OPATŘENÍ DĚKANA K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ DAMU OD 26. 11. 2021

Osoby v areálu DAMU jsou povinny dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, respektive opatření rektorky ze dne 22. 11. 2021. Provoz Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze je dále ve vybraných oblastech upraven s platností od 26. 11. 2021 takto:

Ochrana dýchacích cest

V prostorách DAMU mají zaměstnanci, studenti, zaměstnanci třetích stran a všechny návštěvy povinnost nosit respirátor či obdobný prostředek s výjimkou situace, kdy jsou v místnosti sami. Toto ustanovení se nevztahuje na studenty a pedagogy při výuce, která svým charakterem neumožňuje nosit respirátor (předměty na rozvoj psychosomatické kondice, herectví, zpěvu, hry na dechové nástroje, tělocviku). V ostatních předmětech smí pedagog učit bez respirátoru pouze v případě, že má ukončené očkování a od aplikace poslední dávky dle očkovacího schématu uplynulo alespoň 14 dní; neočkování pedagogové mají v takových předmětech povinnost nosit respirátor.

Testování zaměstnanců a prokazování bezinfekčnosti


AMU má povinnost zajistit testování zaměstnanců rychlými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2, a zaměstnanci mají povinnost na výzvu nadřízeného tento test absolvovat. Rychlý antigenní test nemusí absolvovat zaměstnanec, pokud prokáže:

 • že byl očkován proti onemocnění COVID 19, a to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID,
   
 • že podstoupil v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb,
   
 • že prodělal onemocnění COVID 19 a od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Zaměstnanci prokáží tyto skutečnosti buď elektronicky ve formuláři stanoveném ve výzvě k testování (link a instrukce jsou k dispozici v newsletteru ze dne 23. listopadu 2021), nebo osobně u pověřených zaměstnanců, jimiž jsou tajemník / tajemnice příslušné katedry (pedagogové), tajemnice Divadla Disk (pracovníci DISKU) a tajemník fakulty (pracovníci děkanátu), kteří tyto skutečnosti zaevidují.


Testování je realizováno formou samotestu ve foyer Divadla DISK a bude probíhat ve standardní otevírací dobu areálu DAMU až do odvolání. Přístup do prostoru testování zajistí vrátný, který vede evidenci výsledků testů. V případě pozitivního testu musí zaměstnanec bezodkladně uvědomit svého nadřízeného, opustit pracoviště a uvědomit svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb. Návaznému konfirmačnímu PCR testu má zaměstnanec povinnost se podrobit bez prodlení.

Vzdělávací a umělecká činnost

Je povolena prezenční výuka a praxe studujících všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů. O podobě výuky konkrétního předmětu rozhoduje pedagog/pedagožka po domluvě s vedoucí/m katedry s tím, že je preferována výuka online, pokud je to relevantní.

Umělecká (praktická) výuka a praxe jsou povoleny bez omezení. Ostatní vzdělávání a zkoušky jsou povoleny bez omezení počtu osob za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.

Pro všechny studenty a studentky je povoleno ubytování na Koleji Hradební, UVS Poněšice a UVS Beroun. Řídí se opatřením rektorky k provozu a fungování AMU od 22. listopadu 2021.

Je povoleno konání přijímacích zkoušek bez omezení počtu osob, za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.

Je povolena návštěva knihoven a studoven.

Sportovní činnost jako součást vzdělávání je povolena ve vnějších prostorách; ve vnitřních prostorách za podmínky, že je přítomno nejvýše 30 osob ve skupině.

Účast návštěvníků, diváků, posluchačů či zkoušených  na akademických obřadech AMU, uměleckých představeních, konferencích a workshopech (vzdělávací akce) konaných mimo výuku ve studijních programech AMU a dále na komerčních kurzech AMU, včetně účastníků kurzů CŽV a účastníků konzultačních dnů, je možná pouze za předpokladu, že nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID 19. Zároveň v případě, že se výše jmenovaných akcí účastní více než 20 osob bude vstup těchto osob umožněn, pokud splňují jednu z následujících podmínek:

 • prokázali při vstupu, že byli očkováni proti onemocnění COVID 19, a to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID,
 • prokázali při vstupu, že prodělali onemocnění COVID 19 a od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.
 • Osoby do 18 let věku, osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění COVID 19 pro kontraindikaci, a osoby, u kterých nebylo dokončeno očkovací schéma nebo od jeho dokončení ještě neuplynulo 14 dní, se mohou při vstupu též prokázat negativním výsledkem PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který podstoupili v posledních 72 hodinách, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Činnost fakultních orgánů a pracovních skupin

Vedení DAMU doporučuje uskutečňovat schůzky/jednání/zasedání orgánů a pracovních skupin online.

Technicko-hospodářští pracovníci

O způsobu práce technicko-hospodářských pracovníků rozhoduje vedoucí pracovník. Obecně doporučujeme využívat kombinaci home-office a přítomnosti na pracovišti s přihlédnutím k charakteru práce a řešení aktuálních pracovních problémů a možnostem snižovat osobní kontakty, např. střídání pracovníků, pokud pracují v jedné místnosti.

Umožnění zvláštního režimu anebo režimu home office pro rizikové skupiny osob (tj. starší osoby, osoby s chronickými onemocněními /včetně hypertenze, plicních nebo srdečních potíží, cukrovky/, osoby, které podstupují léčbu nádorového onemocnění nebo jinou imunosupresivní léčbu, a rovněž pracovnice a pracovníci, jejichž blízcí rodinní příslušníci jsou ve vysoce rizikových skupinách) je možné dle individuální dohody s přímým nadřízeným.

Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří pracují v režimu home-office, musí být dostupní na svém mobilního telefonu.

Co dělat v případě výskytu onemocnění COVID-19 na DAMU

 1. Pokud jste zjistil/a, že máte pozitivní test na koronavirus, informujte prosím tajemníka / tajemnici své katedry (studenti a pedagogové), tajemnici DISKU (pracovníci DISKU) nebo tajemníka fakulty (pracovníci děkanátu). Tajemníci / tajemnice kateder a DISKU následně sdílejí informace s tajemníkem fakulty, který zajistí komunikaci s vedením AMU. Aktuální způsob komunikace s hygienickou stanicí, řešte prosím s Vaším lékařem.
 2. Pozitivní test na COVID-19 je osobní a citlivá informace, se kterou bude nakládáno rozumně a bude sdělována pouze v takových případech, kdy sdělení slouží k bezprostřední ochraně zdraví příjemců takové informace.
 3. DAMU poskytuje součinnost nakaženému a hygienické stanici při trasování kontaktů. Koná tak proto, aby omezila riziko nákazy osob, které s nakaženým přišly do kontaktu. Tajemník / tajemnice kontaktuje nakaženého (citlivě s ohledem na jeho/její stav), a získá seznam lidí z DAMU s kontaktními údaji (nejlépe číslo mobilního telefonu), s nimiž nakažený/á byl/a v kontaktu. Seznam je využíván jak pro komunikaci nakaženého s hygienickou stanicí, tak pro komunikaci uvnitř DAMU.
 4. Obecně hygienická stanice v principu zvýhodňuje očkované a osoby, které používají ochranné pomůcky.
 5. Více aktuálních informací naleznete ZDE.

Upozornění

Upozorňujeme, že informace o provozu a fungování DAMU se budou průběžně aktualizovat v souvislosti s dynamikou vývoje epidemiologické situace a změnou legislativního rámce, včetně vnitrouniverzitní legislativy.

 

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D. tajemník DAMU

26. listopadu 2021