopředu na vrátnici DAMU jmenný seznam studentů/uchazečů, kteří mají povolenu osobní přítomnost na dané zkoušce – vrátný ve službě postupuje dle dodaných jmenných seznamů nahlášených studentů/uchazečů.
 • Vstup do budovy fakulty: Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 mohou zaměstnanci vstupovat do budovy fakulty a vykonávat práci na pracovišti pouze tehdy, jestliže podstoupili v předchozích 7 dnech antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní. Platnost negativního testu kontroluje vrátnice DAMU. Každý zaměstnanec AMU má povinnost se kontrole vrátnice podrobit.
 • Každý zaměstnanec DAMU (interní, externí na DPP/DPČ) má možnost využít testování pro zaměstnance AMU přímo v prostorách fakulty (rezervace skrze Rezervační systém AMU ZDE), nebo si může zajistit testování sám ve zdravotnickém zařízení mimo AMU (v takovém případě se prokazuje při kontrole na vrátnici DAMU negativním výsledkem a platností takového testu provedeném v dotčeném zdravotnickém zařízení – v případě elektronického potvrzení o negativním testu, je povinen jej ukázat ke kontrole vrátnému a současně odeslat elektronicky na covid@amu.cz).
 • Zároveň mohou na pracoviště i všichni, kdo v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se na vrátnici čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též všichni, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se na vrátnici očkovacím certifikátem).
 • Stejná pravidla pro vstup do budovy platí i pro zástupce externích firem, dodavatelských subjektů, atd.

 

 • Je třeba nadále důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení, tj. zakrytí dýchacích cest odpovídajícími ochrannými prostředky dle opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22 .2. 2021, tj. ve všech prostorách DAMU platí povinnost pro všechny používat respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek dle opatření MZd, dále mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor. Všechny osoby mají povinnost vydezinfikovat si u vstupu do fakulty ruce. ​

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

V Praze, dne 23. dubna 2021

23. dubna 2021