PROVOZ A FUNGOVÁNÍ DAMU OD 24. KVĚTNA 2021

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021 č. 14600/2021-11/MIN/KAN (ZDE) a mimořádné opatření MZd ze dne 22. května č. 21735/2021-1/MIN/KAN (ZDE) bude provoz a chod DAMU a režim fungování administrativy fakulty s platností od 24. května 2021 následující:

 • Je povolena kontaktní forma u veškeré praktické i teoretické výuky a praxe studentů (všech studijních oborů/programů, všech ročníků), včetně individuální výuky jevištní mluvy, hlasové výchovy a zpěvu. Při výuce, s výjimkou praktické výuky a praxe, a při zkouškách musí být mezi jednotlivými osobami rozestup min. 1,5 m. Při veškeré výuce je nutné dodržovat všechna závazná hygienická nařízení vlády ČR.
 • Konzultace studentů s pedagogy mohou probíhat bez dalších omezení při dodržení všech potřebných hygienických opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce a mytí rukou, dodržování rozestupů/odstupů 1,5 m, pokud není konzultace součástí praktické výuky/praxe); pokud je však možné využívat nadále online/elektronickou formu, je tento způsob konzultací nadále doporučený.
 • Zkoušky (závěrečné a jiné zkoušky) a jejich kontaktní podoba na půdě DAMU mohou probíhat bez dalších omezení (počet osob, apod.) za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými bude udržen rozestup min. 1,5 m.
 • Je povoleno samostatné zkoušení studentů v prostorách fakulty, včetně zkoušení v Divadle DISK (dle platného fermanu).
 • Není povolena výuka, součástí které je sportovní činnost (volitelné předměty zajišťované Centrem pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU), s výjimkou sportovní činnosti konané ve vnějších prostorách.
 • Není povolena výuka sborového zpěvu.
 • Účast na kurzech celoživotního vzdělávání na půdě DAMU i mimo ní je povolená za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2021 č. 14601/2021-13/MIN/KAN (ZDE):
  • celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50 osob, koná – li se výuka CŽV ve vnitřních prostorech, resp. vyšší než 100 osob, probíhá – li ve vnějších prostorech,
  • všechny osoby účastníci se výuky CŽV použijí po celou dobu výuky ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle platných opatření,
  • pokud nejde v rámci CŽV o praktickou výuku či praktickou zkoušku, všichni účastníci výuky CŽV musí být usazeni a mezi jednotlivými účastníky musí být ponecháno nejméně jedno neobsazené místo;
  • osoby účastnící se výuky CŽV mohou vstupovat do budovy fakulty bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 za těchto podmínek:
   • při vstupu do budovy se na vrátnici prokáží buď dokladem o negativním PCR testu ne starším 7 dnů nebo dokladem o negativním antigenním testu ne starším 72 hod., vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (samotesty pořízené individuálně účastníkem kurzů CŽV se nepřipouští) nebo.
   • se při vstupu do budovy fakulty prokáží na vrátnici certifikátem MZd o provedeném očkování, přičemž 
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně - 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně - 22 dní, ale ne více než 9 měsíců
    • pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
    • se při vstupu do budovy fakulty na vrátnici prokáží čestným prohlášením o prodělání laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
 • Vstup na fakultu bude umožněn v otevírací době, tedy denně 7:00 – 23:00. Žádosti o vstupy studentů mimo otevírací dobu nebudou schvalovány.
 • Studenti mohou vstupovat do budovy školy za stejných podmínek jako zaměstnanci (negativní PCR či antigenní test nebo čestné prohlášení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech nebo očkování dle stanovených podmínek ze dne 22. 5. 2021). Studenti všech ročníků mohou využít testování zajišťované ze strany AMU v prostorách fakulty (úterý a čtvrtek), případně v dalších prostorách AMU (HAMU, FAMU, studio FAMU) v termínech dle rezervačního systému AMU – podmínkou vstupu do budovy a povolené osobní přítomnosti na výuce je negativní test ze školy ne starší 7 dní. V případě testování u jiného poskytovatele zdravotnických služeb musí student při vstupu do budovy prokázat potvrzení o negativním testu ne starší 72 hod. (samotesty individuálně pořízené studentem se nepřipouští) – podrobně viz samostatný newsletter a infografika k testování.
 • PC učebna: Je povoleno využívání PC učebny (pondělí až pátek 10h - 17h) – zájemci se musí dopředu nahlásit na adresu: jakub.kavan@damu.cz (maximální počet studentů v PC učebně je omezen na 4 osoby, lze využívat jen označené PC stanice pro zajištění povinných rozestupů 1,5 m mezi uživateli).
 • Knihovna DAMU: Je povolena individuální návštěva knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury (v případě výpůjček je nutná online rezervace předem), studovna je otevřena – při využití studovny je nutné dodržovat po celou dobu přítomnosti ve studovně ochranu dýchacích cest a rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými osobami ve studovně – otevírací doba je obnovena ve standardním režimu: pondělí až čtvrtek 10h – 17h, pátek 10h – 13h.
 • Studijní odd. DAMU: funguje ve standardním režimu – otvírací doba: pondělí až čtvrtek 10h – 12h – nadále se doporučuje studentům řešit potřebné záležitosti v maximálně možné míře telefonicky či elektronicky, pokud je to možné.
 • Centrální sklad techniky DAMU (PLATO): funguje v původním standardním režimu – otvírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek – vždy od 12 do 16 h - výpůjčky a vratky techniky jsou možné výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu (plato@damu.cz), výpůjčce musí předcházet online rezervace v systému PLATO.

UCHAZEČI O STUDIUM:

 • Je povolené konání přijímacích zkoušek bez omezení počtu osob za předpokladu, že mezi jednotlivými zúčastněnými bude dodržet rozestup min. 1,5 m.
 • Pro vstup uchazečů do budovy školy platí tato pravidla: osobní přítomnost na zkoušce je povolena, pokud uchazeč nemá příznaky COVID onemocnění + doloží negativní PCR nebo antigenní test vydaný poskytovatelem zdravotních služeb či jinou vysokou školou a negativní test nebude starší než posledních 7 dní před konáním zkoušky nebo se prokáže čestným prohlášením o prodělání COVID-19 v posledních 180 dnech či doloží certifikát o očkování dle podmínek z 22. 5. 2021. 

ZAMĚSTNANCI:

 • Provoz administrativy je obnoven ve standardním režimu řádné pracovní doby. Ruší se individuální opatření v případě více pracovníků v jedné kanceláři a individuální opatření v podobě omezeného/dohodnutého rozsahu práce z domova z důvodu zajištění nezbytné péče o děti předškolního věku/menší děti školního věku s ohledem na obnovení provozu základních škol a mateřských školek.
 • Spisová služba: příchod a odchod pošty skrze služby podatelny AMU pokračuje ve standardním režimu od pondělí do pátku.
 • Vrátnice DAMU: funguje ve standardním režimu 24/7.
 • Vstup do budovy fakulty: Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 mohou zaměstnanci vstupovat do budovy fakulty a vykonávat práci na pracovišti pouze tehdy, jestliže podstoupili v předchozích 7 dnech antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní. Platnost negativního testu kontroluje vrátnice DAMU. Každý zaměstnanec AMU má povinnost se kontrole vrátnice podrobit.
 • Každý zaměstnanec DAMU (interní, externí na DPP/DPČ) má možnost využít testování pro zaměstnance AMU přímo v prostorách fakulty (rezervace skrze Rezervační systém AMU ZDE), nebo si může zajistit testování sám ve zdravotnickém zařízení mimo AMU (v takovém případě se prokazuje při kontrole na vrátnici DAMU negativním výsledkem a platností takového testu provedeném v dotčeném zdravotnickém zařízení – v případě elektronického potvrzení o negativním testu, je povinen jej ukázat ke kontrole vrátnému a současně odeslat elektronicky na covid@amu.cz).
 • Zároveň mohou na pracoviště i všichni, kdo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se na vrátnici čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též všichni, kteří jsou očkovaní proti onemocnění COVID-19 a prokáží se na vrátnici při vstupu do budovy očkovacím certifikátem, přičemž:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 • Stejná pravidla pro vstup do budovy platí i pro zástupce externích firem, dodavatelských subjektů, atd.

 

 • Je třeba nadále důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení, tj. zakrytí dýchacích cest odpovídajícími ochrannými prostředky dle opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4 .5. 2021, tj. ve všech společných prostorách DAMU platí povinnost pro všechny používat respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek dle opatření MZd, dále mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu (min 1,5 m) mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor. Všechny osoby mají povinnost vydezinfikovat si u vstupu do fakulty ruce. ​

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

21. května 2021